Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, februar 2020.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, februar 2020.)

SADRŽAJ:

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
(“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 16.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Obrazovanje i vaspitanje (član 2.)
 • Pravo na obrazovanje i vaspitanje (član 3.)
 • Pravo na besplatno obrazovanje (član 4.)
 • Upotreba jezika (član 5.)
 • Kvalitet obrazovanja i vaspitanja (član 6.)
 • Opšti principi obrazovanja i vaspitanja (član 7.)
 • Ciljevi obrazovanja i vaspitanja (član 8.)
 • Ishodi obrazovanja i vaspitanja (član 9.)
 • Standardi obrazovanja i vaspitanja (član 10.)
 • Ključne kompetencije za celoživotno učenje (član 11.)
 • Opšte međupredmetne kompetencije (član 12.)
 • Delatnost obrazovanja i vaspitanja (član 13.)
 • Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada (član 14.)
 • Evidencije i javne isprave (član 15.)
 • Nadzor (član 16.)

II. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 17. do čl. 29.)

 • Upis dece u predškolsku ustanovu (član 17.)
 • Upis učenika u osnovnu školu (član 18.)
 • Upis učenika u srednju školu (član 19.)
 • Upis u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi i u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 20.)
 • Upis u muzičku, odnosno baletsku školu (član 21.)
 • Odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave (član 22.)
 • Upis stranog državljanina, lica bez državljanstva i tražioca državljanstva (član 23.)
 • Trajanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 24.)
 • Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 25.)
 • Trajanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i stručnog usavršavanja (član 26.)
 • Trajanje drugih oblika stručnog obrazovanja (član 27.)
 • Školska i radna godina (član 28.)
 • Vreme koje učenik provodi u školi (član 29.)

III. RAZVOJ, OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 30. do čl. 55.)

1. MINISTARSTVO (čl. 30. i 31.)

 • Nadležnost Ministarstva (član 30.)
 • Školska uprava (član 31.)

2. SAVETI (čl. 32. do čl. 37.)

 • Vrste saveta (član 32.)
 • Sastav Nacionalnog prosvetnog saveta (član 33.)
 • Nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta (član 34.)
 • Sastav Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 35.)
 • Nadležnost Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 36.)
 • Sektorska veća (član 37.)

3. ZAVODI (čl. 38. do čl. 48.)

 • Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (član 39.)
 • Centar za razvoj programa i udžbenika (član 40.)
 • Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 41.)
 • Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (član 42.)
 • Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (član 43.)
 • Centar za osiguranje kvaliteta rada ustanova (član 44.)
 • Centar za ispite (član 45.)
 • Centar za međunarodna, nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove (član 46.)
 • Centar za obrazovnu tehnologiju (član 46a)
 • Stručne komisije (član 47.)
 • Odnos Ministarstva prema Nacionalnom prosvetnom savetu, – Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i zavodima (član 48.)

4. OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA (čl. 49. do čl. 55.)

 • Obezbeđivanje kvaliteta rada ustanove (član 49.)
 • Razvojni plan ustanove (član 50.)
 • Ogled (član 51.)
 • Ustanova vežbaonica (član 52.)
 • Model ustanova (član 53.)
 • Resursni centar (član 54.)
 • Centar za stručno usavršavanje (član 55.)

IV. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAVRŠNI ISPITI (čl. 56. do čl. 78.)

1. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 56. do čl. 71.)

 • Programi obrazovanja i vaspitanja u ustanovi (član 56.)
 • Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 57.)
 • Predškolski program (član 58.)
 • Nacionalni okvir obrazovanja i vaspitanja (član 59.)
 • Planovi i programi nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 60.)
 • Školski program (član 61.)
 • Godišnji plan rada (član 62.)
 • Udžbenici (član 63.)
 • Kvalifikacija i standard kvalifikacije (član 64.)
 • Drugi oblici stručnog obrazovanja i njihovi programi (član 65.)
 • Osnove vaspitnog programa i program vaspitnog rada (član 66.)
 • Nadležnost i postupak za donošenje programa obrazovanja i vaspitanja (član 67.)
 • Donošenje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 68.)
 • Donošenje i objavljivanje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 69.)
 • Nastava u prirodi, ekskurzija i studijsko putovanje (član 70.)
 • Nastava u inostranstvu (član 71.)

2. PRAĆENJE I NAPREDOVANJE UČENIKA (čl. 72. do čl. 77.)

 • Praćenje i ocenjivanje učenika (član 72.)
 • Ocenjivanje i napredovanje učenika (član 73.)
 • Vladanje učenika (član 74.)
 • Opšti uspeh (član 75.)
 • Individualni obrazovni plan (član 76.)
 • Interresorna komisija (član 77.)

3. ZAVRŠNI ISPITI (član 78.)

 • Završni ispiti u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju (član 78.)

V. PRAVA DETETA I UČENIKA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA (čl. 79. do čl. 88.)

 • Prava deteta i učenika (član 79.)
 • Obaveze učenika (član 80.)
 • Prijava Ministarstvu radi zaštite prava deteta i učenika (član 81.)
 • Prigovor na ocenjivanje, ocenu i ispit (član 82.)
 • Odgovornost učenika (član 83.)
 • Odgovornost roditelja (član 84.)
 • Vaspitno-disciplinski postupak (član 85.)
 • Vaspitne i vaspitno-disciplinske mere i pravna zaštita učenika (član 86.)
 • Odeljenjska zajednica (član 87.)
 • Učenički parlament (član 88.)

VI. USTANOVE, DRUGE ORGANIZACIJE I ORGANI USTANOVE (čl. 89. do čl. 134.)

1. USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE (čl. 89. do čl. 113.)

 • Delatnost ustanove (član 89.)
 • Osnivanje ustanove (član 90.)
 • Uslovi za osnivanje ustanove (član 91.)
 • Uslovi za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove (član 92.)
 • Izdvojeno odeljenje ustanove (član 93.)
 • Verifikacija ustanova (član 94.)
 • Statusne promene (član 95.)
 • Strana ustanova (član 96.)
 • Druga organizacija (član 97.)
 • Proširena delatnost ustanove (član 98.)
 • Autonomija ustanove (član 99.)
 • Statut ustanove (član 100.)
 • Sredstva ustanove (član 101.)
 • Povezivanje ustanova i zaposlenih (član 102.)
 • Učeničke zadruge (član 103.)
 • Mreža javnih ustanova (član 104.)
 • Prekid obrazovno-vaspitnog rada (član 105.)
 • Zabrana rada ustanove (član 106.)
 • Ukidanje ustanove (član 107.)
 • Odgovornost ustanove za bezbednost dece i učenika (član 108.)
 • Pravila ponašanja u ustanovi (član 109.)
 • Zabrana diskriminacije (član 110.)
 • Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (član 111.)
 • Zabrana ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo (član 112.)
 • Zabrana stranačkog organizovanja i delovanja (član 113.)

2. ORGANI USTANOVE (član 114.)

3. ORGANI JAVNE USTANOVE (čl. 115. do čl. 134.)

 • Organi upravljanja (član 115.)
 • Sastav i imenovanje organa upravljanja (član 116.)
 • Mandat organa upravljanja (član 117.)
 • Privremeni organ upravljanja (član 118.)
 • Nadležnost organa upravljanja (član 119.)
 • Savet roditelja (član 120.)
 • Lokalni savet roditelja (član 121.)
 • Direktor ustanove (član 122.)
 • Izbor direktora ustanove (član 123.)
 • Status direktora (član 124.)
 • Vršilac dužnosti direktora (član 125.)
 • Nadležnost i odgovornost direktora ustanove (čl. 126. i 127.)
 • Prestanak dužnosti direktora (član 128.)
 • Pomoćnik direktora (član 129.)
 • Stručni organi, timovi i pedagoški kolegijum ustanove (član 130.)
 • Nadležnost stručnih organa, timova i pedagoškog kolegijuma (član 131.)
 • Sekretar ustanove (član 132.)
 • Poslovi sekretara (član 133.)
 • Zajednička stručna služba (član 134.)

VII. ZAPOSLENI U USTANOVI (čl. 135. do čl. 168.)

 • Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici (član 135.)
 • Saradnik, pedagoški i andragoški asistent, lični pratilac i pomoćni nastavnik (član 136.)
 • Zadaci nastavnika i vaspitača (član 137.)
 • Zadaci stručnog saradnika (član 138.)
 • Uslovi za prijem u radni odnos (član 139.)
 • Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (čl. 140. i 141.)
 • Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (član 142.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 143.)
 • Uslovi za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 144.)
 • Pripravnik (član 145.)
 • Pripravnik – stažista (član 146.)
 • Licenca nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 147.)
 • Izdavanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 148.)
 • Suspenzija licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 149.)
 • Oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 150.)
 • Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 151.)
 • Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi (član 152.)
 • Preuzimanje zaposlenog sa liste (član 153.)
 • Radni odnos na neodređeno vreme (član 154.)
 • Radni odnos na određeno vreme (član 155.)
 • Probni rad (član 156.)
 • Rad nastavnika u inostranstvu (član 157.)
 • Ugovor o izvođenju nastave (član 158.)
 • Radno vreme zaposlenog u ustanovi (član 159.)
 • Norma neposrednog rada nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 160.)
 • Odmori i odsustva (član 161.)
 • Odgovornost zaposlenog (član 162.)
 • Udaljenje sa rada (član 163.)
 • Teže povrede radne obaveze (član 164.)
 • Disciplinski postupak (član 165.)
 • Disciplinske mere (član 166.)
 • Prestanak radnog odnosa (član 167.)
 • Pravna zaštita zaposlenih (član 168.)

VIII. NADZOR (čl. 169. do čl. 173.)

 • Inspekcijski nadzor (član 169.)
 • Stručno-pedagoški nadzor (član 170.)
 • Uslovi za prosvetnog savetnika (član 171.)
 • Savetnik – spoljni saradnik (član 172.)
 • Sprovođenje stručno-pedagoškog nadzora (član 173.)

IX. JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE (čl. 175. do čl. 184.)

 • Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete (član 175.)
 • Jedinstveni obrazovni broj (član 176.)
 • Podaci u registru dece, učenika, odraslih i studenata (član 177.)
 • Podaci u registru ustanova (član 178.)
 • Podaci o registru akreditovanih visokoškolskih ustanova (član 178a)
 • Evidencija o zaposlenima u ustanovi (član 179.)
 • Podaci u registru zaposlenih u ustanovama (član 180.)
 • Podaci o evidencijama i registru zaposlenih u visokoškolskim ustanovama (član 180a)
 • Podaci o registru planova i programa nastave i učenja (član 180b)
 • Podaci o registru akreditovanih studijskih programa (član 180v)
 • Svrha obrade podataka (član 181.)
 • Primaoci podataka iz evidencija i registara (član 182.)
 • Ažuriranje i čuvanje podataka (član 183.)
 • Zaštita podataka (član 184.)

X. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 185.)

XI. FINANSIRANJE DELATNOSTI USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 186. do čl. 190.)

 • Izvori sredstava (član 186.)
 • Sredstva iz budžeta Republike Srbije (član 187.)
 • Sredstva iz budžeta autonomne pokrajine (član 188.)
 • Sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave (član 189.)
 • Obezbeđivanje sredstava za viši kvalitet obrazovanja (član 190.)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 191. do čl. 196.)

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 197. do čl. 210.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 10/19) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 6/20) koje nisu ušle u prečišćen tekst