Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, februar 2020.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, februar 2020.)

SADRŽAJ:

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
(„Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 8đ)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Pojmovi (član 2.)
 • Načela za uređenje i korišćenje prostora (član 3.)
 • Unapređenje energetske efikasnosti (član 4.)
  • Energetska svojstva objekta (član 4.)
 • Nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (član 5.)
 • Građevinski proizvodi (član 6.)
 • Objedinjena procedura u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata (član 8.)
 • Razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri i njihova forma (član 8a)
 • Postupanje imaoca javnih ovlašćenja u objedinjenoj proceduri (član 8b)
 • Registar objedinjenih procedura (član 8v)
 • Centralna evidencija objedinjenih procedura (član 8g)
 • Sprovođenje objedinjene procedure (član 8d)
 • Granice ovlašćenja nadležnog organa (član 8đ)

II. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE (čl. 10. do čl. 70.)

 • Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja (čl. 10. do čl. 13.)
  • Planski dokumenti (član 11.)
  • Dokumenti za sprovođenje prostornih planova (član 12.)
  • Urbanističko-tehnički dokumenti (član 13.)
 • Prostorni planovi (čl. 14. do čl. 22.)
  • Prostorni plan Republike Srbije (čl. 14. do čl. 16.)
  • Regionalni prostorni plan (čl. 17. i čl. 18.)
  • Prostorni plan jedinice lokalne samouprave (čl. 19. do čl. 20a)
  • Prostorni plan područja posebne namene (čl. 21. i 22.)
 • Urbanistički planovi (čl. 23. do čl. 28.)
  •  Generalni urbanistički plan (čl. 23. i 24.)
  • Plan generalne regulacije (čl. 25. i 26.)
  • Plan detaljne regulacije (čl. 27. i 28.)
 •  Sastavni delovi planskih dokumenata (čl. 29. do čl. 32.)
  • Pravila uređenja (član 30.)
  • Pravila građenja (član 31.)
  • Grafički deo plana (član 32.)
 • Usklađenost planskih dokumenata (član 33.)
 • Obavezna dostava priloga planskog dokumenta (član 34.)
 • Nadležnost za donošenje planskih dokumenata (član 35.)
 • Izrada planskih dokumenata (član 36.)
 • Odgovorni prostorni planer (član 37.)
 • Odgovorni urbanista (član 38.)
 • Sredstva za izradu planskih dokumenata (član 39.)
 • Ustupanje podloga (član 40.)
 • Dostupnost i objavljivanje planskih dokumenata (član 41.)
 • Centralni registar planskih dokumenata (čl. 43. do čl. 45.)
 • Postupak za donošenje planskih dokumenata (čl. 45a do čl. 52.)
  • Rani javni uvid (član 45a)
  • Odluka o izradi planskih dokumenata (član 46.)
  • Izrada i ustupanje izrade planskih dokumenata (čl. 47. do čl. 47v)
  • Nacrt planskog dokumenta (član 48.)
  • Stručna kontrola planskih dokumenata (član 49.)
  • Javni uvid (čl. 50. i 51.)
   • Glavni urbanista (član 51a)
   • Izmene i dopune planskih dokumenata (član 51b)
  • Komisija za planove (član 52.)
 • Informacija o lokaciji (član 53.)
  • Lokacijski uslovi (čl. 53a do čl. 57.)
 • Dokumenti za sprovođenje prostornih planova (član 58.)
  • Program implementacije (član 58.)
 • Urbanističko-tehnički dokumenti (čl. 60. do čl. 70.)
  • Urbanistički projekat (čl. 60. do čl. 64.)
  • Projekat preparcelacije i parcelacije (čl. 65. do čl. 67.)
  • Geodetski elaborat ispravke granica susednih parcela i spajanje susednih parcela istog vlasnika (član 68.)
   • Urbanističko-arhitektonski konkurs (član 68a)
  • Posebni slučajevi formiranja građevinske parcele (član 69.)
  • Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta u posebnim slučajevima (član 70.)

III. Brisano

IV. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (čl. 82. do čl. 109v)

 • Pojam građevinskog zemljišta (član 82.)
 • Korišćenje građevinskog zemljišta (član 83.)
 • Svojinski režim (čl. 84. do čl. 86.)
  • Pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini (član 86.)
 • Vrste građevinskog zemljišta (čl. 87. do čl. 92.)
  • Promena namene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište (član 88.)
  • Promena namene šumskog zemljišta u građevinsko zemljište
  • Izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište (član 90.)
  • Uređeno i neuređeno građevinsko zemljište (član 91.)
  • Pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih ili pravnih lica (član 92.)
 • Uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 93. i 94.)
 • Izvori finansiranja uređivanja građevinskog zemljišta (čl. 95. do čl. 100.)
  • Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 96. do čl. 98.)
  • Otuđenje, razmena i davanje u zakup i pribavljanje građevinskog zemljišta u javnoj svojini (čl. 99. do čl. 100.)
 • Izmena ugovora o zakupu građevinskog zemljišta (član 101.)
 • Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade (čl. 102. do čl. 104.)
 • Zemljište za redovnu upotrebu objekta (član 105.)
 • Uspostavljanje jedinstva nepokretnosti (član 106.)
 • Urbana komasacija (čl. 107. do čl. 108b)
  • Prestanak prava korišćenja
  • Urbana komasacija

V. IZGRADNJA OBJEKATA (čl. 110. do čl. 132.)

 • Sadržina i vrste tehničke dokumentacije
  • Prethodni radovi (čl. 111. i 112.)
  • Prethodna studija opravdanosti (član 113.)
  • Studija opravdanosti (čl. 114. do čl. 116.)
  • Generalni projekat (član 117.)
   • Idejno rešenje (član 117a)
  • Idejni projekat (član 118.)
  • Projekat za građevinsku dozvolu (član 118a)
  • Projekat za izvođenje (član 123.)
  • Projekat izvedenog objekta (član 124.)
  • Izrada tehničke dokumentacije (čl. 126. do čl. 128a)
  • Odgovorni projektant (čl. 128. i 128a)
 • Tehnička kontrola (čl. 129. i 129a)
 • Čuvanje tehničke dokumentacije (član 130.)
 • Revizija projekata (čl. 131. i 132.)

VI. GRAĐEVINSKA DOZVOLA (čl. 133. do čl. 147.)

 • Nadležnost za izdavanje građevinske dozvole (član 133.)
 • Poveravanje izdavanja građevinske dozvole (član 134.)
 • Izdavanje građevinske dozvole (čl. 135. i 135a)
 • Sadržina građevinske dozvole (čl. 136. i 137.)
 • Dostavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli (čl. 138. i 138a)
 • Odlučivanje po žalbi (član 139.)
 • Rok važenja građevinske dozvole (član 140.)
 • Izmene rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora (član 141.)
 • Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli (član 142.)
 • Posebni slučajevi građenja, odnosno izvođenja radova bez pribavljene građevinske dozvole (član 143.)
 • Izgradnja objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola (čl. 144. do čl. 146.)
 • Privremena građevinska dozvola (član 147.)

VII. GRAĐENJE (čl. 148. do čl. 153a)

 • Prijava radova (član 148.)
 • Priprema za građenje (član 149.)
 • Izvođenje radova (član 150.)
 • Odgovorni izvođač radova (član 151.)
 • Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova (član 152.)
 • Stručni nadzor (čl. 153. i 153a)

VIII. UPOTREBNA DOZVOLA (čl. 154. do čl. 160.)

 • Tehnički pregled objekta (čl. 154. do čl. 157.)
  • Komisija za tehnički pregled objekta (čl. 155. i 156.)
  • Probni rad (član 157.)
 • Izdavanje upotrebne dozvole (čl. 158. i 158a)
 • Održavanje objekta (čl. 159. i 160.)

IX. STRUČNI ISPIT, KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE I LICENCE ZA PROSTORNOG PLANERA, ARHITEKTU, ARHITEKTU URBANISTU, INŽENJERA I IZVOĐAČA RADOVA I STRANA LICA KOJA OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE (čl. 161. do čl. 162l)

 • Stručni ispit i kontinuirano usavršavanje (čl. 161. i 161a)
 • Izdavanje, oduzimanje i produženje licenci i registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača (član 162.)
 • Strana lica koja obavljaju stručne poslove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti (čl. 162a do čl. 162g)
 • Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja za strana lica državljane potpisnica EEP (čl. 162d do čl. 162l)

X. INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE (čl. 163. do čl. 166.)

XI. UKLANJANJE OBJEKATA (čl. 167. do čl. 171.)

 • Izvršenje rešenja o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela (član 171.)

XII. NADZOR (čl. 172. do čl. 184.)

 • Inspekcijski nadzor (član 172.)
 • Prava i dužnosti urbanističkog inspektora (član 173.)
 • Ovlašćenja urbanističkog inspektora (član 174.)
 • Prava i dužnosti građevinskog inspektora (član 175.)
 • Ovlašćenja građevinskog inspektora (čl. 176. do čl. 184.)

XIII. Brisano

XIV. OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA (član 201.)

XV. KAZNENE ODREDBE (čl. 202. do čl. 212.)

 • Privredni prestupi (čl. 202. do čl. 204a)
 • Prekršaji (čl. 205. do čl. 212.)

XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 213. do čl. 223.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 24/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 132/14
 • „Sl. glasnik RS“, br. 83/18
 • „Sl. glasnik RS“, br. 31/19
 • „Sl. glasnik RS“, br. 9/20