Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje

Refakcija akcize detaljno je uređena:
  • Zakonom o akcizama – čl. 39, 39a, 39b, 39v i 40. („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15) 
  • Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15), kojim su propisani obrasci REF-T i REF-G i
  • Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 38/13, 93/13, 111/15), kojim su propisani obrasci REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb, REF-I, REF-Ia i REF-Ib.
Prečišćene tekstove navedenih propisa možete naći u „Ekspert„-u.
Skrećemo pažnju na to da na našoj internet stranici (www.cekos.rs), u delu Obrasci, sve napred navedene obrasce možete naći u formi pogodnoj za popunjavanje, čuvanje i štampanje.
U broju 9/2016 časopisa „PDV“ na str. 50-60 dali smo detaljan tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.
 
Početak svake grejne sezone aktuelizuje probleme u obezbeđivanju energenata za potrebe grejanja, obezbeđivanja potrebnih finansijskih sredstva za te namene, uz korišćenje svih mogućih instrumenata za minimalizaciju troškova grejne sezone. Jedan od značajnih instrumenata za smanjenje troškova grejanja je svakako korišćenje instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za potrebe grejanja. Reč je o značajnim finansijskim efektima koji se mogu ostvariti korišćenjem ovog instituta. Stoga, a budući da se približava rok u kome se može podneti zahtev za refakciju plaćene akcize, u broju 10/2016 časopisa „PDV“ detaljno pišemo o načinu i postupku ostvarivanja ove refakcije.