Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2022. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 12.01.2023., odlučeno je da se poveća referentna kamatna stopa na 5,25% (naredna sednica zakazana je za 09.02.2023. godine). U nastavku dajemo pregled stopa koje se primenjuju u 2022. godini:

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –
ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4
od 10.12.2020. do 6.04.2022. 1,00% 11,00% 1,00%
od 7.04.2022. do 11.05.2022 1,50% 11,50% 1,50%
od 12.05.2022. do 8.06.2022. 2,00% 12,00% 2,00%
od 9.06.2022. do 6.07.2022. 2,50% 12,50% 2,50%
od 7.07.2022. do 10.08.2022. 2,75% 12,75% 2,75%
od 11.08.2022. do 7.09.2022 3,00% 13,00% 3,00%
od 8.09.2022. do 5.10.2022 3,50% 13,50% 3,50%
od 6.10.2022. do 9.11.2022 4,00% 14,00% 4,00%
od 10.11.2022. do 7.12.2022. 4,50% 14,50% 4,50%
od 8.12.2022. do 11.01.2023. 5,00% 15,00% 5,00%

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.