zakon-o-budzetskom-sistemu

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, jul 2013.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije “Propisi” dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis “Informator” i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu “Informator”)

 

SADRŽAJ:


ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
(“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka)


I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Definicije (član 2.)
 • Budžetski sistem (član 3.)
 • Budžetski ciljevi (član 4.)
 • Obim budžeta (član 5.)
 • Odgovornost za donošenje budžeta i finansijskog plana organizacije za obavezno socijalno osiguranje (član 6.)
 • Odgovornost za izvršenje budžeta i finansijskog plana organizacije za obavezno socijalno osiguranje (član 7.)
 • Utvrđivanje spiska korisnika javnih sredstava (član 8.)
 • Konsolidovani račun trezora (član 9.)
 • Investiranje sredstava (član 10.)
 • Glavna knjiga trezora (član 11.)
 • Finansijska služba direktnog korisnika budžetskih sredstava (član 12.)

II. JAVNI PRIHODI I PRIMANJA I JAVNI RASHODI I IZDACI (čl. 13. do čl. 27.)

 • Uvođenje javnih prihoda i primanja (član 13.)
 • Vrste javnih prihoda i primanja (član 14.)
 • Porezi (član 15.)
 • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (član 16.)
 • Takse (član 17.)
 • Naknade (član 18.)
 • Prihodi nastali upotrebom javnih sredstava (član 19.)
 • Primanja od prodaje nefinansijske imovine (član 20.)
 • Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine (član 21.)
 • Iskazivanje sopstvenih prihoda (član 22.)
 • Finansiranje nadležnosti Republike Srbije (član 23.)
 • Finansiranje nadležnosti autonomnih pokrajina (član 24.)
 • Finansiranje nadležnosti jedinice lokalne samouprave (član 25.)
 • Finansiranje organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 26.)
 • Javni rashodi i izdaci države (član 27.)

IIa OPŠTI FISKALNI OKVIR (član 27a)

 • Odgovornost (član 27a)

IIb PRINCIPI, PROCEDURE I PRAVILA ODGOVORNOG FISKALNOG UPRAVLJANJA (čl. 27b do čl. 27j)

 • Fiskalni principi (član 27b)
 • Izveštaj o fiskalnoj strategiji (član 27v)
 • Procedure u donošenju Fiskalne strategije (član 27g)
 • Sadržaj Fiskalne strategije (član 27d)
 • Izveštaj o ostvarenom napretku (član 27đ)
 • Fiskalna pravila (član 27e)
 • Fiskalna pravila za lokalnu vlast (član 27ž)
 • Izuzetne okolnosti (član 27z)
 • Izjava o odgovornosti (član 27i)
 • Srednjoročni prioriteti javnih investicija (član 27j)

III. PRIPREMA I DONOŠENJE BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA (čl. 28. do čl. 48.)

 • Priprema budžeta i finansijskih planova (član 28.)
 • Budžetska klasifikacija (član 29.)
 • Utvrđivanje suficita i deficita (član 30.)
 • Budžetski kalendar (član 31.)
 • Dostavljanje predloga zakona o budžetu Republike Srbije i predloga odluke o budžetu lokalne vlasti (čl. 32. do čl. 34.)
 • Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije (član 35.)
 • Preporuka lokalnim vlastima, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava (član 36.)
 • Uputstvo za izradu odluke o budžetu lokalne vlasti (član 36a)
 • Predlog finansijskog plana direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (član 37.)
 • Priprema i dostavljanje finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje i predloga finansijskih planova indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (član 38.)
 • Razmatranje budžetskih zahteva (član 39.)
 • Uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti (član 40.)
 • Priprema i dostavljanje predloga finansijskih planova korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti (član 41.)
 • Utvrđivanje predloga budžeta i predloga odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i dostavljanje Narodnoj skupštini, odnosno skupštini lokalne vlasti (član 42.)
 • Donošenje budžeta i davanje saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 43.)
 • Ograničenja kod donošenja budžeta (član 44.)
 • Objavljivanje budžeta, Fiskalne strategije i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 45.)
 • Fiskalna godina i privremeno finansiranje (član 46.)
 • Izmene i dopune budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje (član 47.)
 • Finansijski efekti zakona i drugih propisa (član 48.)

IV. IZVRŠENJE BUDŽETA (čl. 49. do čl. 73.)

 • Naplata prihoda i primanja budžeta (član 49.)
 • Dodeljivanje aproprijacija i finansijsko planiranje (član 50.)
 • Planiranje likvidnosti budžeta (čl. 51. i čl. 52.)
 • Određivanje obima rashoda direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u određenom periodu (član 53.)
 • Odgovornost za preuzete obaveze (član 54.)
 • Ocena kapitalnih projekata (čl. 54a i čl. 55.)
 • Upravljanje preuzetim obavezama (član 56.)
 • Zaključivanje ugovora (član 57.)
 • Plaćanje iz budžeta (član 58.)
 • Povraćaj sredstava u budžet (član 59.)
 • Povraćaj više ili pogrešno naplaćenih budžetskih prihoda (član 60.)
 • Promene u aproprijacijama u toku godine (član 61.)
 • Privremena obustava izvršenja budžeta (član 62.)
 • Rebalans budžeta (član 63.)
 • Budžetski fond (član 64.)
 • Finansiranje budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda (član 65.)
 • Upravljanje budžetskim fondom (član 66.)
 • Posebni uslovi za upotrebu sredstava budžetskog fonda (član 67.)
 • Sredstva finansijske pomoći Evropske unije (čl. 68. i čl. 68a)
 • Tekuća budžetska rezerva (član 69.)
 • Stalna budžetska rezerva (član 70.)
 • Odgovornost funkcionera, odnosno rukovodioca direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava (član 71.)
 • Podela odgovornosti između naredbodavca i računopolagača (član 72.)
 • Ograničenje duga i garancije (član 73.)

V. BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE (čl. 74. do čl. 79a)

 • Odgovornost za budžetsko računovodstvo (član 74.)
 • Ovlašćenje za donošenje budžetskih računovodstvenih propisa (član 75.)
 • Podnošenje izveštaja Narodnoj skupštini, odnosno skupštini lokalne vlasti (član 76.)
 • Predlog završnog računa (član 77.)
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (član 78.)
 • Sadržaj završnog računa (čl. 79. i čl. 79a)

VI. INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (čl. 80. do čl. 83.)

 • Finansijsko upravljanje i kontrola (član 81.)
 • Interna revizija (član 82.)
 • Harmonizacija (član 83.)

VII. BUDŽETSKA INSPEKCIJA (čl. 84. do čl. 91.)

 • Prava i dužnosti (član 90.)
 • Izveštavanje (član 91.)

VIII. EKSTERNA REVIZIJA (član 92.)

VIIIa FISKALNI SAVET (čl. 92a do čl. 92ć)

 • Fiskalni savet (čl. 92a do čl. 92đ)
 • Funkcije i zadaci Fiskalnog saveta (čl. 92e do čl. 92z)
 • Obaveza dostavljanja informacija Fiskalnom savetu (član 92i)
 • Organizacija i sastav (čl. 92j do čl. 92n)
 • Radnopravni položaj (čl. 92nj do čl. 92t)
 • Sredstva za rad (član 92ć)

IX. TREZOR (čl. 93. do čl. 102.)

 • Dužnosti i odgovornosti trezora Republike Srbije (član 93.)
 • Registar (član 93a)
 • Centralizovani obračun primanja (član 93b)
 • Organizacija (član 94.)
 • Rukovođenje (član 95.)
 • Ovlašćenja ministra (član 96.)
 • Raspolaganje sredstvima (član 97.)
 • Neizvršavanje naloga za plaćanje (član 98.)
 • Sredstva za rad (član 99.)
 • Pružanje drugih finansijskih usluga (član 100.)
 • Trezor lokalne vlasti (član 101.)
 • Privremena obustava prenosa sredstava (član 102.)

X. KAZNENE ODREDBE (čl. 103. do čl. 104.)

 • Prekršaji (čl. 103. i čl. 103a)
 • Prekršajni postupak (član 104.)

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 105. do čl. 114.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 73/10
 • “Sl. glasnik RS”, br. 101/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 93/12
 • “Sl. glasnik RS”, br. 62/13