lokalna-samouprava-2018

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnoj upravi (prečišćeni tekstovi, jun 2018.)

SADRŽAJ:

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
(„Sl. glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18)

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI
(„Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18)

 

 


DETALJAN SADRŽAJ PO PROPISIMA:

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
(„Sl. glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) 

 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 15.)

II. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 16. do čl. 66.)

 • Osnivanje i teritorija jedinice lokalne samouprave (čl. 16. i 17.)
 • Pravni status jedinice lokalne samouprave (čl. 18. do čl. 26.)
  • Opština (čl. 18. do čl. 22.)
   • Nadležnost opštine (član 20.)
   • Poveravanje javnih ovlašćenja (čl. 21. i čl. 22.)
  • Grad (čl. 23. do čl. 25.)
  • Grad Beograd (član 26.)
 • Organi jedinica lokalne samouprave (čl. 27. do čl. 66.)
  • Opština (čl. 27. do čl. 64.)
   • Skupština opštine (čl. 28. do čl. 41.)
   • Izvršni organi opštine (čl. 42. do čl. 51.)
   • Opštinska uprava (čl. 52. do čl. 64.)
  • Grad (čl. 65. i 66.)

III. NEPOSREDNO UČEŠĆE GRAĐANA U OSTVARIVANJU LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 67. do čl. 71.)

IV. MESNA SAMOUPRAVA (čl. 72. do čl. 77.)

V. ODNOSI ORGANA REPUBLIKE, TERITORIJALNE AUTONOMIJE I ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 78. do čl. 87.)

VI. SARADNJA I UDRUŽIVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 88. do čl. 89.)

VII. SIMBOLI I NAZIVI DELOVA NASELJENIH MESTA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 90. do čl. 94.)

VIII. ZAŠTITA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 95. do čl. 98.)

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 99. do čl. 103.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 47/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona

 

 

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI
(„Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

 • Položaj i sastav državne uprave (član 1.)
 • Obrazovanje i delokrug organa državne uprave (član 2.)
 • Nadzor nad organima državne uprave (član 3.)
 • Poveravanje poslova državne uprave (član 4.)
 • Odgovornost za štetu (član 5.)
 • Afirmativne mere (član 5a)
 • Finansiranje rada organa državne uprave (član 6.)

II. NAČELA DELOVANJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE (čl. 7. do čl. 11.)

 • Samostalnost i zakonitost (član 7.)
 • Stručnost, nepristrasnost i politička neutralnost (član 8.)
 • Delotvornost u ostvarivanju prava stranaka (član 9.)
 • Srazmernost. Poštovanje stranaka (član 10.)
 • Javnost rada (član 11.)

III. POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE (čl. 12. do čl. 21.)

 • Učestvovanje u oblikovanju politike Vlade (član 12.)
 • Praćenje stanja (član 13.)
 • Izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata (čl. 14. do čl. 17.)
  • Pojam (član 14.)
  • Propisi koje donose organi državne uprave (član 15.)
  • Ograničenja pri donošenju propisa (član 16.)
  • Rešavanje u upravnim stvarima (član 17.)
 • Inspekcijski nadzor (član 18.)
 • Staranje o javnim službama (član 19.)
 • Razvojni poslovi (član 20.)
 • Ostali stručni poslovi (član 21.)

IV. UREĐENJE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE (čl. 22. do čl. 44.)

 • Ministarstva (čl. 22. do čl. 27.)
  • Obrazovanje ministarstava (član 22.)
  • Ministar (član 23.)
  • Državni sekretar (član 24.)
  • Pomoćnik ministra (član 25.)
  • Sekretar ministarstva (član 26.)
  • Posebni savetnici ministra (član 27.)
 • Organi uprave u sastavu ministarstava (čl. 28. do čl. 32.)
  • Uslovi za obrazovanje (član 28.)
  • Vrste organa u sastavu (član 29.)
  • Direktor organa u sastavu (član 30.)
  • Pomoćnik direktora organa u sastavu (član 31.)
  • Odnos ministarstva i organa u sastavu. Odnos Vlade i Narodne skupštine i organa u sastavu (član 32.)
 • Posebne organizacije (čl. 33. do čl. 37.)
  • Uslovi za obrazovanje (član 33.)
  • Vrste posebnih organizacija (član 34.)
  • Direktor posebne organizacije (član 35.)
  • Zamenik direktora posebne organizacije (član 36.)
  • Pomoćnik direktora posebne organizacije (član 37.)
 • Upravni okruzi (čl. 38. do čl. 42.)
  • Pojam upravnog okruga (član 38.)
  • Način obrazovanja upravnih okruga (član 39.)
  • Načelnik upravnog okruga (član 40.)
  • Stručna služba upravnog okruga (član 41.)
  • Savet upravnog okruga (član 42.)
 • Unutrašnje uređenje organa državne uprave (čl. 43. i 44.)
  • Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta (član 43.)
  • Direktive (član 44.)

V. UNUTRAŠNJI NADZOR (čl. 45. do čl. 50.)

 • Pojam i oblici unutrašnjeg nadzora (član 45.)
 • Nadzor nad radom (čl. 46. do čl. 50.)
  • Pojam i predmet nadzora nad radom (član 46.)
  • Opšta ovlašćenja u vršenju nadzora nad radom (član 47.)
  • Instrukcije (član 48.)
  • Nadzor nad radom organa u sastavu (član 49.)
  • Nadzor nad radom posebne organizacije (član 50.)

VI. POSEBNE ODREDBE O IMAOCIMA JAVNIH OVLAŠĆENJA (čl. 51. do čl. 57.)

 • Osnovne odredbe o vršenju poverenih poslova državne uprave (čl. 51. do čl. 53.)
  • Položaj imalaca javnih ovlašćenja (član 51.)
  • Finansiranje poverenih poslova (član 52.)
  • Donošenje propisa (član 53.)
 • Ograničenja pri poveravanju poslova državne uprave (član 54.)
 • Nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave (čl. 55. do čl. 57.)
  • Opšta ovlašćenja nadzornog organa (član 55.)
  • Posebna ovlašćenja nadzornog organa (čl. 56. i 57.)
   • Preuzimanje poverenog posla (član 56.)
   • Nadzor nad zakonitošću propisa imalaca javnih ovlašćenja (član 57.)

VII. SUKOB NADLEŽNOSTI, REŠAVANJE O ŽALBI, IZUZEĆE (čl. 58. do čl. 60.)

 • Nadležnost za rešavanje sukoba nadležnosti (član 58.)
 • Nadležnost za rešavanje o žalbi (član 59.)
 • Rešavanje o izuzeću službenog lica (član 60.)

VIII. ODNOS ORGANA DRŽAVNE UPRAVE SA DRUGIM ORGANIMA (čl. 61. do čl. 75a)

 • Odnosi organa državne uprave sa Vladom (čl. 61. do čl. 63.)
  • Usmerenja Vlade (član 61.)
  • Koordinaciona tela (član 62.)
  • Podnošenje plana rada Vladi. Podnošenje Vladi izveštaja o radu (član 63.)
 • Međusobni odnosi organa državne uprave (čl. 64. do čl. 67.)
  • Saradnja (član 64.)
  • Priprema opštih akata (član 65.)
  • Poslovi iz delokruga više organa državne uprave (član 66.)
  • Rešavanje spornih pitanja (član 67.)
 • Odnosi organa državne uprave sa Narodnom skupštinom i predsednikom Republike (član 68.)
 • Odnosi organa državne uprave sa drugim državnim organima (član 69.)
 • Odnos organa državne uprave sa organima autonomne pokrajine (čl. 70. do čl. 74.)
  • Saradnja i obaveštavanje (član 70.)
  • Staranje o zakonitosti odluka koje donose autonomne pokrajine u svom delokrugu (član 71.)
  • Nadzor nad izvršavanjem opštih akata autonomne pokrajine donesenim u njenom delokrugu (član 72.)
  • Nadzor nad vršenjem poslova državne uprave poverenih autonomnoj pokrajini (član 73.)
  • Sudska zaštita prava autonomne pokrajine (član 74.)
 • Odnos organa državne uprave sa organima opština, gradova i grada Beograda (član 75.)
 • Međusobni odnos organa državne uprave i odnos sa drugim organima i imaocima javnih ovlašćenja u postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima stranaka (član 75a)

IX. JAVNOST RADA I ODNOSI SA GRAĐANIMA (čl. 76. do čl. 83.)

 • Obaveštavanje javnosti o radu organa državne uprave (član 76.)
 • Učešće javnosti u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i akata (član 77.)
 • Upravni dani (član 78.)
 • Dužnost obaveštavanja stranaka i građana (član 79.)
 • Davanje mišljenja (član 80.)
 • Postupanje sa pritužbama (član 81.)
 • Odnos sa strankama (član 82.)
 • Označavanje organa državne uprave (član 83.)

X. DRŽAVNI SLUŽBENICI (član 84.)

XI. KANCELARIJSKO POSLOVANJE.  PRIMENA ODREDABA OVOG ZAKONA (čl. 85. i 86.)

 • Kancelarijsko poslovanje organa državne uprave (član 85.)
 • Primena odredaba ovog zakona (član 86.)

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 87. do čl. 94.)

 • Primena akata Vlade donesenih do stupanja na snagu ovog zakona (član 87.)
 • Položaj funkcionera (član 88.)
 • Polaganje stručnog ispita (član 89.)
 • Nastavljanje poverenih poslova državne uprave (član 90.)
 • Obrazovanje stručnih službi upravnih okruga (član 91.)
 • Vođenje upravnog postupka s višom školskom spremom (član 92.)
 • Prestanak važenja Zakona o državnoj upravi (član 93.)
 • Stupanje na snagu ovog zakona (član 94.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/07
 • „Sl. glasnik RS“, br. 99/14