Zakon o republičkim administrativnim taksama (prečišćen tekst, jul 2011.)

Knjigu: „Zakon o republičkim administrativnim taksama (prečišćen tekst, jul 2011.)“ možete naručiti ovde.
S A D R Ž A J:
ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 50/11)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1, čl. 1a i čl. 2.)

II. OBVEZNIK TAKSE (čl. 3. do čl. 4a)

III. NASTANAK TAKSENE OBAVEZE (čl. 5. i čl. 6.)

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI
PREDMETA RADI PLAĆANJA TAKSE (čl. 7. do čl. 9)

V. NAČIN PLAĆANJA TAKSE (čl. 10. do čl. 17.)

VI. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE (čl. 18. do čl. 22.)

VII. PRODAJA TAKSENIH MARAKA (poglavlje je brisano)

VIII. POSEBNE ODREDBE (član 28.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 29. do čl. 31.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 32. do čl. 35.)

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

 • Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji

  • Zahtevi (tar. br. 1 do 5)
  • Pravni lekovi (tar. br. 6 do 8)
  • Rešenja (tar. br. 9 i 10)
  • Uverenja (tar. br. 11 i 12)
  • Prepisi, overe i razgledanje spisa (tar. br. 13 do 17)
  • Opomena (tar. br. 18)
  • Spisi i radnje u vezi sa upisima u registre (tar. br. 19 do 27)
  • Spisi i radnje u oblasti unutrašnjih poslova (tar. br. 28 do 49)
  • Spisi i radnje u carinskom postupku (tar. br. 50 do 59)
  • Spisi i radnje u vezi sa radom preduzeća za reviziju i revizora (tar. br. 60 i 61)
  • Spisi i radnje u oblasti osiguranja (tar. br. 62 i 63)
  • Spisi i radnje u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (tar. br. 64 do 91a)
  • Spisi i radnje u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja (tar. br. 92 do 104)
  • Spisi i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine (tar. br. 105 do 134)
  • Spisi i radnje u oblasti geologije, rudarstva i energetike (tar. br. 135 do 142)
  • Spisi i radnje u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju (tar. br. 143 do 149)
  • Spisi i radnje u oblasti unutrašnje plovidbe (tar. br. 149 do 157)
  • Spisi i radnje u oblasti vazdušne plovidbe (tar. br. 158 do 162)
  • Spisi i radnje u oblasti prostornog planiranja i izgradnje (tar. br. 163 do 171)
  • Spisi i radnje u oblasti obrazovanja (tar. br. 172 do 174)
  • Spisi i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću (tar. br. 175)
  • Spisi i radnje u oblasti zdravlja (tar. br. 176 do 185)
  • Spisi i radnje u oblasti zaštite životne sredine (tar. br. 186 do 204)
  • Spisi i radnje u oblasti zapošljavanja, rada i socijalne politike (tar. br. 205 do 209.)
  • Spisi i radnje u oblasti odbrane zemlje (tar. br. 210 do 214)
  • Spisi i radnje u vezi sa korišćenjem podataka iz evidencije Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (tar. br. 215)
  • Spisi i radnje u oblasti premera i katastra nepokretnosti (tar. br. 216 do 218.)
  • Spisi i radnje u vezi sa matičnim knjigama (tar. br. 219 do 221)
  • Spisi i radnje u oblasti proizvodnje, obrade i prometa duvana (tar. br. 222 i 223)
  • Spisi i radnje u oblasti deviznog poslovanja (tar. br. 223a do 223v)
  • Ostali spisi i radnje (tar. br. 224 do 228)
 • Odeljak B – Konzularne takse
Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama koje nisu ušle u prečišćen tekst:
 • „Sl. glasnik RS“, br. 61/05
 • „Sl. glasnik RS“, br. 5/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 54/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 50/11