PIO 2018

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst, oktobar 2018)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ (uz broj 24/2018)  i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

SADRŽAJ:

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 9.)

II. OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE (čl. 10. do čl. 15.)

III. DOBROVOLJNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE (član 16.)

IV. LICA KOJIMA SE OBEZBEĐUJU PRAVA ZA SLUČAJ INVALIDNOSTI I TELESNOG OŠTEĆENJA PROUZROKOVANIH POVREDOM NA RADU ILI PROFESIONALNOM BOLEŠĆU (član 17.)

V. PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (član 18.)

VI. USLOVI ZA STICANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (čl. 19. do čl. 43a)

 • Starosna penzija (čl. 19. i čl. 19a)
  • Prevremena starosna penzija (čl. 19b do čl. 20.)
 • Invalidska penzija (čl. 21. do čl. 26.)
 • Porodična penzija (čl. 27. do čl. 36.)
 • Novčana naknada za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću (čl. 37. do čl. 40.)
 • Pravo na naknadu pogrebnih troškova (član 41.)
  • Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (član 41a)
 • Određene kategorije osiguranika (čl. 42. do čl. 43a)

VII. PENZIJSKI STAŽ (čl. 44. do čl. 60.)

 • Staž osiguranja koji se računa sa efektivnim trajanjem (čl. 47. do čl. 51.)
 • Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (čl. 52. do čl. 59.)
 • Poseban staž (član 60.)

VIII. UTVRĐIVANJE VISINE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (čl. 61. do čl. 79.)

 • Starosna i invalidska penzija (čl. 61. do čl. 70.)
  • Prevremena starosna penzija (čl. 70a do čl. 70g)
 • Porodična penzija (čl. 71. do čl. 73.)
 • Novčana naknada za telesno oštećeNJe (član 74.)
 • Naknada pogrebnih troškova (član 75.)
  • Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica (član 75a)
 • Najniži i najviši iznos penzije (čl. 76. do čl. 78.)
 • Starosna i invalidska penzija za određene kategorije osiguranika (član 79.)

IX. USKLAĐIVANJE PENZIJE I NOVČANE NAKNADE (čl. 80. do čl. 81.)

X. OSTVARIVANJE I KORIŠĆENJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (čl. 82. do čl. 124a)

 • Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 82. do čl. 106.)
 • Korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 107. do čl. 124a)

XI. MATIČNA EVIDENCIJA O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (čl. 125. do čl. 149.)

XII. ORGANIZACIJA (čl. 150. do čl. 168.)

XIII. FINANSIRANJE (čl. 169. do čl. 207.)

XIIIa NOVČANI IZNOS KAO UVEĆANJE UZ PENZIJU (član 207a)

XIV. NAKNADA ŠTETE (čl. 208. do čl. 210.)

XV. VRŠENJE NADZORA (član 211.)

XVI. KAZNENE ODREDBE (čl. 212. do čl. 215.)

XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 218. do čl. 263.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst: