75

4,950.00  RSD

Ugovori Srbije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – pravni okvir i tumačenje 

SADRŽAJ:
 • PREDGOVOR
 • IZVODI IZ RECENZIJE
 • SKRAĆENICE KOD NAVOĐENJA PORESKIH ZAKONA
 • UVOD: MEĐUNARODNO DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
  • Član 1: Lica na koja se primenjuje ugovor
  • Član 2: Porezi na koje se primenjuje ugovor
  • Član 3: Opšte definicije
  • Član 4: Rezident
  • Član 5: Stalna poslovna jedinica
  • Član 6: Dohodak od nepokretnosti
  • Član 7: Dobit od poslovanja
  • Član 8: Međunarodni saobraćaj
  • Član 9: Povezana preduzeća
  • Član 10: Dividende
  • Član 11: Kamata
  • Član 12: Autorske naknade
  • Poseban član: Naknade za tehničke usluge
  • Poseban član: Provizija
  • Član 13: Kapitalni dobici
  • Član 14: Samostalne lične delatnosti
  • Član 15: Dohodak iz radnog odnosa
  • Član 16: Primanja direktora
  • Član 17: Umetnici i sportisti
  • Član 18: Penzije
  • Član 19: Državna služba
  • Član 20: Studenti
  • Poseban član: Profesori i istraživači
  • Član 21: Drugi dohodak
  • Član 22: Imovina
  • Član 23: Metode za otklanjanje dvostrukog oporezivanja
  • Član 24: Jednak tretman
  • Član 25: Postupak zajedničkog dogovaranja
  • Član 26: Razmena obaveštenja
  • Član 27: Pomoć u naplati poreza
  • Član 28: Članovi diplomatskih misija i konzulata
  • Član 29: Teritorijalno proširenje
  • Član 30: Stupanje ugovora na snagu
  • Član 31: Prestanak važenja ugovora
 • BIBLIOGRAFIJA
 • BELEŠKA O AUTORIMA