Zakon o inspekcijskom nadzoru (prečišćen tekst, maj 2019.)

220.00  RSD

Zakon o inspekcijskom nadzoru (prečišćen tekst, maj 2019.)

SADRŽAJ:

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU
(„Sl. glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon, 95/18)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

 • Sadržina zakona (član 1.)
 • Pojam i cilj inspekcijskog nadzora (član 2.)
 • Značenje izraza (član 3.)
 • Primena ovog zakona i odnos prema drugim zakonima (član 4.)
 • Saradnja sa drugim organima, imaocima javnih ovlašćenja i pravnim i fizičkim licima (član 5.)

II. VRSTE I OBLICI INSPEKCIJSKOG NADZORA (čl. 6. i 7.)

 • Vrste inspekcijskog nadzora (član 6.)
 • Oblici inspekcijskog nadzora (član 7.)

III. PRAĆENJE STANJA, PROCENA RIZIKA, PLANIRANJE, USKLAĐIVANJE I KOORDINACIJA INSPEKCIJSKOG NADZORA (čl. 8. do čl. 12.)

 • Praćenje stanja (član 8.)
 • Procena rizika (član 9.)
 • Plan inspekcijskog nadzora (član 10.)
 • Usklađivanje inspekcijskog nadzora (član 11.)
 • Koordinacija inspekcijskog nadzora (član 12.)

IV. VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA (čl. 13. do čl. 44.)

 • Preventivno delovanje (član 13.)
 • Kontrolna lista (član 14.)
 • Prikupljanje podataka od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora nad određenim subjektom nadzora (član 15.)
 • Nalog za inspekcijski nadzor (član 16.)
 • Obaveštenje o predstojećem inspekcijskom nadzoru (član 17.)
 • Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora (član 18.)
 • Vreme inspekcijskog nadzora (član 19.)
 • Prava i dužnosti nadziranog subjekta (član 20.)
 • Ovlašćenja inspektora radi utvrđivanja činjenica (član 21.)
 • Prikrivena kupovina (član 21a)
 • Uviđaj u stambenom prostoru (član 22.)
 • Dužnosti trećih lica (član 23.)
 • Privremeno oduzimanje predmeta radi obezbeđenja dokaza (član 24.)
 • Mere upravljene prema nadziranom subjektu i njihova srazmernost (član 25.)
 • Preventivne mere (član 26.)
 • Mere za otklanjanje nezakonitosti (član 27.)
 • Posebne mere naredbe, zabrane i zaplene (član 28.)
 • Mere za zaštitu prava trećih lica (član 29.)
 • Postupanje inspekcije u pogledu delatnosti ili aktivnosti nadziranog subjekta koja je u delokrugu druge inspekcije (član 30.)
 • Akt o primeni propisa (član 31.)
 • Inspekcijski nadzor kod nepoznatog subjekta i u slučaju nepoznatog ovlašćenog lica nadziranog subjekta (član 32.)
 • Poseban postupak prema neregistrovanom subjektu (član 33.)
 • Šta se ne smatra obavljanjem delatnosti ili vršenjem aktivnosti neregistrovanog subjekta (član 34.)
 • Zapisnik o inspekcijskom nadzoru (član 35.)
 • Primedbe na zapisnik (član 36.)
 • Rešenje (član 37.)
 • Okončanje postupka bez donošenja rešenja (član 38.)
 • Žalba (član 39.)
 • Upravni spor (član 40.)
 • Izvršenje rešenja (član 41.)
 • Krivična prijava, prijava za privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog i druge radnje i mere na koje je inspektor ovlašćen (član 42.)
 • Evidencije o inspekcijskom nadzoru i Registar podataka o inspekcijskom nadzoru (član 43.)
 • Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora (član 44.)

V. SLUŽBENA LICA OVLAŠĆENA ZA VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA (čl. 45. do čl. 54.)

 • Rukovodilac inspekcije (član 45.)
 • Inspektor (član 46.)
 • Ispit za inspektora (član 47.)
 • Davanje ovlašćenja službeniku koji nije inspektor i poveravanje stručnih poslova drugom licu koje nije inspektor (član 48.)
 • Samostalnost u radu (član 49.)
 • Stručno usavršavanje (član 50.)
 • Službena legitimacija (član 51.)
 • Pritužbe na rad službenih lica inspekcije (član 52.)
 • Posebni slučajevi odgovornosti službenih lica (član 53.)
 • Unutrašnja kontrola (član 54.)

VI. NADZOR (član 55.)

 • Inspekcijski nadzor koga vrši upravna inspekcija (član 55.)

VII. KAZNENE ODREDBE (čl. 56. do čl. 61a)

 • Prekršaji nadziranog subjekta (član 56.)
 • Prekršaji neregistrovanog subjekta (član 57.)
 • Prekršaji trećeg lica (član 58.)
 • Prekršaji rukovodioca inspekcije (član 59.)
 • Prekršaji inspektora i službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora (član 61.)
 • Prekršaji odgovornog lica u nadležnom državnom organu, organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugom imaocu javnih ovlašćenja (član 61.)
 • Prekršaj izvršenika i trećeg lica u postupku upravnog izvršenja (član 61a)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 62. do čl. 70.)

 • Donošenje podzakonskih propisa (član 62.)
 • Sačinjavanje i objavljivanje obrazaca kontrolnih lista (član 63.)
 • Započeti postupci (član 64.)
 • Status inspektora (član 65.)
 • Sprovođenje ispita za inspektore (član 66.)
 • Osnivanje i početak obavljanja poslova i zadataka – Koordinacione komisije i donošenje poslovnika o radu (član 67.)
 • Prestanak važenja propisa (član 68.)
 • Usaglašavanje posebnih zakona (član 69.)
 • Stupanje na snagu i primena (član 70.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 95/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst