0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, decembar 2021.)

SADRŽAJ:

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 129/21)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.)

 • Predmet Zakona (član 1.)
 • Delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 2. i 3.)
 • Pravo na osnovno obrazovanje i vaspitanje (član 4.)
 • Obaveznost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 5. do čl. 8.)
 • Zadatak škole (član 9.)
 • Obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 10.)
 • Obrazovanje i vaspitanje učenika sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima (član 11.)
 • Jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 12.)

II. ŠKOLA (čl. 13. do čl. 20.)

 • Javna škola (član 15.)
 • Privatna škola (član 16.)
 • Nacionalna i strana škola (član 17.)
 • Škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 18.)
 • Škola posebne pedagoške orijentacije (član 19.)
 • Izdvojeno odeljenje (član 20.)

III. CILJEVI I ISHODI OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 21, 21a i 22.)

 • Ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 21.)
 • Opšte međupredmetne kompetencije za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 21a)
 • Ishodi (član 22.)

IV. PROGRAMI I ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 23. do čl. 54.)

 • Programi (član 23.)
 • Model centar (član 24. – brisan)
 • Obavezni predmeti, izborni programi i aktivnosti (član 25.)
 • Razvojni plan (član 26.)
 • Plan i program nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 26a)
 • Školski program (član 27.)
 • Načela izrade školskog programa (član 28.)
 • Godišnji plan rada (član 29.)
 • Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 30.)
 • Organizacija obrazovno-vaspitnog rada (član 31.)
 • Nastava (čl. 32. i 33.)
 • Razredna i predmetna nastava (čl. 34. i 35.)
 • Celodnevna nastava i produženi boravak (član 36.)
 • Nastava za učenike na kućnom i bolničkom lečenju (član 37.)
 • Nastava kod kuće (član 38.)
 • Nastava na daljinu (član 38a)
 • Kulturne aktivnosti škole (član 39.)
 • Program školskog sporta i sportsko-rekreativnih aktivnosti (član 40.)
 • Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, program sprečavanja diskriminacije i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja (član 41.)
 • Program vannastavnih aktivnosti učenika (član 42.)
 • Profesionalna orijentacija učenika (član 43.)
 • Zdravstvena zaštita učenika u školi (član 44.)
 • Socijalna zaštita učenika u školi (član 45.)
 • Zaštita životne sredine (član 46.)
 • Program saradnje sa lokalnom samoupravom (član 47.)
 • Program saradnje sa porodicom (član 48.)
 • Izleti, ekskurzije i nastava u prirodi (član 49.)
 • Školska biblioteka (član 50.)
 • Dečje i učeničke organizacije u školi (član 51.)
 • Vođenje letopisa i predstavljanje rada škole (član 52.)
 • Učeničke zadruge (član 53.)
 • Obrazovanje u inostranstvu (član 54.)

V. UČENICI (čl. 55. do čl. 69.)

 • Upis (član 55.)
 • Upis u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 56.)
 • Upis u muzičku, odnosno baletsku školu (član 57.)
 • Odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave (član 58.)
 • Vreme provedeno u školi (član 59.)
 • Raspored i trajanje časa (član 59a)
 • Ocenjivanje (član 60.)
 • Uspeh učenika i ocena (član 61.)
 • Opšti uspeh učenika (član 62.)
 • Ocenjivanje vladanja učenika (član 63.)
 • Dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju (član 64.)
 • Oslobađanje od nastave (član 65.)
 • Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika (član 66.)
 • Brže napredovanje učenika (član 67.)
 • Učenički parlament (član 68.)
 • Prevoz i ishrana (član 69.)

VI. ISPITI (čl. 70. do čl. 74.)

 • Vrste (član 70.)
 • Razredni ispit (član 71.)
 • Popravni ispit (član 72.)
 • Ispit iz stranog jezika (član 73.)
 • Završni ispit (član 74.)

VII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 75. do čl. 77.)

 • Vrednovanje kvaliteta rada škole (član 75.)
 • Državno ispitivanje (član 76.)
 • Međunarodno ispitivanje (član 77.)

VIII. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 78. i 79.)

IX. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE (čl. 80. do čl. 95.)

 • Vrste evidencija (član 80.)
 • Evidencija o učeniku (član 81.)
 • Evidencija o uspehu učenika (član 82.)
 • Evidencija o ispitima (član 83.)
 • Evidencija o obrazovno-vaspitnom radu (član 84.)
 • Evidencija o zaposlenima (član 85.)
 • Način prikupljanja podataka za evidenciju (član 86.)
 • Vođenje evidencije (član 87.)
 • Obrada podataka (član 88.)
 • Rokovi čuvanja podataka u evidenciji (član 89.)
 • Javne isprave (član 90.)
 • Duplikat javne isprave (čl. 91. i 92.)
 • Pečat (član 93.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja i vaspitanja u nedostatku evidencije (čl. 94. i 95.)
 • Priznavanje stranih školskih isprava (član 95a)

X. PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA (čl. 96. do čl. 99.) poglavlje je prestalo da važi

XI. FINANSIRANJE (član 100.)

XII. ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE I NA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (član 101.)

XIII. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 102.)

XIV. KAZNENE ODREDBE (član 103.)

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 104. do čl. 107.)

 • Usklađivanje organizacije i akata škole (čl. 104. i 104a)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 105.)
 • Prestanak važenja zakona (član 106.)
 • Stupanje zakona na snagu (član 107.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/17
 • „Sl. glasnik RS“, br. 10/19