Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Knjigu:  Zakon o izvršenju i obezbeđenju možete naručiti ovde.
SADRŽAJ:
ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 11.)
 • Sadržina zakona (član 1.)
 • Pokretanje i sprovođenje postupka (član 2.)
 • Nadležnost suda (član 3.)
 • Nadležnost izvršitelja (član 4.)
 • Sastav suda (član 5.)
 • Načelo hitnosti (član 6.)
 • Rokovi za postupanje (član 7.)
 • Načelo formalnog legaliteta (član 8.)
 • Redosled postupanja i redosled namirenja (član 9.)
 • Primena odredaba Zakona o parničnom postupku (član 10.)
 • Značenje pojedinih reči i izraza (član 11.)
Deo drugi
ZAJEDNIČKE ODREDBE O IZVRŠENJU (čl. 12. do čl. 80.)

Glava prva OSNOVNA PRAVILA (čl. 12. do čl. 27.)

 • Osnove za određivanje izvršenja (član 12.)
 • Izvršne isprave (član 13.)
 • Odluka i poravnanje (član 14.)
 • Izvršnost odluke (član 15.)
 • Izvršnost poravnanja (član 16.)
 • Podobnost izvršne isprave za izvršenje (član 17.)
 • Verodostojna isprava (član 18.)
 • Sredstva i predmeti izvršenja (član 19.)
 • Obim izvršenja i obezbeđenja (član 20.)
 • Izvršenje strane izvršne isprave (član 21.)
 • Izvršenje na imovini strane države (član 22.)
 • Prenos i prelaz potraživanja ili obaveze (član 23.)
 • Uslovna i uzajamna obaveza (član 24.)
 • Alternativna obaveza po izboru izvršnog dužnika (član 25.)
 • Fakultativna ovlašćenja izvršnog dužnika (član 26.)
 • Jemstvo (član 27.)

Glava druga OPŠTE ODREDBE O POSTUPKU IZVRŠENJA (čl. 28. do čl. 50.)

 • Osnovne odredbe (čl. 28. do čl. 34.)

  • Podnesci (član 28.)
  • Dostavljanje izvršnom dužniku (član 29.)
  • Vraćanje u pređašnje stanje i veštačenje (član 30.)
  • Izuzeće (član 31.)
  • Određivanje drugog stvarno ili mesno nadležnog suda (član 32.)
  • Novčana kazna za nepoštovanje suda (član 33.)
  • Troškovi postupka (član 34.)
 • Predlog za izvršenje (član 35.)

  • Sadržina i povlačenje predloga za izvršenje (član 35.)
 • Odluke (čl. 36. do čl. 38.)

  • Rešenje i zaključak (član 36.)
  • Sadržina rešenja (član 37.)
  • Dostavljanje rešenja o izvršenju (član 38.)
 • Opšte odredbe o postupku po pravnom leku (čl. 39. do čl. 49.)

  • Pravni lek (čl. 39. do čl. 49.)

   • Prigovor na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave (čl. 40. do čl. 45.)

    • Nadležnost za odlučivanje o prigovoru (član 41.)
    • Razlozi za prigovor (član 42.)
    • Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza u prigovoru (član 43.)
    • Odlučivanje o prigovoru u prvom stepenu (član 44.)
    • Razlozi za odbacivanje prigovora i za ustupanje
    • predmeta nadležnom sudu (član 45.)
   • Prigovor na rešenje o izvršenju doneto na osnovu verodostojne isprave (čl. 46. do čl. 49.)

    • Razlozi za prigovor (član 47.)
    • Dokazi uz prigovor (član 48.)
    • Postupak po prigovoru (član 49.)
  • Učešće trećih lica u postupku (član 50.)

   • Prigovor trećeg lica (član 50.)

Glava treća NOVČANA KAZNA, SUDSKI PENALI I POSTUPAK ZA DOBIJANJE IZJAVE O IMOVINI IZVRŠNOG DUŽNIKA (čl. 51. do čl. 67.)

 • Novčane kazne (član 51.)
 • Sudski penali (čl. 52. i čl. 53.)

  • Postupak donošenja odluke (član 52.)
  • Prinudno izvršenje (član 53.)
 • Postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika (čl. 54. do čl. 67.)

  • Pokretanje postupka (član 54.)
  • Davanje izjave (član 55.)
  • Kada je izvršni dužnik pravno lice ili fizičko lice
  • bez poslovne sposobnosti (član 56.)
  • Postupanje nakon dobijanja izjave o imovini (član 57.)
  • Sadržina izjave o imovini (član 58.)
  • Prilozi uz izjavu o imovini (član 59.)
  • Davanje netačnih ili nepotpunih podataka (član 60.)
  • Knjiga izvršnih dužnika i zbirka isprava (član 61.)
  • Rešenje o upisu u knjigu izvršnih dužnika (član 62.)
  • Prigovor izvršnog dužnika protiv rešenja o upisu (član 63.)
  • Brisanje iz knjige izvršnog dužnika i obustava
  • postupka upisa u knjigu izvršnih dužnika (član 64.)
  • Javnost knjige izvršnih dužnika (član 65.)
  • Javnost zbirke isprava (član 66.)
  • Registar izvršnih dužnika (član 67.)

Glava četvrta SPROVOĐENJE IZVRŠENJA (čl. 68. do čl. 74.)

 • Izvršenje na osnovu nepravnosnažnog rešenja o izvršenju (član 68.)
 • Sprovođenje izvršenja od strane suda (član 69.)
 • Sprovođenje izvršenja od strane izvršitelja (član 70.)
 • Vreme izvršenja (član 71.)
 • Postupanje prilikom sprovođenja izvršenja (član 72.)
 • Pomoć policije u sprovođenju izvršenja (član 73.)
 • Nepravilnosti pri sprovođenju izvršenja (član 74.)

Glava peta OKONČANJE IZVRŠENJA (čl. 75. do čl. 77.)

 • Okončanje postupka (član 75.)
 • Obustava izvršenja (član 76.)
 • Zaključenje (član 77.)

Glava šesta PROTIVIZVRŠENJE (čl. 78. do čl. 80.)

 • Razlozi za protivizvršenje (član 78.)
 • Postupak po predlogu za protivizvršenje (član 79.)
 • Nemogućnost protivizvršenja (član 80.)
Deo treći
IZVRŠENJE RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA (čl. 81. do čl. 207.)

Glava prva IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA (čl. 81. do čl. 103.)

 • Osnovna pravila (čl. 81. do čl. 83.)

  • Mesna nadležnost (član 81.)
  • Izuzimanje od izvršenja (član 82.)
  • Izvršne radnje (član 83.)
 • Popis i procena pokretnih stvari (čl. 84. do čl. 94.)

  • Obaveštenje o popisu (član 84.)
  • Predmet popisa (član 85.)
  • Obim popisa (član 86.)
  • Dejstvo popisa (član 87.)
  • Upis i javnost sudskog založnog prava (član 88.)
  • Čuvanje popisanih stvari (član 89.)
  • Zabrana raspolaganja popisanim stvarima (član 90.)
  • Bezuspešan popis (član 91.)
  • Procena (član 92.)
  • Zapisnik o popisu i proceni (član 93.)
  • Zabeleška umesto popisa (član 94.)
 • Prodaja stvari (čl. 95. do čl. 99.)

  • Vreme prodaje (član 95.)
  • Način prodaje (član 96.)
  • Prodajna cena i postupak prodaje (član 97.)
  • Obaveze i prava kupca (član 98.)
  • Prestanak i brisanje registrovane zaloge (član 99.)
 • Namirenje izvršnog poverioca (čl. 100. do čl. 103.)

  • Namirenje kada je jedan izvršni poverilac (član 100.)
  • Namirenje kada ima više izvršnih poverilaca (član 101.)
  • Namirenje dosuđenjem stvari izvršnom poveriocu (član 102.)
  • Primena odredaba o izvršenju na nepokretnostima (član 103.)

Glava druga IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTI (čl. 104. do čl. 145.)

 • Osnovna pravila (čl. 104. do čl. 118.)

  • Izvršne radnje (član 104.)
  • Dokaz o svojini izvršnog dužnika (član 105.)
  • Nepokretnost u susvojini izvršnog dužnika (član 106.)
  • Upis rešenja o izvršenju i zabeležba javne prodaje (član 107.)
  • Pristupanje izvršenju (član 108.)
  • Namirenje založnog izvršnog poverioca (član 109.)
  • Prestanak založnog prava (član 110.)
  • Službenosti i stvarni tereti (član 111.)
  • Zakup nepokretnosti (član 112.)
  • Zakup stanova na neodređeno vreme (član 113.)
  • Razgledanje nepokretnosti (član 114.)
  • Izuzimanje od izvršenja pojedinih nepokretnosti (član 115.)
  • Način utvrđivanja vrednosti (član 116.)
  • Smanjenje procenjene vrednosti (član 117.)
  • Utvrđivanje vrednosti (član 118.)
 • Prodaja nepokretnosti (čl. 119. do čl. 134.)

  • Zaključak o prodaji (član 119.)
  • Pravo preče kupovine (član 120.)
  • Izjašnjavanje nosioca prava preče kupovine (član 121.)
  • Način prodaje (član 122.)
  • Prodajna cena i postupak prodaje (član 123.)
  • Uslovi prodaje (član 124.)
  • Polaganje jemstva (član 125.)
  • Jedan ponudilac (član 126.)
  • Ko ne može biti kupac (član 127.)
  • Javno nadmetanje i dodeljivanje nepokretnosti (član 128.)
  • Dodeljivanje u slučaju prodaje neposrednom pogodbom (član 129.)
  • Polaganje cene (član 130.)
  • Predaja nepokretnosti kupcu (član 131.)
  • Gubitak prava na državinu nepokretnosti (član 132.)
  • Iseljenje izvršnog dužnika (član 133.)
  • Iseljenje drugih lica (član 134.)
 • Namirenje izvršnih poverilaca (čl. 135. do čl. 141.)

  • Kad se pristupa namirenju (član 135.)
  • Lica koja se namiruju i srazmera namirenja (član 136.)
  • Prvenstveno namirenje (član 137.)
  • Red namirenja ostalih potraživanja (član 138.)
  • Visina naknade za lične službenosti i stvarne terete (član 139.)
  • Osporavanje potraživanja (član 140.)
  • Upućivanje na parnicu (član 141.)
 • Zaključak o namirenju i brisanje prava i tereta (čl. 142. i čl. 143.)

  • Zaključak o namirenju (član 142.)
  • Brisanje prava i tereta (član 143.)
 • Posebna pravila za izvršenje na nepokretnostima koje nisu upisane u javnu knjigu (čl. 144. i čl. 145.)

  • Izvršenje na nepokretnostima na područjima gde ne postoje javne knjige (član 144.)
  • Izvršenje na nepokretnosti koja nije upisana u javnu knjigu (član 145.)
Glava treća IZVRŠENJE NA POTRAŽIVANJU IZVRŠNOG DUŽNIKA (čl. 146. do čl. 173.)
 • Osnovna pravila (čl. 146. do čl. 151.)

  • Mesna nadležnost (član 146.)
  • Izuzimanje od izvršenja (član 147.)
  • Ograničenje izvršenja (član 148.)
  • Ograničenje izvršenja kod potraživanja na predaju stvari (član 149.)
  • Izvršne radnje (član 150.)
  • Ukidanje zabrane raspolaganja imovinom po namirenju potraživanja (član 151.)
 • Plenidba potraživanja (čl. 152. do čl. 158.)

  • Zabrana ispunjenja i raspolaganja (član 152.)
  • Novčana kazna (član 153.)
  • Založno pravo (član 154.)
  • Sporedna prava (član 155.)
  • Dužnost izvršnog poverioca (član 156.)
  • Plenidba u korist više izvršnih poverilaca (član 157.)
  • Izjašnjenje dužnika izvršnog dužnika (član 158.)
 • Prenos i namirenje iz dužnikovog novčanog potraživanja (čl. 159. do čl. 173.)

  • Opšta pravila (čl. 159. do čl. 165.)

   • Zaključak o prenosu (član 159.)
   • Posebni uslovi za prenos potraživanja delimično izuzeto od izvršenja i zaplenjenog potraživanja (član 160.)
   • Posebni uslovi za prenos deljivog potraživanja (član 161.)
   • Sprovođenje prenosa (član 162.)
   • Obaveze izvršnog dužnika i izvršnog poverioca (član 163.)
   • Polaganje dugovanja (član 164.)
   • Vrsta prenosa (član 165.)
  • Prenos potraživanja radi naplate (čl. 166. do čl. 173.)

   • Ovlašćenja izvršnog poverioca (član 166.)
   • Prenos radi naplate potraživanja upisanog u javnoj knjizi (član 167.)
   • Uslovljenost obaveze dužnika izvršnog dužnika predajom stvari (član 168.)
   • Obaveštenje izvršnog dužnika o tužbi
   • za naplatu prenesenog potraživanja (član 169.)
   • Zakašnjenje u naplati prenesenog potraživanja (član 170.)
   • Namirenje izvršnog poverioca (član 171.)
   • Naplata iznosa preko poveriočevog potraživanja (član 172.)
   • Prenos umesto isplate (član 173.)
Glava četvrta IZVRŠENJE NA ZARADI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA (čl. 174. do čl. 182.)
 • Primena odredaba (član 174.)
 • Rešenje o plenidbi zarade (član 175.)
 • Povećanje zarade (član 176.)
 • Kad pravo na izdržavanje ima više lica (član 177.)
 • Mesto isplate (član 178.)
 • Promena poslodavca (član 179.)
 • Odgovornost za propuštenu obustavu i isplatu dospelih obroka (član 180.)
 • Zabrana po pristanku izvršnog dužnika (član 181.)
 • Primanja na osnovu socijalnog osiguranja (član 182.)

Glava peta IZVRŠENJE NA RAČUNU IZVRŠNOG DUŽNIKA (čl. 183. do čl. 190.)

 • Obim izvršenja prema pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu koje obavlja delatnost i korisniku buyetskih sredstava (član 183.)
 • Dodatna sadržina predloga za izvršenje (član 184.)
 • Sprovođenje izvršenja (član 185.)
 • Redosled naplate (član 186.)
 • Obaveza izveštavanja (član 187.)
 • Povremena davanja (član 188.)
 • Zastajanje sa izvršenjem (član 189.)
 • Izvršenje prema solidarnim dužnicima (član 190.)
Glava šesta IZVRŠENJE NA ŠTEDNOM ULOGU I TEKUĆEM RAČUNU (čl. 191. i čl. 192.)
 • Izvršenje radi naplate potraživanja na štednom ulogu (član 191.)
 • Izvršenje na sredstvima na tekućem računu izvršnog dužnika (član 192.)

Glava sedma IZVRŠENJE NA HARTIJAMA OD VREDNOSTI I NA UDELIMA U PRIVREDNOM DRUŠTVU (čl. 193. do čl. 201.)

 • Opšta odredba o izvršenju na akcijama i udelima u privrednom društvu (član 193.)

  • Izvršne radnje (član 193.)
 • Izvršenje na akcijama (čl. 194. i čl. 195.)

  • Procena i prodaja (član 195.)
 • Izvršenje na drugim hartijama od vrednosti (čl. 196. do čl. 198.)

  • Izvršne radnje (član 196.)
  • Plenidba potraživanja (član 197.)
  • Prenos (član 198.)
 • Izvršenje na udelima u privrednom društvu (čl. 199. do čl. 201.)

  • Sticanje založnog prava i plenidba (član 199.)
  • Procena i prodaja (član 200.)
  • Pravo preče kupovine (član 201.)

Glava osma POSEBNA PRAVILA ZA NAMIRENJE (čl. 202. do čl. 207.)

 • Redosled namirenja založnih poverilaca (član 202.)
 • Nedospelo potraživanje (član 203.)
 • Obustava izvršenja zbog nedostatka pokrića (član 204.)
 • Nedospelo potraživanje povremenih primanja (član 205.)
 • Potraživanje pod uslovom (član 206.)
 • Predbeležba založnog prava i zabeležba pokretanja spora (član 207.)
Deo četvrti
IZVRŠENJE RADI OSTVARIVANJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA (čl. 208. do čl. 250.)

Glava prva PREDAJA POKRETNIH STVARI (čl. 208. do čl. 212.)

 • Nadležnost (član 208.)

  • Mesna nadležnost (član 208.)
 • Predaja individualno određenih stvari (čl. 209. i čl. 210.)

  • Kad se stvari nalaze kod izvršnog dužnika ili trećeg lica (član 209.)
  • Kad nezamenjive stvari nisu nađene kod izvršnog dužnika ni kod trećeg lica (član 210.)
 • Predaja zamenljivih stvari (čl. 211. i čl. 212.)

  • Kad se stvari nalaze kod izvršnog dužnika ili trećeg lica (član 211.)
  • Kad zamenljive stvari nisu nađene ni kod izvršnog dužnika ni kod trećeg lica (član 212.)
Glava druga ISPRAŽNJENJE I PREDAJA NEPOKRETNOSTI (čl. 213. do čl. 216.)
 • Način sprovođenja izvršenja (član 213.)
 • Uklanjanje pokretnih stvari (član 214.)
 • Prodaja pokretnih stvari (član 215.)
 • Izvršenje radi naplate troškova postupka (član 216.)
Glava treća IZVRŠENJE OBAVEZA NA ČINJENJE, NEČINJENJE ILI TRPQENJE (čl. 217. do čl. 223.)
 • Mesna nadležnost (član 217.)
 • Radnja koju može izvršiti i drugo lice (član 218.)
 • Radnja koju može izvršiti samo dužnik (član 219.)
 • Nečinjenje i trpljenje (član 220.)
 • Izvršenje radi uspostavljanja pređašnjeg stanja (član 221.)
 • Ponovno smetanje državine (član 222.)
 • Pravo na naknadu štete (član 223.)

Glava četvrta IZVRŠENJE ODLUKA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA (čl. 224. do čl. 235.)

 • Predaja i oduzimanje deteta (čl. 224. do čl. 233.)

  • Mesna nadležnost (član 224.)
  • Legitimacija za podnošenje predloga (član 225.)
  • Način izvršenja (član 226.)
  • Zaštita interesa deteta (član 227.)
  • Oduzimanje deteta i izricanje kazni (član 228.)
  • Posebno o predlogu za izvršenje (član 229.)
  • Dostavljanje rešenja organu starateljstva (član 230.)
  • Sprovođenje izvršenja (član 231.)
  • Sprovođenje izvršenja u slučaju ugroženosti deteta (član 232.)
  • Ponovljeno izvršenje (član 233.)
 • Izvršenje radi održavanja ličnih odnosa sa detetom (član 234.)
 • Izvršenje radi zaštite od nasilja u porodici, zaštite prava deteta i drugih odluka u vezi sa porodičnim odnosima (član 235.)

Glava peta IZVRŠENJE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD (čl. 236. do čl. 239.)

 • Mesna nadležnost (član 236.)
 • Rok za podnošenje predloga za izvršenje (član 237.)
 • Način sprovođenja izvršenja (član 238.)
 • Naknada izgubljene zarade u slučaju vraćanja zaposlenog na rad (član 239.)

Glava šesta IZVRŠENJE ODLUKE O DEOBI STVARI (čl. 240. do čl. 243.)

 • Mesna nadležnost (član 240.)
 • Fizička deoba (član 241.)
 • Deoba prodajom (član 242.)
 • Troškovi postupka (član 243.)

Glava sedma UPISIVANJE U JAVNE KNJIGE (čl. 244. do čl. 248.)

 • Mesna nadležnost (član 244.)
 • Način sprovođenja izvršenja (član 245.)
 • Upis prava svojine kad izvršni dužnik nije upisan kao vlasnik (član 246.)
 • Upis drugog prava kad izvršni dužnik nije upisan kao vlasnik (član 247.)
 • Upis prava u druge javne knjige (član 248.)

Glava osma IZDEJSTVOVANJE IZJAVE VOQE (čl. 249. i čl. 250.)

 • Bezuslovno potraživanje (član 249.)
 • Uslovno potraživanje (član 250.)
Deo peti
POSEBNI POSTUPAK ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA
PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA (čl. 251. do čl. 256.)
 • Shodna primena drugih odredaba ovog zakona (član 251.)
 • Predlog za izvršenje (član 252.)
 • Zaključak izvršitelja (član 253.)
 • Prigovor izvršnog dužnika (član 254.)
 • Prigovor izvršnog poverioca (član 255.)
 • Postupak po prigovoru (član 256.)
Deo šesti
OBEZBEĐENJE (čl. 257. do čl. 311.)

Glava prva OSNOVNA PRAVILA (čl. 257. do čl. 264.)

 • Pokretanje postupka (član 257.)
 • Nadležnost i sastav suda (član 258.)
 • Shodna primena odredaba određenih zakona (član 259.)
 • Posebna pravila postupka obezbeđenja (član 260.)
 • Sredstva obezbeđenja (član 261.)
 • Nedopuštenost obezbeđenja (član 262.)
 • Rešenje o obezbeđenju (član 263.)
 • Pravni lekovi (član 264.)

Glava druga STICANJE ZALOŽNOG PRAVA NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA NA OSNOVU SPORAZUMA STRANAKA (čl. 265. do čl. 267.)

 • Mesna nadležnost (član 265.)
 • Predlog za obezbeđenje (član 266.)
 • Ročište i sporazum stranaka (član 267.)

Glava treća ZALOŽNO PRAVO NA STVARIMA I PRAVIMA NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE (čl. 268. do čl. 274.)

 • Založno pravo na stvarima i pravima o kojima se vode javne knjige (čl. 268. do čl. 271.)

  • Mesna nadležnost (član 268.)
  • Uslovi zasnivanja (član 269.)
  • Način zasnivanja (član 270.)
  • Dejstvo upisa (član 271.)
 • Sticanje založnog prava na stvarima i pravima o kojima se ne vode javne knjige (čl. 272. do čl. 274.)

  • Potraživanja koja se mogu obezbediti (član 272.)
  • Način sticanja založnog prava (član 273.)
  • Shodna primena (član 274.)

Glava četvrta PRETHODNE MERE (čl. 275. do čl. 284.)

 • Mesna nadležnost (član 275.)
 • Uslovi za određivanje prethodne mere (član 276.)
 • Pretpostavljena opasnost (član 277.)
 • Obezbeđenje potraživanja čiji obroci nisu dospeli (član 278.)
 • Vrste prethodnih mera (član 279.)
 • Zabrana isplate novčanih sredstava izvršnog dužnika (član 280.)
 • Prodaja popisanih stvari i prenos potraživanja izvršnog dužnika (član 281.)
 • Rešenje o određivanju prethodne mere (član 282.)
 • Ukidanje prethodne mere (član 283.)
 • Obustava u slučaju da izvršni poverilac ne traži izvršenje (član 284.)

Glava peta PRIVREMENE MERE (čl. 285. do čl. 297.)

 • Osnovna pravila (čl. 285. do čl. 292.)

  • Kad se može odrediti privremena mera (član 285.)
  • Nedopustivost privremene mere (član 286.)
  • Jemstvo umesto privremene mere (član 287.)
  • Jemstvo kao uslov za određivanje privremene mere (član 288.)
  • Određivanje više privremenih mera (član 289.)
  • Vreme za koje se određuje privremena mera (član 290.)
  • Ukidanje privremene mere (član 291.)
  • Naknada štete izvršnom dužniku (član 292.)
 • Privremene mere za obezbeđenje novčanog potraživanja (čl. 293. do čl. 295.)

  • Uslovi za određivanje privremene mere (član 293.)
  • Vrste privremenih mera (član 294.)
  • Dejstva privremenih mera (član 295.)
 • Privremene mere za obezbeđenje nenovčanog potraživanja (čl. 296. i čl. 297.)

  • Uslovi za određivanje privremene mere (član 296.)
  • Vrste privremenih mera (član 297.)

Glava šesta REGISTAR SUDSKIH ZABRANA (čl. 298. do čl. 311.)

 • Osnovne odredbe (čl. 298. do čl. 301.)

  • Pojam (član 298.)
  • Nadležnost za vođenje Registra, imenovanje
  • i razrešenje registratora (član 299.)
  • Ovlašćenja i dužnosti registratora (član 300.)
  • Obaveza registracije (član 301.)
 • Podaci sadržani u Registru (čl. 302. do čl. 304.)

  • Dokumentacija na osnovu koje je izvršen upis (član 303.)
  • Dostupnost Registra i javnost podataka (član 304.)
 • Postupak upisa u Registar (čl. 305. do čl. 311.)

  • Shodna primena odredaba drugih zakona (član 305.)
  • Postupak upisa (član 306.)
  • Provera (član 307.)
  • Objavljivanje registrovanih podataka (član 308.)
  • Žalba (član 309.)
  • Dejstva upisa podataka u Registar prema trećim licima (član 310.)
  • Naknada (član 311.)
Deo sedmi
IZVRŠITELJI (čl. 312. do čl. 357.)

Glava prva OSNOVNE ODREDBE (čl. 312. do čl. 324.)

 • Status izvršitelja (član 312.)
 • Uslovi za imenovanje izvršitelja (član 313.)
 • Nespojivost poslova i obaveza prijavljivanja imovine (član 314.)
 • Broj izvršitelja i sprovođenje konkursa (član 315.)
 • Imenovanje izvršitelja (član 316.)
 • Stupanje na dužnost (član 317.)
 • Uslovi za polaganje zakletve (član 318.)
 • Podzakonski akti (član 319.)
 • Tabla, pečat, štambilj, potpis i legitimacija (član 320.)
 • Razrešenje izvršitelja (član 321.)
 • Rešenje o razrešenju izvršitelja (član 322.)
 • Prestanak obavljanja delatnosti na zahtev izvršitelja
 • i zbog odlaska u penziju (član 323.)
 • Obaveza usavršavanja izvršitelja (član 324.)

Glava druga OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI IZVRŠITELJA (čl. 325. do čl. 332.)

 • Ovlašćenja izvršitelja (član 325.)
 • Odgovornost za štetu (član 326.)
 • Zaštita prava stranaka (član 327.)
 • Obaveza vođenja evidencije (član 328.)
 • Upravljanje i raspolaganje novčanim sredstvima (član 329.)
 • Nagrada i naknada za obavljanje izvršnih radnji i obezbeđenje potraživanja (član 330.)
 • Ortačko udruživanje izvršitelja (član 331.)
 • Pristup podacima (član 332.)

Glava treća ZAMENICI I POMOĆNICI IZVRŠITELJA (čl. 333. do čl. 336.)

 • Zamenik izvršitelja (član 333.)
 • Imenovanje zamenika (član 334.)
 • Privremeni zamenik (član 335.)
 • Pomoćnici izvršitelja (član 336.)
Glava četvrta IMENIK IZVRŠITELJA I ZAMENIKA I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA (član 337.)

Glava peta KOMORA (čl. 338. do čl. 345.)

 • Komora (član 338.)
 • Delokrug poslova (član 339.)
 • Statut (član 340.)
 • Organi (član 341.)
 • Skupština (član 342.)
 • Izvršni odbor (član 343.)
 • Nadzorni odbor (član 344.)
 • Predsednik Komore (član 345.)

Glava šesta NADZOR NAD RADOM I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IZVRŠITELJA (čl. 346. do čl. 357.)

 • Nadzor nad radom izvršitelja koji vrši Ministarstvo (član 346.)
 • Nadzor nad radom izvršitelja koji vrši Komora (član 347.)
 • Izveštaj o poslovanju (član 348.)
 • Disciplinska odgovornost izvršitelja (član 349.)
 • Disciplinske povrede (član 350.)
 • Disciplinske mere (član 351.)
 • Izricanje disciplinskih mera (član 352.)
 • Disciplinska komisija (član 353.)
 • Sastav disciplinske komisije (član 354.)
 • Disciplinski postupak (član 355.)
 • Odluka disciplinske komisije (član 356.)
 • Zastarelost (član 357.)
Deo osmi
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 358. do čl. 363.)