0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o radu (prečišćen tekst, jul 2014.)

 

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

SADRŽAJ:


ZAKON O RADU („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)


OSNOVNE ODREDBE
(čl. 1. do čl. 23.)

 • Predmet (čl. 1. do čl. 4.)
 • Značenje pojedinih pojmova (čl. 5. do čl. 7.)
 • Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora,  pravilnika o radu i ugovora o radu (čl. 8. do čl. 11.)
 • Osnovna prava i obaveze (čl. 12. do čl. 14.)
  • Prava zaposlenih (čl. 12. do čl. 14.)
  • Obaveze zaposlenih (član 15.)
  • Obaveze poslodavca (član 16.)
  • Obaveze poslodavca i zaposlenog (član 17.)
 • Zabrana diskriminacije (čl. 18. do čl. 23.)

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
(čl. 24. do čl. 47.)

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa (čl. 24. do čl. 29.)
 • Ugovor o radu (čl. 30. do čl. 33.)
 • Stupanje na rad (čl. 34. i čl. 35.)
 • Probni rad (član 36.)
 • Radni odnos na određeno vreme (član 37.)
 • Radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom (član 38.)
 • Radni odnos sa nepunim radnim vremenom (čl. 39. do čl. 41.)
 • Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca (čl. 42. do čl. 44.)
 • Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem (čl. 45. i čl. 46.)
 • Pripravnici (član 47.)

UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA
(član 48.)

OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
(član 49.)

RADNO VREME
(čl. 50. do čl. 63.)

 • Pojam radnog vremena (član 50.)
 • Puno i nepuno radno vreme (član 51.)
 • Skraćeno radno vreme (član 52.)
 • Prekovremeni rad (čl. 53. i čl. 54.)
 • Raspored radnog vremena (čl. 55. i čl. 56.)
 • Preraspodela radnog vremena (čl. 57. do čl. 61.)
 • Noćni rad i rad u smenama (čl. 62. i čl. 63.)

ODMORI I ODSUSTVA
(čl. 64. do čl. 79.)

 • Odmor u toku dnevnog rada (čl. 64. i čl. 65.)
 • Dnevni odmor (član 66.)
 • Nedeljni odmor (član 67.)
 • Godišnji odmor (čl. 68. do čl. 76.)
  • Sticanje prava na godišnji odmor (član 68.)
  • Dužina godišnjeg odmora (čl. 69. i čl. 70.)
  • Godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa (član 71. – brisan)
  • Srazmerni deo godišnjeg odmora (član 72.)
  • Korišćenje godišnjeg odmora u delovima (član 73.)
  • Godišnji odmor nastavnog i vaspitnog osoblja (član 74. – brisan)
  • Raspored korišćenja godišnjeg odmora (član 75.)
  • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor (član 76.)
 • Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) (član 77.)
 • Neplaćeno odsustvo (član 78.)
 • Mirovanje radnog odnosa (član 79.)

ZAŠTITA ZAPOSLENIH
(čl. 80. do čl. 103.)

 • Opšta zaštita (čl. 80. do čl. 82.)
 • Zaštita ličnih podataka (član 83.)
 • Zaštita omladine (čl. 84. do čl. 88.)
 • Zaštita materinstva (čl. 89. do čl. 93a)
 • Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta (čl. 94. do čl. 95.)
 • Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe (čl. 96. do čl. 100.)
 • Zaštita osoba sa invaliditetom  i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama (čl. 101. i čl. 102.)
 • Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad (član 103.)

ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA
(čl. 104. do čl. 123.)

 • Zarada (čl. 104. i čl. 105.)
 • Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (čl. 106. do čl. 110.)
 • Minimalna zarada (čl. 111. do čl. 113.)
 • Naknada zarade (čl. 114. do čl. 117.)
 • Naknada troškova (član 118.)
 • Druga primanja (čl. 119. i čl. 120.)
 • Obračun zarade i naknade zarade (član 121.)
 • Evidencija zarade i naknade zarade (član 122.)
 • Zaštita zarade i naknade zarade (član 123.)

POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU  STEČAJNOG POSTUPKA
(čl. 124. do čl. 146.)

 • Osnivanje Fonda solidarnosti (čl. 127. i čl. 128.)
 • Organi Fonda (čl. 129. do čl. 136.)
 • Finansiranje Fonda (čl. 137. i čl. 138.)
 • Postupak za ostvarivanje prava zaposlenih (čl. 139. do čl. 144.)
 • Povraćaj neopravdano dobijenih sredstava (član 145.)
 • Nadzor nad zakonitošću rada (član 146.)

PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA
(čl. 147. do čl. 152.)

VIŠAK ZAPOSLENIH
(čl. 153. do čl. 160.)

KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE
(čl. 161. i čl. 162.)

NAKNADA ŠTETE
(čl. 163. i čl. 164.)

UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA
(čl. 165. do čl. 170.)

IZMENA UGOVORA O RADU
(čl. 171. do čl. 174.)

 • Izmena ugovorenih uslova rada (čl. 171. do čl. 172a)
 • Premeštaj u drugo mesto rada (član 173.)
 • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca (član 174.)

PRESTANAK RADNOG ODNOSA
(čl. 175. do čl. 191.)

 • Razlozi za prestanak radnog odnosa (čl. 175. i čl. 176.)
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa (član 177.)
 • Otkaz od strane zaposlenog (član 178.)
 • Otkaz od strane poslodavca (čl. 179. do čl. 183.)
  • Razlozi za otkaz (član 179.)
  • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza (član 179a)
  • Postupak pre prestanka radnog odnosa ili izricanja druge mere (čl. 180. do čl. 183.)
 • Postupak u slučaju otkaza (čl. 184. do čl. 186.)
  • Rok zastarelosti (član 184.)
  • Dostavljanje akta o otkazu ugovora o radu (član 185.)
  • Obaveza isplate zarade i naknade zarade (član 186.)
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu (čl. 187. i čl. 188.)
 • Otkazni rok i novčana naknada (čl. 189. do čl. 190.)
 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa (član 191.)

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH
(čl. 192. do čl. 196.)

 • Zaštita pojedinačnih prava (čl. 194. i čl. 195.)
 • Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa (član 196.)

POSEBNE ODREDBE
(čl. 197. do čl. 204.)

 • Rad van radnog odnosa (čl. 197. do čl. 202.)
  • Privremeni i povremeni poslovi (čl. 197. i čl. 198.)
  • Ugovor o delu (član 199.)
  • Ugovor o zastupanju ili posredovanju (član 200. – brisan)
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (član 201.)
  • Dopunski rad (član 202.)
 • Samozapošljavanje (član 203. – brisan)
 • Radna knjižica (član 204.)

ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA
(čl. 205. do čl. 239.)

 • Savet zaposlenih (član 205.)
 • Sindikat zaposlenih (čl. 206. do čl. 214.)
 • Osnivanje sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 215. do čl. 217.)
 • Reprezentativnost sindikata (čl. 218. do čl. 220.)
 • Reprezentativnost udruženja poslodavaca (čl. 221. i čl. 222.)
 • Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 223. do čl. 237.)
  • Organ nadležan za utvrđivanje reprezentativnosti (čl. 223. do čl. 225.)
  • Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti (čl. 226. i čl. 227.)
  • Postupak po zahtevu (čl. 228. do čl. 232.)
  • Preispitivanje utvrđene reprezentativnosti (čl. 233. do čl. 237.)
 • Pravna i poslovna sposobnost sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 238. i čl. 239.)

KOLEKTIVNI UGOVORI
(čl. 240. do čl. 267.)

 • Predmet i oblik kolektivnog ugovora (član 240.)
 • Vrste kolektivnih ugovora (čl. 241. do čl. 243.)
 • Učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora (čl. 244. do čl. 250.)
 • Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora (čl. 251. do čl. 255.)
 • Primena kolektivnih ugovora (čl. 256. do čl. 262.)
 • Važenje i otkaz kolektivnog ugovora (čl. 263. i čl. 264.)
 • Rešavanje sporova (član 265.)
 • Registracija kolektivnih ugovora (član 266.)
 • Objavljivanje kolektivnog ugovora (član 267.)

NADZOR
(čl. 268. do čl. 272.)

SARADNJA SA CENTRALNIM REGISTROM OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
(član 272a)

KAZNENE ODREDBE
(čl. 273. do čl. 276.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
(čl. 277. do čl. 287.)

***

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 61/05) koje nisu ušle u prečišćen tekst
Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst