Zakon o radu – prikaz usvojenih izmena i dopuna, sa određenim brojem napomena za njihovu primenu

Narodna skupština Republike Srbije je dana 18. jula 2014. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 75/14 i koji stupa na snagu 29. jula 2014. godine, osim odredaba člana 54. Izmena zakona, koje se odnose na izmene člana 121. Zakona o radu – primenjuju se po isteku 30 dana od dana stupanja Izmena zakona na snagu, do kada ministar nadležan za rad ima obavezu da propiše sadržaj obračuna zarade i naknade zarade koji predstavlja izvršnu ispravu.

U „Informator“-u broj 18/2014 pišemo o novim rešenjima u Zakonu o radu i kroz kratke komentare uz pojedine izmene dajemo usmerenja za njihovu primenu. U posebnom poglavlju ovog broja „Informator“-a pišemo o pravu na godišnji odmor (jer kod tog instituta ima dosta izmena) i načinu njegovog korišćenja, kao i o novinama u načinu obračuna naknada zarade.

U narednim brojevima „Informator“-a obradićemo i druge teme iz onih poglavlja Zakona koja su pretrpela najznačajnije izmene, a čija primena je važna za naše čitaoce.

Prečišćen tekst Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), zaključno sa izvršenim izmenama i dopunama koje stupaju na snagu 29. jula 2014. godine (koje su veoma obimne, jer Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu sadrži 119 članova), šaljemo svim pretplatnicima, uz broj 18/2014 časopisa „Informator“.

 

Poručite prečišćen tekst Zakona o radu