Zakonik o krivičnom postupku (prečišćen tekst, maj 2019.)

693.00  RSD

Zakonik o krivičnom postupku (prečišćen tekst, maj 2019.)

SADRŽAJ:

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU
(„Sl. glasnik RS“, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19)

Deo prvi
OPŠTI DEO (čl. 1. do čl. 279.)

Glava I – OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 20.)

 • Predmet zakonika (član 1.)
 • Značenje izraza (član 2.)
 • Pretpostavka nevinosti (član 3.)
 • Ne bis in idem (član 4.)
 • Preduzimanje i početak krivičnog gonjenja (član 5.)
 • Zakonitost krivičnog gonjenja (član 6.)
 • Pokretanje krivičnog postupka (član 7.)
 • Pouka o pravima (član 8.)
 • Zabrana mučenja, nečovečnog postupanja i iznude (član 9.)
 • Ograničenje sloboda i prava okrivljenog u postupku (član 10.)
 • Jezik i pismo u postupku (član 11.)
 • Ovlašćenje za izricanje krivičnih sankcija (član 12.)
 • Suđenje u prisustvu okrivljenog (član 13.)
 • Suđenje u razumnom roku (član 14.)
 • Dokazivanje (član 15.)
 • Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica (član 16.)
 • Prethodno pitanje (član 17.)
 • Pravo na naknadu štete (član 18.)
 • Dužnost pružanja pomoći učesniku u postupku (član 19.)
 • Obustava postupka usled smrti okrivljenog (član 20.)

Glava II – SUDSKA NADLEŽNOST (čl. 21. do čl. 36.)

1. Sastav suda (čl. 21. i 22.)

 • Sastav sudskih veća (član 21.)
 • Sudije (član 22.)

2. Mesna nadležnost (čl. 23. do čl. 29.)

 • Mesto izvršenja krivičnog dela (član 23.)
 • Prebivalište ili boravište okrivljenog (član 24.)
 • Mesto rođenja, hapšenja ili samoprijavljivanja okrivljenog (član 25.)
 • Krivično delo izvršeno na domaćem brodu ili vazduhoplovu (član 26.)
 • Krivično delo izvršeno putem sredstava javnog informisanja (član 27.)
 • Krivična dela izvršena u Republici Srbiji i inostranstvu (član 28.)
 • Određena nadležnost (član 29.)

3. Spajanje i razdvajanje krivičnog postupka (čl. 30. i 31.)

 • Spajanje krivičnog postupka (član 30.)
 • Razdvajanje krivičnog postupka (član 31.)

4. Prenošenje mesne nadležnosti (čl. 32. i 33.)

 • Sprečenost nadležnog suda da postupa (član 32.)
 • Razlozi celishodnosti (član 33.)

5. Ocena i sukob nadležnosti (čl. 34. do čl. 36.)

 • Ocena nadležnosti (član 34.)
 • Sukob nadležnosti (član 35.)
 • Rešavanje sukoba nadležnosti (član 36.)

Glava III – IZUZEĆE (čl. 37. do čl. 42.)

 • Razlozi za izuzeće (član 37.)
 • Postupanje sudije kada sazna za razlog za izuzeće (član 38.)
 • Zahtev za izuzeće (član 39.)
 • Postupanje sudije kada sazna za zahtev za izuzeće (član 40.)
 • Odlučivanje o zahtevu za izuzeće (član 41.)
 • Shodna primena odredaba o izuzeću (član 42.)

Glava IV – JAVNI TUŽILAC (čl. 43. do čl. 49.)

 • Prava i dužnosti javnog tužioca (član 43.)
 • Dužnost postupanja po zahtevu javnog tužioca (član 44.)
 • Stvarna nadležnost javnog tužioca (član 45.)
 • Mesna nadležnost javnog tužioca (član 46.)
 • Sukob nadležnosti između javnih tužilaca (član 47.)
 • Način preduzimanja radnji (član 48.)
 • Odustanak javnog tužioca od optužbe (član 49.)

Glava V – OŠTEĆENI, OŠTEĆENI KAO TUŽILAC I PRIVATNI TUŽILAC (čl. 50. do čl. 67.)

1. Oštećeni (čl. 50. do čl. 57.)

 • Prava oštećenog (član 50.)
 • Prigovor oštećenog (član 51.)
 • Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane oštećenog (član 52.)
 • Predlog za krivično gonjenje (član 53.)
 • Odustanak od predloga za krivično gonjenje (član 54.)
 • Dužnost oštećenog (član 55.)
 • Zakonski zastupnik oštećenog (član 56.)
 • Pravni sledbenik oštećenog (član 57.)

2. Oštećeni kao tužilac (čl. 58. do čl. 63.)

 • Prava oštećenog kao tužioca (član 58.)
 • Postavljeni punomoćnik (član 59.)
 • Prestanak svojstva oštećenog kao tužioca (član 60.)
 • Odustanak od optužbe (član 61.)
 • Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane javnog tužioca (član 62.)
 • Shodna primena odredaba o oštećenom (član 63.)

3. Privatni tužilac (čl. 64. do čl. 67.)

 • Prava privatnog tužioca (član 64.)
 • Privatna tužba (član 65.)
 • Protivtužba (član 66.)
 • Shodna primena odredaba o oštećenom i oštećenom kao tužiocu (član 67.)

Glava VI – OKRIVLJENI I BRANILAC (čl. 68. do čl. 81.)

1. Okrivljeni (čl. 68. do čl. 70.)

 • Prava okrivljenog (član 68.)
 • Prava uhapšenog (član 69.)
 • Dužnosti okrivljenog (član 70.)

2. Branilac (čl. 71. do čl. 81.)

 • Prava branioca (član 71.)
 • Dužnosti branioca (član 72.)
 • Sposobnost da se bude branilac (član 73.)
 • Obavezna odbrana (član 74.)
 • Izabrani branilac (član 75.)
 • Branilac po službenoj dužnosti (član 76.)
 • Odbrana siromašnog (član 77.)
 • Zajednički branilac i više branilaca (član 78.)
 • Prestanak prava i dužnosti branioca (član 79.)
 • Razlozi za razrešenje branioca (član 80.)
 • Odlučivanje o razrešenju (član 81.)

Glava VII – DOKAZI (čl. 82. do čl. 187.)

1. Osnovne odredbe (čl. 82. do čl. 84.)

 • Dokazivanje činjenica u postupku (član 82.)
 • Predmet dokazivanja (član 83.)
 • Nezakoniti dokazi (član 84.)

2. Dokazne radnje (čl. 85. do čl. 160.)

 • Saslušanje okrivljenog (čl. 85. do čl. 90.)

  • Pretpostavke za saslušanje okrivljenog (član 85.)
  • Pravila o saslušanju okrivljenog (član 86.)
  • Saslušanje preko tumača ili prevodioca (član 87.)
  • Priznanje okrivljenog (član 88.)
  • Suočenje okrivljenog (član 89.)
  • Prepoznavanje lica ili predmeta (član 90.)
 • Ispitivanje svedoka (čl. 91. do čl. 112.)

  • Osnovne odredbe (čl. 91. do čl. 101.)

   • Svedok (član 91.)
   • Sposobnost i dužnost svedočenja (član 92.)
   • Isključenje od dužnosti svedočenja (član 93.)
   • Oslobođenje od dužnosti svedočenja (član 94.)
   • Pretpostavke za ispitivanja svedoka (član 95.)
   • Zakletva svedoka (član 96.)
   • Svedok koji ne polaže zakletvu (član 97.)
   • Pravila o ispitivanju svedoka (član 98.)
   • Suočenje svedoka (član 99.)
   • Prepoznavanje lica ili predmeta (član 100.)
   • Kažnjavanje svedoka (član 101.)
  • Zaštita svedoka (čl. 102. do čl. 112.)

   • Osnovna zaštita (član 102.)
   • Posebno osetljivi svedok (član 103.)
   • Pravila o ispitivanju posebno osetljivog svedoka (član 104.)
   • Zaštićeni svedok (član 105.)
   • Mere posebne zaštite (član 106.)
   • Pokretanje postupka za određivanje statusa zaštićenog svedoka (član 107.)
   • Odlučivanje o određivanju statusa zaštićenog svedoka (član 108.)
   • Ispitivanje zaštićenog svedoka (član 109.)
   • Čuvanje podataka o zaštićenom svedoku (član 110.)
   • Dužnost obaveštavanja o merama posebne zaštite (član 111.)
   • Shodna primena odredaba o zaštićenom svedoku (član 112.)
 • Veštačenje (čl. 113. do čl. 132.)

  • Osnovne odredbe (čl. 113. do čl. 126.)

   • Razlozi za veštačenje (član 113.)
   • Određivanje veštaka (član 114.)
   • Dužnost veštačenja (član 115.)
   • Izuzeće od dužnosti veštačenja (član 116.)
   • Određivanje veštačenja (član 117.)
   • Naredba o veštačenju (član 118.)
   • Zakletva veštaka (član 119.)
   • Postupak veštačenja (član 120.)
   • Veštačenje u stručnoj ustanovi ili državnom organu (član 121.)
   • Smeštanje u zdravstvenu ustanovu u cilju veštačenja (član 122.)
   • Nalaz i mišljenje veštaka (član 123.)
   • Nedostaci u nalazu i mišljenju veštaka (član 124.)
   • Stručni savetnik (član 125.)
   • Prava i dužnosti stručnog savetnika (član 126.)
  • Posebni slučajevi veštačenja (čl. 127. do čl. 132.)

   • Veštačenje telesnih povreda (član 127.)
   • Nalaz i mišljenje veštaka (član 128.)
   • Veštačenje leša (član 129.)
   • Nalaz i mišljenje veštaka (član 130.)
   • Psihijatrijsko veštačenje (član 131.)
   • Nalaz i mišljenje veštaka (član 132.)
 • Uviđaj (čl. 133. do čl. 136.)

  • Preduzimanje uviđaja (član 133.)
  • Uviđaj lica (član 134.)
  • Uviđaj stvari (član 135.)
  • Uviđaj mesta (član 136.)
 • Rekonstrukcija događaja

  • Određivanje rekonstrukcije događaja (član 137.)
 • Isprava (čl. 138. i 139.)

  • Dokazivanje ispravom (član 138.)
  • Pribavljanje isprave (član 139.)
 • Uzimanje uzoraka (čl. 140. do čl. 142.)

  • Uzimanje biometrijskih uzoraka (član 140.)
  • Uzimanje uzoraka biološkog porekla (član 141.)
  • Uzimanje uzoraka za forenzičko-genetičku analizu (član 142.)
 • Provera računa i sumnjivih transakcija (čl. 143. do čl. 146.)

  • Predmet provere (član 143.)
  • Pribavljanje podataka (član 144.)
  • Nadzor nad sumnjivim transakcijama (član 145.)
  • Privremeno obustavljanje sumnjive transakcije (član 146.)
 • Privremeno oduzimanje predmeta (čl. 147. do čl. 151.)

  • Predmeti koji se oduzimaju (član 147.)
  • Dužnost držaoca predmeta (član 148.)
  • Oslobođenje od dužnosti predaje predmeta (član 149.)
  • Postupak privremenog oduzimanja predmeta (član 150.)
  • Povraćaj privremeno oduzetih predmeta (član 151.)
 • Pretresanje (čl. 152. do čl. 160.)

  • Osnovne odredbe (čl. 152. do čl. 154.)

   • Predmet i osnov pretresanja (član 152.)
   • Privremeno oduzimanje predmeta i isprava (član 153.)
   • Postupanje sa stvarima nepoznatog vlasnika (član 154.)
  • Pretresanje na osnovu naredbe (čl. 155. do čl. 157.)

   • Naredba o pretresanju (član 155.)
   • Pretpostavke za pretresanje (član 156.)
   • Postupak pretresanja (član 157.)
  • Pretresanje bez naredbe (čl. 158. do čl. 160.)

   • Pretresanje stana i drugih prostorija (član 158.)
   • Pretresanje lica (član 159.)
   • Izveštaj sudiji za prethodni postupak (član 160.)

3. Posebne dokazne radnje (čl. 161. do čl. 187.)

 • Osnovne odredbe (čl. 161. do čl. 165.)

  • Uslovi za određivanje (član 161.)
  • Krivična dela u odnosu na koja se primenjuju posebne dokazne radnje (član 162.)
  • Postupanje sa prikupljenim materijalom (član 163.)
  • Slučajni nalaz (član 164.)
  • Tajnost podataka (član 165.)
 • Tajni nadzor komunikacije (čl. 166. do čl. 170.)

  • Uslovi za određivanje (član 166.)
  • Naredba o tajnom nadzoru komunikacije (član 167.)
  • Sprovođenje tajnog nadzora komunikacije (član 168.)
  • Proširenje tajnog nadzora komunikacije (član 169.)
  • Dostavljanje izveštaja i materijala (član 170.)
 • Tajno praćenje i snimanje (čl. 171. do čl. 173.)

  • Uslovi za određivanje (član 171.)
  • Naredba o tajnom praćenju i snimanju (član 172.)
  • Sprovođenje tajnog praćenja i snimanja (član 173.)
 • Simulovani poslovi (čl. 174. do čl. 177.)

  • Uslovi za određivanje (član 174.)
  • Naredba o zaključenju simulovanih poslova (član 175.)
  • Sprovođenje simulovanih poslova (član 176.)
  • Dostavljanje izveštaja i materijala (član 177.)
 • Računarsko pretraživanje podataka (čl. 178. do čl. 180.)

  • Uslovi za određivanje (član 178.)
  • Naredba o računarskom pretraživanju podataka (član 179.)
  • Sprovođenje računarskog pretraživanja podataka (član 180.)
 • Kontrolisana isporuka (čl. 181. i 182.)

  • Uslovi za određivanje (član 181.)
  • Sprovođenje kontrolisane isporuke (član 182.)
 • Prikriveni islednik (čl. 183. do čl. 187.)

  • Uslovi za određivanje (član 183.)
  • Naredba o angažovanju prikrivenog islednika (član 184.)
  • Određivanje prikrivenog islednika (član 185.)
  • Dostavljanje izveštaja i materijala (član 186.)
  • Ispitivanje prikrivenog islednika kao svedoka (član 187.)

Glava VIII – MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG I ZA NESMETANO VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA (čl. 188. do čl. 223.)

1. Osnovne odredbe (čl. 188. do čl. 190.)

 • Vrste mera (član 188.)
 • Opšti uslovi za određivanje mera (član 189.)
 • Kontrola poštovanja zabrane napuštanja stana (član 190.)

2. Određene mere (čl. 191. do čl. 223.)

 • Poziv (čl. 191. do 194.)

  • Sadržaj poziva (član 191.)
  • Prava i dužnosti okrivljenog (član 192.)
  • Pozivanje učesnika u postupku (član 193.)
  • Pozivanje javnim oglasom (član 194.)
 • Dovođenje (čl. 195. i 196.)

  • Naredba za dovođenje (član 195.)
  • Izvršenje naredbe za dovođenje (član 196.)
 • Zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem i posećivanja određenih mesta (čl. 197. i 198.)

  • Uslovi za određivanje (član 197.)
  • Odlučivanje o meri (član 198.)
 • Zabrana napuštanja boravišta (čl. 199. do čl. 201.)

  • Uslovi za određivanje (član 199.)
  • Odlučivanje o meri (član 200.)
  • Privremeno oduzimanje vozačke dozvole (član 201.)
 • Jemstvo (čl. 202. do čl. 207.)

  • Uslovi za određivanje (član 202.)
  • Sadržina jemstva (član 203.)
  • Predlaganje jemstva (član 204.)
  • Odlučivanje o jemstvu (član 205.)
  • Oduzimanje jemstva (član 206.)
  • Ukidanje jemstva (član 207.)
 • Zabrana napuštanja stana (čl. 208. i 209.)

  • Uslovi za određivanje (član 208.)
  • Odlučivanje o meri (član 209.)
 • Pritvor (čl. 210. do čl. 223.)

  • Osnovne odredbe (čl. 210. do čl. 216.)

   • Osnovna pravila o određivanju pritvora (član 210.)
   • Razlozi za određivanje pritvora (član 211.)
   • Odlučivanje o pritvoru (član 212.)
   • Rešenje o određivanju pritvora (član 213.)
   • Pritvor u istrazi (član 214.)
   • Trajanje pritvora u istrazi (član 215.)
   • Pritvor nakon podizanja optužnice (član 216.)
  • Postupanje sa pritvorenicima (čl. 217. do čl. 223.)

   • Osnovna pravila (član 217.)
   • Prava i dužnosti pritvorenika (član 218.)
   • Posete pritvoreniku (član 219.)
   • Prepiska sa pritvorenikom (član 220.)
   • Disciplinski prestupi (član 221.)
   • Nadzor nad pritvorenicima (član 222.)
   • Donošenje podzakonskog propisa (član 223.)

Glava IX – ROKOVI (čl. 224. do čl. 228.)

1. Osnovne odredbe (čl. 224. i 225.)

 • Računanje rokova (član 224.)
 • Predaja u roku (član 225.)

2. Povraćaj u pređašnje stanje (čl. 226. do čl. 228.)

 • Razlozi za povraćaj u pređašnje stanje (član 226.)
 • Molba za povraćaj u pređašnje stanje (član 227.)
 • Odlučivanje o molbi za povraćaj u pređašnje stanje (član 228.)

Glava X – PODNESCI I ZAPISNICI (čl. 229. do čl. 241.)

1. Podnesci (čl. 229. do čl. 231.)

 • Osnovna pravila o podnošenju (član 229.)
 • Elektronski podnesak (član 230.)
 • Kažnjavanje podnosioca (član 231.)

2. Zapisnici (čl. 232. do čl. 241.)

 • Osnovne odredbe (čl. 232. do čl. 237.)

  • Beleženje radnji (član 232.)
  • Sadržaj zapisnika (član 233.)
  • Način vođenja zapisnika (član 234.)
  • Utvrđivanje verodostojnosti zapisnika (član 235.)
  • Tonsko ili optičko snimanje (član 236.)
  • Izdvajanje zapisnika i obaveštenja (član 237.)
 • Posebne vrste zapisnika (čl. 238. do čl. 241.)

  • Zapisnik o glavnom pretresu (čl. 238. do čl. 240.)

   • Beleženje glavnog pretresa (član 238.)
   • Sadržaj zapisnika o glavnom pretresu (član 239.)
   • Utvrđivanje verodostojnosti zapisnika o glavnom pretresu (član 240.)
  • Zapisnik o većanju i glasanju (član 241.)

   • Sastavljanje zapisnika o većanju i glasanju (član 241.)

Glava XI – DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA (čl. 242. do čl. 251.)

1. Dostavljanje pismena (čl. 242. do čl. 249.)

 • Osnovne odredbe (čl. 242. do čl. 245.)

  • Osnovna pravila o dostavljanju (član 242.)
  • Dostavljanje (član 243.)
  • Potvrda o dostavljanju (član 244.)
  • Posebni načini dostavljanja (član 245.)
 • Posebna pravila o dostavljanju (čl. 246. do čl. 249.)

  • Dostavljanje okrivljenom (član 246.)
  • Dostavljanje tužiocu (član 247.)
  • Dostavljanje licima sa određenim statusom (član 248.)
  • Dostavljanje pismena u inostranstvo (član 249.)

2. Razmatranje spisa (čl. 250. i 251.)

 • Uslovi za razmatranje spisa (član 250.)
 • Razmatranje spisa i razgledanje predmeta (član 251.)

Glava XII – IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV (čl. 252. do čl. 260.)

 • Opšti uslovi i predmet imovinskopravnog zahteva (član 252.)
 • Ovlašćeni podnosioci (član 253.)
 • Podnošenje imovinskopravnog zahteva (član 254.)
 • Raspolaganje imovinskopravnim zahtevom (član 255.)
 • Provera okolnosti o imovinskopravnom zahtevu (član 256.)
 • Privremene mere (član 257.)
 • Odlučivanje o imovinskopravnom zahtevu (član 258.)
 • Izmena pravnosnažne odluke o imovinskopravnom zahtevu (član 259.)
 • Povraćaj stvari oštećenom (član 260.)

Glava XIII – TROŠKOVI POSTUPKA (čl. 261. do čl. 268.)

 • Pojam i vrste troškova (član 261.)
 • Odlučivanje o troškovima postupka (član 262.)
 • Skrivljeni troškovi (član 263.)
 • Obaveza okrivljenog da naknadi troškove (član 264.)
 • Naknada troškova iz buyetskih sredstava i na teret drugih lica (član 265.)
 • Plaćanje nagrade i nužnih izdataka (član 266.)
 • Troškovi pred sudom pravnog leka (član 267.)
 • Donošenje podzakonskog propisa (član 268.)

Glava XIV – DONOŠENJE, SAOPŠTAVANJE I IZVRŠENJE ODLUKA (čl. 269. do čl. 279.)

1. Donošenje i saopštavanje odluka (čl. 269. do čl. 274.)

 • Vrste odluka (član 269.)
 • Pretpostavke za odlučivanje (član 270.)
 • Redosled pitanja o kojima se odlučuje (član 271.)
 • Većanje i glasanje (član 272.)
 • Izdvojeno mišljenje (član 273.)
 • Saopštavanje odluka (član 274.)

2. Izvršenje odluka (čl. 275. do čl. 279.)

 • Pravnosnažnost i izvršnost presude (član 275.)
 • Izvršenje određenih odluka u presudi (član 276.)
 • Pravnosnažnost i izvršnost rešenja ili naredbe (član 277.)
 • Posebno rešenje o dozvoljenosti izvršenja (član 278.)
 • Donošenje podzakonskog propisa (član 279.)

Deo drugi
TOK POSTUPKA (čl. 280. do čl. 494.)

Glava XV – PREDISTRAŽNI POSTUPAK (čl. 280. do čl. 294.)

1. Krivična prijava (čl. 280. do čl. 284.)

 • Podnošenje krivične prijave (član 280.)
 • Način podnošenja i upisivanje krivične prijave (član 281.)
 • Postupanje javnog tužioca po krivičnoj prijavi (član 282.)
 • Odlaganje krivičnog gonjenja (član 283.)
 • Odbacivanje krivične prijave (član 284.)

2. Ovlašćenja organa predistražnog postupka (čl. 285. do čl. 294.)

 • Ovlašćenja javnog tužioca (član 285.)
 • Ovlašćenja policije (član 286.)
 • Dokazne radnje policije (član 287.)
 • Prikupljanje obaveštenja od građana (član 288.)
 • Saslušanje osumnjičenog (član 289.)
 • Zadržavanje na mestu izvršenja krivičnog dela (član 290.)
 • Policijsko hapšenje (član 291.)
 • Hapšenje pri izvršenju krivičnog dela (član 292.)
 • Saslušanje uhapšenog (član 293.)
 • Zadržavanje osumnjičenog (član 294.)

Glava XVI – ISTRAGA (čl. 295. do čl. 330.)

1. Osnovne odredbe (čl. 295. do čl. 312.)

 • Svrha istrage (član 295.)
 • Naredba o sprovođenju istrage (član 296.)
 • Dostavljanje naredbe osumnjičenom (član 297.)
 • Sprovođenje istrage (član 298.)
 • Poveravanje pojedinih dokaznih radnji (član 299.)
 • Prisustvo dokaznim radnjama (član 300.)
 • Prikupljanje dokaza i materijala u korist odbrane (član 301.)
 • Preduzimanje dokaznih radnji u korist odbrane (član 302.)
 • Upoznavanje sa prikupljenim dokazima (član 303.)
 • Čuvanje tajne (član 304.)
 • Sankcije za narušavanje reda (član 305.)
 • Proširenje istrage (član 306.)
 • Prekid istrage (član 307.)
 • Obustava istrage (član 308.)
 • Pribavljanje podataka o osumnjičenom (član 309.)
 • Završetak istrage (član 310.)
 • Dopuna istrage (član 311.)
 • Prigovor zbog nepravilnosti u toku istrage (član 312.)

2. Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog (čl. 313. do čl. 330.)

 • Sporazum o priznanju krivičnog dela (čl. 313. do čl. 319.)

  • Zaključenje sporazuma (član 313.)
  • Sadržaj sporazuma (član 314.)
  • Odlučivanje o sporazumu (član 315.)
  • Odbacivanje sporazuma (član 316.)
  • Prihvatanje sporazuma (član 317.)
  • Odbijanje sporazuma (član 318.)
  • Žalba protiv odluke o sporazumu (član 319.)
 • Sporazum o svedočenju okrivljenog (čl. 320. do čl. 326.)

  • Zaključenje sporazuma (član 320.)
  • Sadržaj sporazuma (član 321.)
  • Odlučivanje o sporazumu (član 322.)
  • Prihvatanje sporazuma (član 323.)
  • Odbijanje sporazuma (član 324.)
  • Ispitivanje okrivljenog saradnika (član 325.)
  • Vezanost suda za odluku o prihvatanju sporazuma (član 326.)
 • Sporazum o svedočenju osuđenog (čl. 327. do čl. 330.)

  • Zaključenje sporazuma (član 327.)
  • Sadržaj sporazuma (član 328.)
  • Odlučivanje o sporazumu (član 329.)
  • Vezanost suda za odluku o prihvatanju sporazuma (član 330.)

Glava XVII – OPTUŽENJE (čl. 331. do čl. 343.)

 • Podizanje optužnice (član 331.)
 • Sadržaj optužnice (član 332.)
 • Podnošenje optužnice sudu (član 333.)
 • Predlog za određivanje pritvora ili puštanje na slobodu (član 334.)
 • Dostavljanje optužnice okrivljenom (član 335.)
 • Odgovor okrivljenog na optužnicu (član 336.)
 • Ispitivanje optužnice (član 337.)
 • Obustava postupka (član 338.)
 • Odbijanje optužbe (član 339.)
 • Nevezanost za pravnu kvalifikaciju dela (član 340.)
 • Potvrđivanje optužnice (član 341.)
 • Obrazloženje rešenja (član 342.)
 • Žalba na rešenje (član 343.)

Glava XVIII – GLAVNI PRETRES I PRESUDA (čl. 344. do čl. 431.)

1. Glavni pretres (čl. 344. do čl. 417.)

 • Pripreme za glavni pretres (čl. 344. do čl. 361.)

  • Ovlašćenja predsednika veća (član 344.)
  • Pripremno ročište (čl. 345. do čl. 352.)

   • Osnovna pravila (član 345.)
   • Određivanje pripremnog ročišta (član 346.)
   • Poziv za pripremno ročište (član 347.)
   • Početak pripremnog ročišta (član 348.)
   • Izjašnjavanje stranaka (član 349.)
   • Predlaganje dokaza (član 350.)
   • Odlučivanje o pritvoru (član 351.)
   • Obustava postupka (član 352.)
  • Određivanje glavnog pretresa (čl. 353. do čl. 361.)

   • Vreme održavanja glavnog pretresa (član 353.)
   • Mesto održavanja glavnog pretresa (član 354.)
   • Pozivanje stranaka i drugih lica na glavni pretres (član 355.)
   • Predlaganje dokaza (član 356.)
   • Ispitivanje svedoka ili veštaka van glavnog pretresa (član 357.)
   • Izdvajanje nezakonitih dokaza (član 358.)
   • Određivanje dopunskih sudija (član 359.)
   • Odlaganje početka glavnog pretresa (član 360.)
   • Odustanak tužioca od optužbe (član 361.)
 • Održavanje glavnog pretresa (čl. 362. do čl. 417.)

  • Javnost glavnog pretresa (čl. 362. do čl. 366.)

   • Opšte pravilo o javnosti (član 362.)
   • Isključenje javnosti (član 363.)
   • Izuzeci od isključenja javnosti (član 364.)
   • Odluka o isključenju javnosti (član 365.)
   • Poseban slučaj isključenja javnosti (član 366.)
  • Rukovođenje glavnim pretresom (čl. 367. do čl. 376.)

   • Ovlašćenja predsednika veća (član 367.)
   • Ovlašćenja veća (član 368.)
   • Zaštita ugleda suda i učesnika u postupku (član 369.)
   • Mere za održavanje reda (član 370.)
   • Udaljenje optuženog iz sudnice (član 371.)
   • Isključenje branioca ili punomoćnika (član 372.)
   • Udaljenje drugih lica iz sudnice (član 373.)
   • Mere za sprečavanje odugovlačenja postupka (član 374.)
   • Žalba protiv odluka o održavanju reda na glavnom pretresu (član 375.)
   • Krivično delo učinjeno na glavnom pretresu (član 376.)
  • Pretpostavke za održavanje glavnog pretresa (čl. 377. do čl. 384.)

   • Prisustvo na glavnom pretresu (član 377.)
   • Otvaranje zasedanja (član 378.)
   • Izostanak tužioca (član 379.)
   • Izostanak optuženog (član 380.)
   • Suđenje u odsustvu (član 381.)
   • Izostanak branioca (član 382.)
   • Održavanje glavnog pretresa bez prisustva optuženog ili branioca (član 383.)
   • Izostanak svedoka, veštaka ili stručnog savetnika (član 384.)
  • Tok glavnog pretresa (čl. 385. do čl. 415.)

   • Početak i trajanje glavnog pretresa (član 385.)
   • Prekid glavnog pretresa (član 386.)
   • Odlaganje glavnog pretresa (član 387.)
   • Novi početak ili nastavljanje odloženog glavnog pretresa (član 388.)
   • Prethodne provere i pouka o pravima (član 389.)
   • Postupanje sa pozvanim licima (član 390.)
   • Izlaganje optužbe (član 391.)
   • Izjašnjavanje optuženog (član 392.)
   • Uvodna izlaganja (član 393.)
   • Početak i predmet dokaznog postupka (član 394.)
   • Predlaganje dokaza (član 395.)
   • Redosled izvođenja dokaza (član 396.)
   • Iznošenje odbrane (član 397.)
   • Saslušanje optuženog (član 398.)
   • Postupanje sa saoptuženima (član 399.)
   • Prisustvo svedoka, veštaka ili stručnog savetnika izvođenju dokaza (član 400.)
   • Upozorenje svedoka, veštaka ili stručnog savetnika (član 401.)
   • Ispitivanje svedoka, veštaka ili stručnog savetnika (član 402.)
   • Upoznavanje sa sadržinom nalaza i mišljenja veštaka (član 403.)
   • Izvođenje dokaza van glavnog pretresa (član 404.)
   • Upoznavanje sa sadržinom pismena i snimaka (član 405.)
   • Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazima (član 406.)
   • Izdvajanje nezakonitih dokaza (član 407.)
   • Dopuna i završetak dokaznog postupka (član 408.)
   • Izmena ili podnošenje nove optužnice (član 409.)
   • Proširenje optužnice (član 410.)
   • Naknadna dopuna dokaznog postupka (član 411.)
   • Redosled završnih reči (član 412.)
   • Sadržaj završnih reči (član 413.)
   • Nastavak dokaznog postupka (član 414.)
   • Završetak glavnog pretresa (član 415.)
  • Odbacivanje optužnice (čl. 416. i 417.)

   • Razlozi za odbacivanje optužnice (član 416.)
   • Nastavljanje krivičnog postupka (član 417.)

2. Presuda (čl. 418. do čl. 431.)

 • Izricanje presude (član 418.)
 • Činjenični osnov presude (član 419.)
 • Odnos presude i optužbe (član 420.)
 • Vrste presuda (član 421.)
 • Odbijajuća presuda (član 422.)
 • Oslobađajuća presuda (član 423.)
 • Osuđujuća presuda (član 424.)
 • Objavljivanje presude (član 425.)
 • Pritvor nakon izricanja prvostepene presude (član 425a)
 • Pouka i upozorenje strankama (član 426.)
 • Pismena izrada i dostavljanje presude (član 427.)
 • Sadržaj pismeno izrađene presude (član 428.)
 • Izostanak obrazloženja ili delimično obrazloženje presude (član 429.)
 • Upućivanje optuženog na izdržavanje kazne zatvora (član 430.)
 • Ispravljanje grešaka u presudi (član 431.)

Glava XIX – POSTUPAK PO PRAVNIM LEKOVIMA (čl. 432. do čl. 494.)

1. Redovni pravni lekovi (čl. 432. do čl. 469.)

 • Žalba protiv prvostepene presude (čl. 432. do čl. 462.)

  • Pravo na izjavljivanje žalbe (čl. 432. do čl. 434.)

   • Rok za izjavljivanje i suspenzivno dejstvo žalbe (član 432.)
   • Lica ovlašćena za izjavljivanje žalbe (član 433.)
   • Odricanje i odustanak od žalbe (član 434.)
  • Sadržaj žalbe (čl. 435. i 436.)

   • Obavezni elementi žalbe (član 435.)
   • Postupanje sa neurednom žalbom (član 436.)
  • Žalbeni osnovi (čl. 437. do čl. 441.)

   • Osnovi za izjavljivanje žalbe (član 437.)
   • Bitna povreda odredaba krivičnog postupka (član 438.)
   • Povreda krivičnog zakona (član 439.)
   • Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (član 440.)
   • Nepravilna odluka o krivičnoj sankciji i o drugim odlukama (član 441.)
  • Postupak po žalbi (čl. 442. do čl. 450.)

   • Podnošenje žalbe (član 442.)
   • Odlučivanje prvostepenog suda o žalbi (član 443.)
   • Odgovor na žalbu (član 444.)
   • Postupanje drugostepenog suda sa spisima (član 445.)
   • Odlučivanje na sednici veća ili na pretresu (član 446.)
   • Zakazivanje sednice veća i obaveštavanje stranaka (član 447.)
   • Tok sednice veća (član 448.)
   • Pretres pred drugostepenim sudom (član 449.)
   • Tok pretresa pred drugostepenim sudom (član 450.)
  • Granice ispitivanja prvostepene presude (čl. 451. do 454.)

   • Obim ispitivanja (član 451.)
   • Ograničenje pozivanja na povredu zakona (član 452.)
   • Zabrana preinačenja na štetu optuženog (član 453.)
   • Privilegija združivanja (član 454.)
  • Odluke drugostepenog suda (čl. 455. do čl. 462.)

   • Odlučivanje o žalbi (član 455.)
   • Rešenje o odbacivanju žalbe (član 456.)
   • Presuda o odbijanju žalbe (član 457.)
   • Rešenje o usvajanju žalbe (član 458.)
   • Presuda o usvajanju žalbe (član 459.)
   • Obrazloženje odluke drugostepenog suda (član 460.)
   • Vraćanje spisa prvostepenom sudu (član 461.)
   • Novi glavni pretres pred prvostepenim sudom (član 462.)
 • Žalba protiv drugostepene presude (čl. 463. i 464.)

  • O dozvoljenosti izjavljivanja žalbe (član 463.)
  • Shodna primena odredaba o postupku pred drugostepenim sudom (član 464.)
 • Žalba protiv rešenja (čl. 465. do čl. 469.)

  • O dozvoljenosti izjavljivanja žalbe (član 465.)
  • Rok za izjavljivanje i suspenzivno dejstvo žalbe (član 466.)
  • Odlučivanje o žalbi (član 467.)
  • Shodna primena odredaba o žalbi protiv prvostepene presude (član 468.)
  • Shodna primena odredaba o žalbi protiv rešenja u posebnim postupcima (član 469.)

2. Vanredni pravni lekovi (čl. 470. do čl. 494.)

 • Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka (čl. 470. do čl. 481.)

  • snovne odredbe (čl. 470. do čl. 481.)

   • O dozvoljenosti ponavljanja krivičnog postupka (član 470.)
   • Lica ovlašćena za podnošenje zahteva (član 471.)
   • Sadržaj zahteva (član 472.)
   • Razlozi za ponavljanje krivičnog postupka (član 473.)
   • Nadležnost za odlučivanje o zahtevu (član 474.)
  • Postupak po zahtevu (čl. 475. do čl. 478.)

   • Odbacivanje zahteva (član 475.)
   • Postupanje po zahtevu (član 476.)
   • Odlučivanje o zahtevu (član 477.)
   • Postupanje u ponovljenom krivičnom postupku (član 478.)
  • Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479. do čl. 481.)

   • O dozvoljenosti ponavljanja krivičnog postupka (član 479.)
   • Lica ovlašćena za podnošenje zahteva (član 480.)
   • Postupanje u ponovljenom krivičnom postupku (član 481.)
 • Zahtev za zaštitu zakonitosti (čl. 482 do čl. 494.)

  • Osnovne odredbe (čl. 482. do čl. 486.)

   • O dozvoljenosti podnošenja zahteva (član 482.)
   • Lica ovlašćena za podnošenje zahteva (član 483.)
   • Sadržaj zahteva (član 484.)
   • Razlozi za podnošenje zahteva (član 485.)
   • Nadležnost za odlučivanje o zahtevu (član 486.)
  • Postupak po zahtevu (čl. 487. do čl. 494.)

   • Rešenje o odbacivanju zahteva (član 487.)
   • Postupanje po zahtevu (član 488.)
   • Granice ispitivanja zahteva (član 489.)
   • Odlučivanje o zahtevu (član 490.)
   • Presuda o odbijanju zahteva (član 491.)
   • Presuda o usvajanju zahteva (član 492.)
   • Utvrđujuća presuda (član 493.)
   • Postupanje na novom glavnom pretresu (član 494.)

Deo treći
POSEBNI POSTUPCI (čl. 495. do čl. 608.)

Glava XX – SKRAĆENI POSTUPAK (čl. 495. do čl. 520.)

1. Opšte odredbe (čl. 495. do čl. 511.)

 • Odredbe zakonika koje se primenjuju (član 495.)
 • Ocena mesne nadležnosti (član 496.)
 • Odustanak javnog tužioca od krivičnog gonjenja ili optužbe (član 497.)
 • Pritvor (član 498.)
 • Optuženje (čl. 499. do čl. 503.)

  • Optužni akti (član 499.)
  • Sadržaj optužnog akta (član 500.)
  • Ispitivanje optužnog akta (član 501.)
  • Odbacivanje optužnog akta (član 502.)
  • Odbijanje optužnog akta (član 503.)
 • Glavni pretres (čl. 504. do čl. 508.)

  • Određivanje glavnog pretresa (član 504.)
  • Postupanje po privatnoj tužbi (član 505.)
  • Pozivanje i prisustvo na glavnom pretresu (član 506.)
  • Tok glavnog pretresa (član 507.)
  • Priznanje optuženog na glavnom pretresu (član 508.)
 • Postupak po žalbi (čl. 509. do čl. 511.)

  • Rok za izjavljivanje žalbe (član 509.)
  • Odricanje od prava na žalbu (član 510.)
  • Obaveštavanje o sednici veća ili pretresu (član 511.)

2. Ročište za izricanje krivične sankcije (čl. 512. do čl. 518.)

 • Uslovi za održavanje ročišta (član 512.)
 • Ispitivanje zahteva za održavanje ročišta (član 513.)
 • Određivanje glavnog pretresa (član 514.)
 • Određivanje ročišta (član 515.)
 • Tok ročišta (član 516.)
 • Odluke kojima se okončava ročište (član 517.)
 • Prigovor protiv presude (član 518.)

3. Posebne odredbe o izricanju sudske opomene (čl. 519. i 520.)

 • Objavljivanje presude (član 519.)
 • Sadržaj pismeno izrađene presude (član 520.)

Glava XXI – POSTUPCI ZA IZRICANJE MERA BEZBEDNOSTI (čl. 521. do čl. 536.)

Odredbe zakonika koje se primenjuju (član 521.)

1. Postupak za izricanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja (čl. 522. do čl. 532.)

 • Predlog za izricanje mere bezbednosti (član 522.)
 • Nadležnost za odlučivanje o predlogu (član 523.)
 • Pritvor (član 524.)
 • Prisustvo na glavnom pretresu (član 525.)
 • Odlučivanje o predlogu (član 526.)
 • Novo optuženje (član 527.)
 • Lica ovlašćena za izjavljivanje žalbe (član 528.)
 • Izricanje mere bezbednosti uz kaznu (član 529.)
 • Odlučivanje o lišenju poslovne sposobnosti (član 530.)
 • Obustava primene mere bezbednosti (član 531.)
 • Zamena izrečene mere bezbednosti (član 532.)

2. Postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara ili mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana (čl. 533. do čl. 536.)

 • Nalaz i mišljenje veštaka (član 533.)
 • Prinudno izvršenje izrečene mere bezbednosti (član 534.)

3. Postupak za izricanje mere bezbednosti oduzimanja predmeta (čl. 535. i 536.)

 • Rešenje o oduzimanju predmeta (član 535.)
 • Dostavljanje rešenja i pravo na žalbu (član 536.)

Glava XXII – POSTUPAK ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (čl. 537. do čl. 543.)

 • Odredbe zakonika koje se primenjuju (član 537.)
 • Dužnost utvrđivanja imovinske koristi (član 538.)
 • Oduzimanje imovinske koristi od drugih lica (član 539.)
 • Privremene mere obezbeđenja (član 540.)
 • Odluka o oduzimanju imovinske koristi (član 541.)
 • Shodna primena odredaba o žalbi protiv prvostepene presude (član 542.)
 • Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka (član 543.)

Glava XXIII – POSTUPCI ZA PREINAČENJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE (čl. 544. do čl. 561.)

Odredbe zakonika koje se primenjuju (član 544.)

1. Postupak za opozivanje uslovne osude (čl. 545. do čl. 551.)

 • Pokretanje postupka (član 545.)
 • Prethodna ispitivanja (član 546.)
 • Određivanje ročišta (član 547.)
 • Tok ročišta (član 548.)
 • Odluke kojima se okončava ročište (član 549.)
 • Odbijanje zahteva (član 550.)
 • Opozivanje uslovne osude (član 551.)

2. Postupci za preinačenje odluke o kazni (čl. 552. do čl. 561.)

 • Postupak za izricanje jedinstvene kazne (čl. 552. do čl. 556.)

  • Pokretanje postupka (član 552.)
  • Nadležnost za odlučivanje o zahtevu (član 553.)
  • Odlučivanje o zahtevu (član 554.)
  • Odbijanje zahteva (član 555.)
  • Usvajanje zahteva (član 556.)
 • Postupak za ublažavanje kazne (čl. 557. do čl. 561.)

  • Pokretanje postupka (član 557.)
  • Nadležnost za odlučivanje o zahtevu (član 558.)
  • Odlučivanje o zahtevu (član 559.)
  • Odbijanje zahteva (član 560.)
  • Usvajanje zahteva (član 561.)

Glava XXIV – POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA OSUĐENOG (čl. 562. do čl. 582.)

Odredbe zakonika koje se primenjuju (član 562.)

1. Postupak za puštanje na uslovni otpust (čl. 563. do čl. 568.)

 • Pokretanje postupka (član 563.)
 • Prethodna ispitivanja (član 564.)
 • Određivanje ročišta za odlučivanje o molbi (član 565.)
 • Tok ročišta (član 566.)
 • Odluke kojima se okončava ročište (član 567.)
 • Postupak za opozivanja uslovnog otpusta (član 568.)

2. Postupci za rehabilitaciju i za prestanak mera bezbednosti ili pravne posledice osude (čl. 569. do čl. 582.)

 • Postupak za rehabilitaciju (čl. 569. do čl. 577.)

  • Postupak za zakonsku rehabilitaciju (čl. 569. do čl. 572.)

   • Pokretanje postupka (član 569.)
   • Prethodna ispitivanja (član 570.)
   • Odlučivanje o rehabilitaciji (član 571.)
   • Zahtev osuđenog za rehabilitaciju (član 572.)
  • Postupak za sudsku rehabilitaciju (čl. 573. do čl. 577.)

   • Pokretanje postupka (član 573.)
   • Prethodna ispitivanja (član 574.)
   • Određivanje ročišta za odlučivanje o molbi (član 575.)
   • Tok ročišta (član 576.)
   • Odluke kojima se okončava ročište (član 577.)
 • Postupak za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude (čl. 578. do čl. 582.)

  • Pokretanje postupka (član 578.)
  • Prethodna ispitivanja (član 579.)
  • Određivanje ročišta za odlučivanje o molbi (član 580.)
  • Tok ročišta (član 581).
  • Odluke kojima se okončava ročište (član 582.)

Glava XXV – POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA LICA NEOSNOVANO  LIŠENOG SLOBODE ILI NEOSNOVANO OSUĐENOG (čl. 583. do čl. 595.)

1. Opšte odredbe (čl. 583. do čl. 587.)

 • Odredbe zakonika koje se primenjuju (član 583.)
 • Lice neosnovano lišeno slobode (član 584.)
 • Neosnovano osuđeni (član 585.)
 • Rešenje o poništavanju upisa neosnovane osude (član 586.)
 • Zabrana korišćenja podataka iz spisa (član 587.)

2. Postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete (čl. 588. do čl. 591.)

 • Zahtev za naknadu štete (član 588.)
 • Tužba za naknadu štete (član 589.)
 • Prava naslednika oštećenog (član 590.)
 • Zastarevanje prava na naknadu štete (član 591.)

3. Postupak za ostvarivanje prava na moralno zadovoljenje (čl. 592. i 593.)

 • Pretpostavke za ostvarivanje prava (član 592.)
 • Postupak za ostvarivanje prava (član 593.)

4. Postupak za ostvarivanje prava na priznavanje radnog staža ili staža osiguranja (čl. 594. i 595.)

 • Pretpostavke za ostvarivanje prava (član 594.)
 • Postupak za ostvarivanje prava (član 595.)

Glava XXVI – POSTUPCI ZA IZDAVANJE POTERNICE ILI OBJAVE (čl. 596. do čl. 601.)

 • Odredbe zakonika koje se primenjuju (član 596.)
 • Utvrđivanje adrese okrivljenog (član 597.)
 • Izdavanje poternice (član 598.)
 • Izdavanje objave (član 599.)
 • Raspisivanje poternice ili objave (član 600.)
 • Povlačenje poternice ili objave (član 601.)

Glava XXVII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 602. do čl. 608.)

 • Računanje započetih rokova (član 602.)
 • Primena zakonika u započetim postupcima (član 603.)
 • Zakonitost preduzetih radnji (član 604.)
 • Primena zakonika na lica koja su stekla status svedoka saradnika (član 605.)
 • Donošenje podzakonskih propisa (član 606.)
 • Prestanak važenja prethodnog zakonika i odredbe drugog zakona (član 607.)
 • Stupanje na snagu i početak primene zakonika (član 608.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 35/19