770.00  RSD

Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova (decembar, 2023.)

SADRŽAJ:

ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA
(„Sl. glasnik RS“, broj 10/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 16)

 • Predmet zakona (član 1)
 • Položaj Saveta (čl. 2. do čl. 10)
  • Nezavisnost (član 2)
  • Sredstva za rad Saveta (član 3)
  • Priprema predloga budžeta Saveta (član 4)
  • Kontrola izvršenja budžeta Saveta (član 5)
  • Sedište i obeležja Saveta (član 6)
  • Sastav Saveta (član 7)
  • Predsednik Saveta (član 8)
  • Potpredsednik Saveta (član 9)
  • Odnos sa sudom, drugim organom, imaocem javnih ovlašćenja, fizičkim i pravnim licem, sudijom i predsednikom suda (član 10)
 • Položaj člana Saveta (čl. 11. do čl. 16)
  • Imunitet (član 11)
  • Udaljenje sa funkcije člana Saveta (član 12)
  • Prava iz radnog odnosa (član 13)
  • Plata i naknada za rad (član 14)
  • Nespojivost funkcije, posla ili privatnog interesa sa funkcijom člana Saveta (član 15)
  • Mandat članova (član 16)

II. NADLEŽNOST I NAČIN RADA SAVETA (čl. 17. do čl. 24)

 • Nadležnost (član 17)
 • Način rada (član 18)
 • Radna tela (član 19)
 • Odlučivanje (član 20)
 • Poslovnik o radu Saveta (član 21)
 • Objavljivanje akata i odluka Saveta (član 22)
 • Javnost rada (član 23)
 • Etički odbor (član 24)

III. POSTUPAK ZA IZBOR ČLANA SAVETA (čl. 25. do čl. 53)

 • Izbor kandidata za člana Saveta iz reda sudija (čl. 25. do čl. 42)
  • Odluka o otpočinjanju postupka (član 25)
  • Zastupljenost sudova (član 26)
  • Uslovi za kandidovanje za člana Saveta iz reda sudija (član 27)
  • Biračko pravo (član 28)
  • Izborna komisija (član 29)
  • Položaj Izborne komisije (član 30)
  • Izborne radnje (član 31)
  • Kandidaciona prijava (član 32)
  • Postupak po prijavi (član 33)
  • Konačna lista kandidata (član 34)
  • Predstavljanje kandidata (član 35)
  • Vreme izbora i biračka mesta (član 36)
  • Birački odbor i glasački materijal (član 37)
  • Način glasanja (član 38)
  • Utvrđivanje rezultata (član 39)
  • Pravo na prigovor (član 40)
  • Pravo na žalbu Ustavnom sudu koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe (član 41)
  • Objavljivanje rezultata (član 42)
 • Izbor kandidata koje bira Narodna skupština (član 43)
  • Uslovi za izbor člana Saveta (član 44)
  • Postupak za izbor člana Saveta koga bira Narodna skupština (član 45)
  • Raspisivanje javnog konkursa (član 46)
  • Podnošenje prijave na javni konkurs (član 47)
  • Sprovođenje javnog konkursa (član 48)
  • Utvrđivanje predloga kandidata (član 49)
  • Sednica za izbor člana Saveta (član 50)
  • Komisija za izbor člana Saveta (član 51)
  • Objavljivanje odluke o izboru člana Saveta (član 52)
 • Stupanje na funkciju izbornog člana Saveta (član 53)

IV. PRESTANAK FUNKCIJE ČLANA SAVETA (čl. 54. do čl. 60)

 • Razlozi za prestanak funkcije (član 54)
 • Odluka o prestanku funkcije izbornog člana Saveta (član 55)
 • Odluka o predlogu za prestanak funkcije člana Saveta (član 56)
 • Pravo žalbe Ustavnom sudu (član 57)

V. ADMINISTRATIVNA KANCELARIJA (čl. 58. do čl. 60)

 • Poslovi, organizacija i način rada Saveta (član 58)
 • Sekretar Saveta (član 59)
 • Upućivanje sudije u Savet (član 60)

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 61. do čl. 70)

 • Prvi izbor članova Saveta koje bira Narodna skupština (član 61)
 • Dan konstituisanja Saveta (član 62)
 • Nastavljanje obavljanja nadležnosti (član 63)
 • Prestanak funkcije člana postojećeg saziva Visokog saveta sudstva (član 64)
 • Nastavak rada radnog tela Visokog saveta sudstva (član 65)
 • Preuzimanje zaposlenih, prava, obaveza, predmeta, opreme, sredstava za rad i arhive (član 66)
 • Izbor predsednika i potpredsednika Saveta (član 67)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 68)
 • Prestanak važenja Zakona o Visokom savetu sudstva (član 69)
 • Završna odredba (član 70)

ZAKON O SUDIJAMA
(„Sl. glasnik RS“, broj 10/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12)

 • Predmet zakona (član 1)
 • Nezavisnost (član 2)
 • Stalnost i nepremestivost (član 3)
 • Etički principi vršenja sudijske funkcije (član 4)
 • Materijalna nezavisnost (član 5)
 • Imunitet (član 6)
 • Odgovornost za štetu (član 7)
 • Pravo na udruživanje (član 8)
 • Učešće u donošenju odluka od značaja za rad sudova (član 9)
 • Pravo na stručno usavršavanje i obuku (član 10)
 • Izbor i prestanak funkcije i broj sudija i sudija porotnika (član 11)
 • Prava iz radnog odnosa sudije (član 12)

II. POLOŽAJ SUDIJE (čl. 13. do čl. 47.)

 • Stalnost sudijske funkcije (čl. 13. do čl. 17)
  • Pojam (član 13)
  • Smanjenje broja sudija (član 14)
  • Udaljenje sa sudijske funkcije (član 15)
  • Trajanje udaljenja (član 16)
  • Pravo na žalbu Ustavnom sudu koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe (član 17)
 • Nepremestivost sudije (čl. 18. do čl. 21)
  • Pojam (član 18)
  • Trajni premeštaj (član 19)
  • Privremeno upućivanje u drugi sud (član 20)
  • Upućivanje u Visoki savet sudstva, ministarstvo nadležno za pravosuđe,
  • Pravosudnu akademiju ili međunarodnu organizaciju (član 21)
 • Međusobna nezavisnost sudija (čl. 22. do čl. 30)
  • Pojam (član 22)
  • Neizmenjivost godišnjih poslova (član 23)
  • Raspodela predmeta slučajem (član 24)
  • Odstupanja (član 25)
  • Pravo na prigovor (član 26)
  • Dužnost obaveštavanja predsednika neposredno višeg suda (član 27)
  • Obaveštavanje o trajanju postupka (član 28)
  • Pravo sudije na pritužbu (član 29)
  • Pravo sudije na zaštitu od neprimerenog uticaja (član 30)
 • Odnos sudijske funkcije i druge funkcije, posla ili privatnog interesa (čl. 31. do čl. 33)
  • Odnos druge funkcije, posla ili privatnog interesa sa sudijskom funkcijom (član 31)
  • Postupak odlučivanja o nespojivosti (član 32)
  • Primena drugog propisa (član 33)
 • Vrednovanje rada (čl. 34. do čl. 40)
  • Sudija i predsednik suda čiji se rad vrednuje (član 34)
  • Svrha vrednovanja (član 35)
  • Pravila vrednovanja (član 36)
  • Postupak vrednovanja (član 37)
  • Komisija nadležna za vrednovanje i pravno sredstvo protiv odluke o vrednovanju (član 38)
  • Period za koji se vrši vrednovanje (član 39)
  • Odluka o vrednovanju rada (član 40)
 • Materijalni položaj sudije (čl. 41. do čl. 47)
  • Osnovna plata (član 41)
  • Platne grupe sudija (član 42)
  • Koeficijenti (član 43)
  • Osnovna plata predsednika suda (član 44)
  • Plata sudije koji je trajno premešten, ili privremeno upućen u drugi sud, odnosno upućen u Visoki savet sudstva, ministarstvo nadležno za pravosuđe,
  • Pravosudnu akademiju ili međunarodnu organizaciju u oblasti pravosuđa (član 45)
  • Uvećanje osnovne plate sudije (član 46)
  • Naknade plate (član 47)

III. IZBOR SUDIJE (čl. 48. do čl. 63)

 • Uslovi za izbor (čl. 48. do čl. 52)
  • Opšti uslovi za izbor (član 48)
  • Potrebno radno iskustvo (član 49)
  • Ostali uslovi za izbor (član 50)
  • Utvrđivanje stručnosti i osposobljenosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju (član 51)
  • Zabrana diskriminacije (član 52)
 • Postupak za izbor (čl. 53. do čl. 59)
  • Objavljivanje javnog konkursa za izbor sudije (član 53)
  • Podnošenje prijave (član 54)
  • Pribavljanje podataka i mišljenja (član 55)
  • Razgovor sa kandidatom (član 56)
  • Javnost rada (član 57)
  • Odluka o izboru na sudijsku funkciju (član 58)
  • Pravo žalbe Ustavnom sudu protiv odluke o izboru na sudijsku funkciju (član 59)
 • Zakletva sudije i stupanje na funkciju (čl. 60. do čl. 63)
  • Polaganje zakletve (član 60)
  • Tekst zakletve (član 61)
  • Stupanje na funkciju (član 62)
  • Kad se smatra da sudija nije izabran (član 63)

IV. PRESTANAK SUDIJSKE FUNKCIJE (čl. 64. do čl. 73)

 • Razlozi za prestanak sudijske funkcije (član 64)
  • Prestanak sudijske funkcije na zahtev sudije (član 65)
  • Navršenje radnog veka (član 66)
  • Trajni gubitak radne sposobnosti za obavljanje sudijske funkcije (član 67)
 • Razrešenje sudije (čl. 68. do čl. 71.)
  • Razlozi za razrešenje sudije (član 68)
  • Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje sudije zbog pravnosnažne osude za krivično delo (član 69)
  • Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje sudije zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja (član 70)
  • Položaj sudije u postupku za utvrđivanje razloga za njegovo razrešenje zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja (član 71)
 • Odluka o prestanku sudijske funkcije
  • Nadležnost za donošenje odluke (član 72)
  • Žalba Ustavnom sudu koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe na odluku o prestanku sudijske funkcije (član 73)

V. PREDSEDNIK SUDA (čl. 74. do čl. 85)

 • Uslovi za izbor predsednika suda (član 74)
 • Postupak za izbor predsednika suda (član 75)
 • Vršenje sudijske funkcije predsednika suda (član 76)
 • Trajanje funkcije predsednika suda (član 77)
 • Vršilac funkcije predsednika suda (član 78)
 • Prestanak funkcije predsednika suda (član 79)
 • Razlozi za razrešenje predsednika suda (član 80)
 • Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda (član 81)
 • Odluka o razrešenju predsednika suda (član 82)
 • Položaj po prestanku funkcije predsednika suda (član 83)
 • Predsednik Vrhovnog suda (član 84)
 • Primena odredaba o sudijama na predsednika suda (član 85)

VI. POSEBNE ODREDBE O SUDIJI POROTNIKU (čl. 86. do čl. 94)

 • Zabrana diskriminacije (član 86)
 • Uslovi za izbor i trajanje funkcije (član 87)
 • Postupak izbora (član 88)
 • Zakletva (član 89)
 • Udaljenje sa funkcije sudije porotnika (član 90)
 • Nespojivost funkcije sudije porotnika sa drugom funkcijom, poslom ili privatnim interesom (član 91)
 • Prestanak funkcije sudije porotnika (član 92)
 • Naknada i nagrada sudije porotnika (član 93)
 • Shodna primena odredaba o sudijama (član 94)

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SUDIJA (čl. 95. do čl. 106)

 • Svrha disciplinske odgovornosti (član 95)
 • Disciplinski prekršaj (član 96)
 • Vrste disciplinskih prekršaja (član 97)
 • Disciplinske mere (član 98)
 • Pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje sudije (član 99)
 • Disciplinski organi (član 100)
 • Disciplinski postupak (član 101)
 • Odluke disciplinskog tužioca (član 102)
 • Položaj sudije u disciplinskom postupku (član 103)
 • Odluke Disciplinske komisije (član 104)
 • Odluke Visokog saveta sudstva po žalbi (član 105)
 • Evidencija o disciplinskim postupcima (član 106)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 107. do čl. 114)

 • Nastavak vršenja funkcije sudija izabranih na stalnu sudijsku funkciju (član 107)
 • Nastavak vršenja funkcije sudije izabranog prvi put na sudijsku funkciju (član 108)
 • Nastavak vršenja funkcije predsednika suda (član 109)
 • Nastavak vršenja funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda (član 110)
 • Okončanje započetog postupka (član 111)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 112)
 • Prestanak važenja Zakona o sudijama i odredaba drugih zakona (član 113)
 • Završna odredba (član 114)

ZAKON O UREĐENJU SUDOVA
(„Sl. glasnik RS“, broj 10/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 13)

 • Predmet zakona (član 1)
 • Sudska vlast (član 2)
 • Osnivanje i organizacija sudova (član 3)
 • Nezavisnost sudske vlasti (član 4)
 • Sudska nadležnost (član 5)
 • Donošenje sudskih odluka (član 6)
 • Raspoređivanje predmeta sudijama (član 7)
 • Zabrana neprimerenog uticaja (član 8)
 • Javnost (član 9)
 • Pravo na pritužbu (član 10)
 • Saradnja sudova i drugih organa (član 11)
 • Upotreba državnih i sudskih obeležja (član 12)
 • Službena upotreba jezika i pisma (član 13)

II. SPOLJAŠNJE UREĐENJE SUDOVA (čl. 14. do čl. 23)

 • Sudska vlast u Republici Srbiji (član 14)
 • Vrhovni sud (član 15)
 • Ostali sudovi republičkog ranga (član 16)
 • Osnovni, viši, apelacioni, privredni i prekršajni sud (član 17)
 • Neposredno viši sud (član 18)
 • Sedište i područje suda (član 19)
 • Mesto preduzimanja sudske radnje (član 20)
 • Sudski dani (član 21)
 • Odeljenje i sudska jedinica izvan sedišta suda (član 22)
 • Vreme preduzimanja sudske radnje (član 23)

III. NADLEŽNOST SUDOVA (čl. 24. do čl. 34)

 • Sudovi opšte nadležnosti (čl. 24. do čl. 26)
  • Nadležnost osnovnog suda (član 24)
  • Nadležnost višeg suda (član 25)
  • Nadležnost apelacionog suda (član 26)
 • Sudovi posebne nadležnosti (čl. 27. do čl. 31)
  • Nadležnost privrednog suda (član 27)
  • Nadležnost Privrednog apelacionog suda (član 28)
  • Nadležnost prekršajnog suda (član 29)
  • Nadležnost Prekršajnog apelacionog suda (član 30)
  • Nadležnost Upravnog suda (član 31)
 • Nadležnost Vrhovnog suda (član 32)
  • Sastav veća (član 33)
  • Objavljivanje odluke Vrhovnog suda (član 34)

IV. UNUTRAŠNJE UREĐENJE SUDA (čl. 35. do čl. 58)

 • Raspored poslova u sudu (čl. 35. i čl. 36)
  • Godišnji raspored poslova (član 35)
  • Postupak donošenja godišnjeg rasporeda poslova (član 36)
 • Sudsko odeljenje i sednica svih sudija (čl. 37. do čl. 43)
  • Obrazovanje sudskog odeljenja (član 37)
  • Delokrug sudskog odeljenja (član 38)
  • Sazivanje sednice i rukovođenje sednicom sudskog odeljenja (član 39)
  • Odeljenje sudske prakse (član 40)
  • Posebno odeljenje u višem, apelacionom, prekršajnom i Prekršajnom apelacionom sudu (član 41)
  • Zajednička sednica odeljenja (član 42)
  • Sednica svih sudija (član 43)
 • Unutrašnje uređenje Vrhovnog suda (čl. 44. do čl. 51)
  • Odeljenja (član 44)
  • Sednica odeljenja (član 45)
  • Delokrug Opšte sednice Vrhovnog suda (član 46)
  • Sastav i odlučivanje Opšte sednice (član 47)
  • Sazivanje i rukovođenje Opštom sednicom (član 48)
  • Sekretarijat Vrhovnog suda (član 49)
  • Sekretar Vrhovnog suda (član 50)
  • Poslovnik o radu Vrhovnog suda (član 51)
 • Sudska uprava (čl. 52. do čl. 58)
  • Poslovi koji čine sudsku upravu (član 52)
  • Prava i dužnosti predsednika suda (član 53)
  • Poveravanje poslova sudske uprave (član 54)
  • Ovlašćenja predsednika neposredno višeg suda (član 55)
  • Postupak po pritužbi (član 56)
  • Upravitelj suda (član 57)
  • Sekretar suda (član 58)

V. SUDSKO OSOBLJE (čl. 59. do čl. 72)

 • Sastav i broj sudskog osoblja (član 59)
 • Sudijski pomoćnik (čl. 60. do čl. 66)
  • Poslovi sudijskog pomoćnika (član 60)
  • Zvanja sudijskog pomoćnika (član 61)
  • Sudski savetnik (član 62)
  • Ocenjivanje rada sudijskog pomoćnika (član 63)
  • Nadležnost za ocenjivanje (član 64)
  • Ocene (član 65)
  • Rešenje o oceni (član 66)
 • Sudijski pripravnik (čl. 67. do čl. 69)
  • Prijem sudijskog pripravnika (član 67)
  • Radni odnos sudijskog pripravnika (član 68)
  • Volonter (član 69)
 • Ostala pravila o sudskom osoblju (čl. 70. do čl. 72)
  • Obuka sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika (član 70)
  • Lični list sudskog osoblja (član 71)
  • Primena drugih propisa (član 72)

VI. PRAVOSUDNA UPRAVA (čl. 73. do čl. 80)

 • Poslovi koji čine pravosudnu upravu (član 73)
 • Lični list sudije (član 74)
 • Sadržina ličnog lista (član 75)
 • Sudski poslovnik (član 76)
 • Nadzor nad primenom Sudskog poslovnika (član 77)
 • Vrste nadzora (član 78)
 • Način vršenja nadzora (član 79)
 • Zapisnik o izvršenom nadzoru (član 80)

VII. OBEZBEĐENJE SUDA (čl. 81. do čl. 85)

 • Pravosudna straža (član 81)
 • Ovlašćenja pravosudne straže (član 82)
 • Uređenje pravosudne straže (član 83)
 • Pomoć pravosudnoj straži i obezbeđenje (član 84)
 • Shodna primena propisa (član 85)

VIII. SREDSTVA ZA RAD SUDOVA (čl. 86. do čl. 90)

 • Osnovna odredba (član 86)
 • Predlaganje i izvršenje budžetskih sredstava (član 87)
 • Nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava (član 88)
 • Korišćenje sredstava i samostalnih prihoda (član 89)
 • Podmirenje sudskih troškova (član 90)

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 91. do čl. 97)

 • Nastavak rada suda (član 91)
 • Nastavak rada Vrhovnog kasacionog suda (član 92)
 • Okončanje započetog postupka (član 93)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 94)
 • Važenje odredbi o sudskom osoblju (član 95)
 • Prestanak važenja Zakona o uređenju sudova (član 96)
 • Završna odredba (član 97)