660.00  RSD

Zakon o Visokom savetu tužilaštva, Zakon o javnom tužilaštvu (decembar, 2023.)

SADRŽAJ:

ZAKON  O VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA
(„Sl. glasnik RS“, broj 10/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 16)

 • Predmet zakona (član 1)
 • Položaj Saveta (čl. 2. do čl. 10)
  • Samostalnost (član 2)
  • Sredstva za rad Saveta (član 3)
  • Priprema predloga budžeta Saveta (član 4)
  • Kontrola izvršenja budžeta Saveta (član 5)
  • Sedište i obeležja Saveta (član 6)
  • Sastav Saveta (član 7)
  • Predsednik Saveta (član 8)
  • Potpredsednik Saveta (član 9)
  • Odnos sa javnim tužilaštvom, drugim organom, nosiocem javnih ovlašćenja, fizičkim i pravnim licem i nosiocem javnotužilačke funkcije (član 10)
 • Položaj članova (čl. 11. do čl. 16)
  • Imunitet (član 11)
  • Udaljenje sa funkcije člana Saveta (član 12)
  • Prava iz radnog odnosa (član 13)
  • Plata i naknada za rad (član 14)
  • Nespojivost funkcije, posla ili privatnog interesa sa funkcijom člana Saveta (član 15)
  • Mandat članova (član 16)

II. NADLEŽNOST I NAČIN RADA SAVETA (čl. 17. do čl. 24)

 • Nadležnost (član 17)
 • Način rada (član 18)
 • Radna tela (član 19)
 • Odlučivanje (član 20)
 • Poslovnik o radu Saveta (član 21)
 • Objavljivanje akata i odluka Saveta (član 22)
 • Javnost rada (član 23)
 • Etički odbor (član 24)

III. POSTUPAK ZA IZBOR ČLANA SAVETA (čl. 25. do čl. 53)

 • Izbor kandidata za člana Saveta iz reda javnih tužilaca (čl. 25. do čl. 42)
  • Odluka o otpočinjanju postupka (član 25)
  • Zastupljenost javnih tužilaštava (član 26)
  • Uslovi za kandidovanje (član 27)
  • Biračko pravo (član 28)
  • Izborna komisija (član 29)
  • Položaj Izborne komisije (član 30)
  • Izborne radnje (član 31)
  • Kandidaciona prijava (član 32)
  • Postupak po prijavi (član 33)
  • Konačna lista kandidata (član 34)
  • Predstavljanje kandidata (član 35)
  • Vreme izbora i biračka mesta (član 36)
  • Birački odbor i glasački materijal (član 37)
  • Način glasanja (član 38)
  • Utvrđivanje rezultata (član 39)
  • Pravo na prigovor (član 40)
  • Pravo na žalbu Ustavnom sudu koja isključuje pravo
  • na podnošenje ustavne žalbe (član 41)
  • Objavljivanje rezultata (član 42)
 • Izbor članova Saveta koje bira Narodna skupština (član 43)
  • Uslovi za izbor člana Saveta (član 44)
  • Postupak za izbor člana Saveta koga bira Narodna skupština (član 45)
  • Raspisivanje javnog konkursa (član 46)
  • Podnošenje prijave na javni konkurs (član 47)
  • Sprovođenje javnog konkursa (član 48)
  • Utvrđivanje predloga kandidata (član 49)
  • Sednica za izbor članova Saveta (član 50)
  • Komisija za izbor člana Saveta (član 51)
  • Objavljivanje odluke o izboru člana Saveta (član 52)
 • Stupanje na funkciju izbornog člana Saveta (član 53)

IV. PRESTANAK FUNKCIJE ČLANA SAVETA (čl. 54. do čl. 57)

 • Razlozi za prestanak funkcije (član 54)
 • Odluka o prestanku funkcije izbornog člana Saveta (član 55)
 • Odluka o predlogu za prestanak funkcije izbornog člana Saveta (član 56)
 • Pravo žalbe Ustavnom sudu (član 57)

V. ADMINISTRATIVNA KANCELARIJA (čl. 58. do čl. 60)

 • Poslovi, organizacija i način rada Saveta (član 58)
 • Sekretar Saveta (član 59)
 • Upućivanje javnog tužioca u Savet (član 60)

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 61. do čl. 70)

 • Prvi izbor članova Saveta koje bira Narodna skupština (član 61)
 • Dan konstituisanja Saveta (član 62)
 • Nastavljanje obavljanja nadležnosti (član 63)
 • Prestanak funkcije člana Državnog veća tužilaca (član 64)
 • Nastavak rada radnog tela Državnog veća tužilaca (član 65)
 • Preuzimanje zaposlenih, prava, obaveza, predmeta, opreme, sredstava za rad i arhive (član 66)
 • Izbor predsednika i potpredsednika Saveta (član 67)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 68)
 • Prestanak važenja Zakona o Državnom veću tužilaca (član 69)
 • Završna odredba (član 70)

ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU
(„Sl. glasnik RS“, broj 10/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12)

 • Predmet zakona (član 1)
 • Javno tužilaštvo (član 2)
 • Osnivanje i organizacija javnog tužilaštva (član 3)
 • Funkcija i rukovođenje javnim tužilaštvom (član 4)
 • Samostalnost javnog tužilaštva (član 5)
 • Zabrana neprimerenog uticaja (član 6)
 • Obeležja javnog tužilaštva (član 7)
 • Službeni jezik i pismo (član 8)
 • Dužnost dostavljanja spisa i obaveštenja javnom tužilaštvu (član 9)
 • Dužnost dostavljanja podataka i pružanja objašnjenja javnom tužilaštvu (član 10)
 • Obaveštavanje javnosti (član 11)
 • Principi vršenja javnotužilačke funkcije (član 12)

II. UREĐENJE JAVNOG TUŽILAŠTVA (čl. 13. do čl. 49)

 • Vrste i odnos javnih tužilaštava (čl. 13. i čl. 14)
  • Vrste javnih tužilaštava (član 13)
  • Odnos javnih tužilaštava (član 14)
 • Hijerarhijska ovlašćenja (čl. 15. do čl. 24)
  • Odgovornost (član 15)
  • Opšte obavezno uputstvo Vrhovnog javnog tužioca (član 16)
  • Obavezno uputstvo za rad i postupanje u pojedinom predmetu (član 17)
  • Prigovor (član 18)
  • Pravo na uvid (član 19)
  • Devolucija (član 20)
  • Supstitucija (član 21)
  • Komisija za odlučivanje o prigovoru protiv obaveznog uputstva za rad i postupanje u pojedinom predmetu, prigovoru protiv rešenja o supstituciji i prigovoru protiv rešenja o devoluciji (član 22)
  • Uvid u predmete nižeg javnog tužilaštva (član 23)
  • Odgovornost Vrhovnog javnog tužioca (član 24)
 • Nadležnost (čl. 25. do čl. 37)
  • Stvarna nadležnost (član 25)
  • Mesna nadležnost (član 26)
  • Sukob nadležnosti (član 27)
  • Opšta nadležnost (član 28)
  • Zahtev za odlaganje i prekid izvršenja (član 29)
  • Posledice usvajanja zahteva za odlaganje i prekid izvršenja (član 30)
  • Nadležnost Vrhovnog javnog tužilaštva (član 31)
  • Nadležnost apelacionog javnog tužilaštva (član 32)
  • Nadležnost javnih tužilaštava posebne nadležnosti (član 33)
  • Nadležnost višeg javnog tužilaštva (član 34)
  • Nadležnost osnovnog javnog tužilaštva (član 35)
  • Prenošenje nadležnosti (član 36)
  • Odlučivanje o zahtevu za izuzeće (član 37)
 • Uprava u javnom tužilaštvu (čl. 38. do čl. 41)
  • Rukovođenje upravom u javnom tužilaštvu (član 38)
  • Plan i program rada javnog tužilaštva (član 39)
  • Zamenjivanje Vrhovnog javnog tužioca i glavnog javnog tužioca (član 40)
  • Vršilac funkcije Vrhovnog javnog tužioca i glavnog javnog tužioca (član 41)
 • Pravosudna uprava (čl. 42. do čl. 49)
  • Poslovi pravosudne uprave u javnom tužilaštvu (član 42)
  • Lični list (član 43)
  • Sadržina ličnog lista (član 44)
  • Akt o upravi u javnom tužilaštvu (član 45)
  • Nadzor nad primenom akta o upravi u javnom tužilaštvu (član 46)
  • Vrste nadzora (član 47)
  • Način vršenja nadzora (član 48)
  • Zapisnik o izvršenom nadzoru (član 49)

III. POLOŽAJ NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE (čl. 50. do čl. 79)

 •  Osnovna prava i obaveze (čl. 50. do čl. 60)
  • Samostalnost (član 50)
  • Nepristrasnost (član 51)
  • Etički kodeks (član 52)
  • Javnost rada (član 53)
  • Zabrana političkog delovanja (član 54)
  • Materijalni položaj (član 55)
  • Prava iz radnog odnosa (član 56)
  • Imunitet (član 57)
  • Odgovornost za štetu (član 58)
  • Pravo na udruživanje (član 59)
  • Stručno usavršavanje (član 60)
 • Trajanje javnotužilačke funkcije (čl. 61- do čl. 63)
  • Trajanje javnotužilačke funkcije javnog tužioca (član 61)
  • Trajanje javnotužilačke funkcije glavnog javnog tužioca (član 62)
  • Nastavljanje javnotužilačke funkcije (član 63)
 • Udaljenje sa javnotužilačke funkcije (čl. 64. do čl. 67)
  • Razlozi za udaljenje sa javnotužilačke funkcije (član 64)
  • Odlučivanje o udaljenju sa javnotužilačke funkcije (član 65)
  • Pravo na žalbu Ustavnom sudu koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe (član 66)
  • Trajanje udaljenja (član 67)
 • Trajni premeštaj i privremeno upućivanje (čl. 68. do čl. 70)
  • Trajni premeštaj (član 68)
  • Privremeno upućivanje (član 69)
  • Upućivanje u Visoki savet tužilaštva, ministarstvo nadležno za pravosuđe, Pravosudnu akademiju ili međunarodnu organizaciju (član 70)
 • Nespojivost javnotužilačke funkcije sa drugom funkcijom, poslom ili privatnim interesom (čl. 71. do čl. 73)
  • Odnos druge funkcije, posla ili privatnog interesa sa javnotužilačkom funkcijom (član 71)
  • Postupak odlučivanja o nespojivosti (član 72)
  • Primena drugog propisa (član 73)
 • Materijalni položaj (čl. 74. do čl. 79)
  • Osnovna plata (član 74)
  • Platne grupe (član 75)
  • Koeficijenti (član 76)
  • Osnovna plata glavnog javnog tužioca (član 77)
  • Plata u slučaju trajnog premeštaja, privremenog upućivanja i upućivanja i uvećanje osnovne plate (član 78)
  • Naknade plate (član 79)

IV. IZBOR (čl. 80. do čl. 98)

 • Nadležnost i uslovi za izbor nosioca javnotužilačke funkcije (čl. 80. do čl. 85)
  • Nadležnost za izbor (član 80)
  • Opšti uslovi za izbor (član 81)
  • Potrebno radno iskustvo (član 82)
  • Ostali uslovi za izbor (član 83)
  • Utvrđivanje stručnosti i osposobljenosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije koji se prvi put bira na javnotužilačku funkciju (član 84)
  • Zabrana diskriminacije (član 85)
 • Postupak za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca (čl. 86. do čl. 93)
  • Objavljivanje javnog konkursa za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca (član 86)
  • Podnošenje prijava (član 87)
  • Pribavljanje podataka i mišljenja (član 88)
  • Razgovor sa kandidatom (član 89)
  • Javnost rada (član 90)
  • Rang lista kandidata (član 91)
  • Odluka o izboru na javnotužilačku funkciju glavnog javnog tužioca i javnog tužioca (član 92)
  • Pravo žalbe Ustavnom sudu protiv odluke o izboru na javnotužilačku funkciju glavnog javnog tužioca i javnog tužioca (član 93)
 • Postupak za predlaganje i izbor Vrhovnog javnog tužioca (čl. 94. i čl. 95)
  • Predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca (član 94)
  • Izbor kandidata za Vrhovnog javnog tužioca (član 95)
 • Zakletva i stupanje na javnotužilačku funkciju (čl. 96. do čl. 98)
  • Polaganje zakletve (član 96)
  • Tekst zakletve (član 97)
  • Stupanje na javnotužilačku funkciju (član 98)

V. PRESTANAK JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE (čl. 99. do čl. 108)

 • Razlozi za prestanak javnotužilačke funkcije (član 99)
  • Prestanak javnotužilačke funkcije na lični zahtev (član 100)
  • Navršenje radnog veka (član 101)
  • Trajni gubitak radne sposobnosti za obavljanje javnotužilačke funkcije (član 102)
 • Razrešenje (čl. 103. do čl. 106)
  • Razlozi za razrešenje (član 103)
  • Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje nosioca javnotužilačke funkcije zbog pravnosnažne osude za krivično delo (član 104)
  • Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje nosioca javnotužilačke funkcije zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja (član 105)
  • Položaj nosioca javnotužilačke funkcije u postupku za utvrđivanje razloga za njegovo razrešenje zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja (član 106)
 • Odluka o prestanku javnotužilačke funkcije
  • Nadležnost za donošenje odluke (član 107)
  • Žalba Ustavnom sudu koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe (član 108)

VI. VREDNOVANJE RADA GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA I JAVNOG TUŽIOCA (čl. 109. do čl. 112)

 • Pojam (član 109)
 • Period za koji se vrši vrednovanje rada (član 110)
 • Ocene vrednovanja rada (član 111)
 • Postupak vrednovanja rada (član 112)

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK (čl. 113. do čl. 124)

 • Svrha disciplinske odgovornosti (član 113)
 • Disciplinski prekršaj (član 114)
 • Vrste disciplinskih prekršaja (član 115)
 • Disciplinske mere (član 116)
 • Pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje nosioca javnotužilačke funkcije (član 117)
 • Disciplinski organi (član 118)
 • Disciplinski postupak (član 119)
 • Odluka Disciplinskog tužioca (član 120)
 • Položaj nosioca javnotužilačke funkcije u disciplinskom postupku (član 121)
 • Odluka Disciplinske komisije (član 122)
 • Odluka Visokog saveta tužilaštva po žalbi (član 123)
 • Evidencija o disciplinskim postupcima (član 124)

VIII. KOLEGIJUM JAVNOG TUŽILAŠTVA (čl. 125. do čl. 129)

 • Sastav kolegijuma javnog tužilaštva (član 125)
 • Sazivanje kolegijuma javnog tužilaštva (član 126)
 • Način rada i odlučivanja (član 127)
 • Nadležnost kolegijuma javnog tužilaštva (član 128)
 • Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva (član 129)

IX. OSOBLJE U JAVNOM TUŽILAŠTVU (čl. 130. do čl. 140)

 • Sastav i broj osoblja (član 130)
 • Sekretar (član 131)
 • Javnotužilački pomoćnik (član 132)
 • Zvanje javnotužilačkog pomoćnika (član 133)
 • Vrednovanje rada javnotužilačkog pomoćnika (član 134)
 • Javnotužilački pripravnik (član 135)
 • Radni odnos javnotužilačkog pripravnika (član 136)
 • Volonter (član 137)
 • Obuka (član 138)
 • Lični list osoblja u javnom tužilaštvu (član 139)
 • Ostala pravila o osoblju u javnom tužilaštvu (član 140)

X. SREDSTVA ZA RAD JAVNIH TUŽILAŠTAVA (čl. 141. do čl. 143)

 • Osnovna odredba (član 141)
 • Predlaganje i izvršenje budžetskih sredstava (član 142)
 • Nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava (član 143)

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 144. do čl. 154)

 • Nastavak vršenja javnotužilačke funkcije zamenika javnog tužioca izabranog na stalnu javnotužilačku funkciju (član 144)
 • Nastavak vršenja javnotužilačke funkcije zamenika javnog tužioca izabranog prvi put (član 145)
 • Nastavak vršenja javnotužilačke funkcije javnih tužilaca (član 146)
 • Nastavak vršenja javnotužilačke funkcije
 • Republičkog javnog tužioca (član 147)
 • Nastavak rada javnih tužilaštava (član 148)
 • Nastavak rada Republičkog javnog tužilaštva i tužilaštava posebne nadležnosti (član 149)
 • Okončanje započetog postupka (član 150)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 151)
 • Važenje odredaba o osoblju u javnom tužilaštvu (član 152)
 • Prestanak važenja zakona (član 153)
 • Završna odredba (član 154)