80

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o planiranju i izgradnji

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
(„Sl. glasnik RS“, br. 72/09)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 9.)

1. Predmet uređivanja (član 1.)

2. Pojmovi (član 2.)

3. Načela za uređenje i korišćenje prostora (član 3.)

4. Unapređenje energetske efikasnosti (član 4.)

5. Nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (član 5.)

6. Građevinski proizvodi (član 6.)

7. Sertifikati stranih država (član 7.)

8. Registar investitora (član 8.)

9. Uslovi zaštite životne sredine (član 9.)

II. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE (čl. 10. do čl. 70.)

1. Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja (čl. 10. do čl. 13.)

2. Prostorni planovi (čl. 14. do čl. 22.)

3. Urbanistički planovi (čl. 23. do čl. 28.)

4. Sastavni delovi planskih dokumenata (čl. 29. do čl. 32.)

5. Usklađenost planskih dokumenata (član 33.)

6. Obavezna sadržina planskih dokumenata (član 34.)

7. Nadležnost za donošenje planskih dokumenata (član 35.)

8. Izrada planskih dokumenata (član 36.)

9. Odgovorni planer (član 37.)

10. Odgovorni urbanista (član 38.)

11. Sredstva za izradu planskih dokumenata (član 39.)

12. Ustupanje podloga (član 40.)

13. Dostupnost planskih dokumenata (član 41.)

14. Objavljivanje planskih dokumenata (član 42.)

15. Centralni registar planskih dokumenata (čl. 43. do čl. 45.)

16. Postupak za donošenje planskih dokumenata (čl. 46. do čl. 52.)

17. Informacija o lokaciji (član 53.)

18. Lokacijska dozvola (čl. 54. do čl. 57.)

19. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova (čl. 58. i čl. 59.)

20. Urbanističko-tehnički dokumenti (čl. 60. do čl. 70.)

III. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE (čl. 71. do čl. 81.)

1. Pravni status (član 72.)

2. Sedište i teritorijalna organizacija (član 73.)

3. Opšti akti (član 74.)

4. Nadležnost (član 75.)

5. Organi Agencije (član 76.)

6. Upravni odbor (član 77.)

7. Direktor (član 78.)

8. Stručni poslovi (član 79.)

9. Finansiranje (član 80.)

10. Nadzor nad radom Agencije (član 81.)

IV. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (čl. 82. do čl. 109.)

1. Pojam građevinskog zemljišta (čl. 82. i čl. 83.)

2. Vrste građevinskog zemljišta (čl. 84. do čl. 89.)

3. Uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 90. i čl. 91.)

4. Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 92. do čl. 94.)

5. Finansiranje uređivanja građevinskog zemljišta (član 95.)

6. Otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini (čl. 96. i čl. 97.)

7. Izmena ugovora o zakupu (čl. 98. i čl. 99.)

8. Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade (čl. 100. do čl. 109.)

V. IZGRADNJA OBJEKATA (čl. 110. do čl. 132.)

1. Sadržina i vrste tehničke dokumentacije (čl. 111. do čl. 125.)

2. Izrada tehničke dokumentacije (čl. 126. do čl. 128.)

3. Tehnička kontrola (član 129.)

4. Čuvanje tehničke dokumentacije (član 130.)

5. Revizija projekata (čl. 131. i čl. 132.)

VI. GRAĐEVINSKA DOZVOLA (čl. 133. do čl. 147.)

1. Nadležnost za izdavanje građevinske dozvole (član 133.)

2. Poveravanje izdavanja građevinske dozvole (član 134.)

3. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole (član 135.)

4. Sadržina građevinske dozvole (čl. 136. i čl. 137.)

5. Dostavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli (član 138.)

6. Odlučivanje po žalbi (član 139.)

7. Rok važenja građevinske dozvole (član 140.)

8. Izmena rešenja o lokacijskoj i građevinskoj dozvoli usled promene investitora (član 141.)

9. Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli usled promena u toku građenja (član 142.)

10. Posebni slučajevi građenja, odnosno izvođenja radova bez pribavljene građevinske dozvole (član 143.)

11. Izgradnja objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola (čl. 144. do čl. 146.)

12. Privremena građevinska dozvola (član 147.)

VII.GRAĐENJE (čl. 148. do čl. 153.)

1. Prijava radova (član 148.)

2. Priprema za građenje (član 149.)

3. Izvođač radova (član 150.)

4. Odgovorni izvođač radova (član 151.)

5. Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova (član 152.)

6. Stručni nadzor (član 153.)

VIII. UPOTREBNA DOZVOLA (čl. 154. do čl. 160.)

1. Tehnički pregled objekta (čl. 154. do čl. 157.)

2. Izdavanje upotrebne dozvole (član 158.)

3. Održavanje objekta (čl. 159. i čl. 160.)

IX. STRUČNI ISPIT I LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA, URBANISTU, PROJEKTANTA I IZVOĐAČA RADOVA (čl. 161. i čl. 162.)

1. Stručni ispit (član 161.)

2. Izdavanje i oduzimanje licence (član 162.)

X. INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE (čl. 163. do čl. 166.)

XI. UKLANJANJE OBJEKATA (čl. 167. do čl. 171.)

1. Izvršenje rešenja o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela (član 171.)

XII. NADZOR (čl. 172. do čl. 184.)

1. Inspekcijski nadzor (član 172.)

2. Prava i dužnosti urbanističkog inspektora (član 173.)

3. Ovlašćenja urbanističkog inspektora (član 174.)

4. Prava i dužnosti građevinskog inspektora (član 175.)

5. Ovlašćenja građevinskog inspektora (čl. 176. do čl. 184.)

XIII. LEGALIZACIJA OBJEKATA (čl. 185. do čl. 200.)

XIV. OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA (član 201.)

XV. KAZNENE ODREDBE (čl. 202. do čl. 212.)

1. Privredni prestupi (čl. 202. do čl. 204.)

2. Prekršaji (čl. 205. do čl. 212.)
XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 213. do čl. 223.)