Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2019. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 12.12.2019., odlučeno je da se zadrži referentna kamatna stopa od 2,25% (naredna sednica zakazana je za 9.01.2020. godine). U nastavku dajemo pregled stopa koje se primenjuju u 2019. godini:

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –
ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4
od 12.04.2018. do 10.07.2019. 3,00% 13,00% 3,00%
od 11.07.2019. do 7.08.2019 2,75% 12,75% 2,75%
od 8.08.2019. do 6.11.2019. 2,50% 12,50% 2,50%
od 7.11.2019. do promene 2,25% 12,25% 2,25%

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.