Zakon o zdravstvenom osiguranju 2019

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o zdravstvenom osiguranju (april, 2019.)

NAPOMENA: Ova knjiga je uključena u cenu pretplate na stručni časopis „Informator“ i dostavljena je svim pretplatnicima uz broj 10/2019.

SADRŽAJ:

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/19)

DEO PRVI
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 10.)

DEO DRUGI
OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (čl. 11. do čl. 169.
)

Glava I – Osigurana lica i druga lica kojima se obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u određenim slučajevima (čl. 11. do čl. 23.)

 • Osiguranici (čl. 11. do čl. 16.)
 • Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje (član 17.)
 • Lica osigurana kao članovi porodice osiguranika (čl. 18. do čl. 21.)
 • Lica kojima se u određenim slučajevima obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 22.)
 • Državljani, odnosno osiguranici država sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (član 23.)

Glava II – Sticanje i utvrđivanje svojstva osiguranog lica (čl. 24. do čl. 30.)

Glava III – Matična evidencija (čl. 31. do čl. 48.)

Glava IV – Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 49. do čl. 109.)

 • Prethodni staž obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 50.)
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu (čl. 51. do čl. 70.)
  • Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti (član 53.)
  • Pregledi i lečenje u vezi sa planiranjem porodice, trudnoćom, porođajem i postporođajnim periodom (član 54.)
  • Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda (čl. 55. do čl. 62.)
  • Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba (član 63.)
  • Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede (čl. 64. i 65.)
  • Lekovi (čl. 66. do čl. 69.)
  • Medicinska sredstva (član 70.)
 • Pravo na novčane naknade (čl. 71. do čl. 109.)
  • Pravo na naknadu zarade (čl. 72. do čl. 102.)
  • Pravo na naknadu troškova prevoza (čl. 103. do čl. 107.)
  • Dospelost prava na novčane naknade i rok za isplatu dospelih prava (čl. 108. i 109.)

Glava V – Zdravstvena zaštita koja se ne obezbeđuje u obaveznom zdravstvenom osiguranju (član 110.)

Glava VI – Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo (čl. 111. do čl. 120.)

 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu (čl. 111. do čl. 119.)
 • Upućivanje na lečenje u inostranstvo (član 120.)

Glava VII – Obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 121. do čl. 124.)

Glava VIII – Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 125. do čl. 163.)

 • Liste čekanja (čl. 129. i 130.)
 • Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 131. do čl. 137.)
  • Participacija (čl. 134. i 135.)
  • Zabrana naplaćivanja zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 136.)
  • Lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 137.)
 • Stručno-medicinski organi Republičkog fonda (čl. 138. do čl. 150.)
  • Izabrani lekar (čl. 139. do čl. 146.)
  • Prvostepena lekarska komisija (čl. 147. i 148.)
  • Drugostepena lekarska komisija (čl. 149. i 150.)
 • Prigovor u postupku ostvarivanja prava (čl. 151. do čl. 155.)
 • Obnova postupka ocene o privremenoj sprečenosti za rad (član 156.)
 • Veštačenje u postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 157. i 158.)
 • Ostvarivanje prava na novčane naknade (čl. 159. do čl. 163.)

Glava IX – Zaštita prava (čl. 164. do čl. 167.)

Glava X – Finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 168. i 169.)

DEO TREĆI
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (čl. 170. do čl. 193.)

Glava I – Uvodne odredbe (čl. 170. do čl. 173.)

Glava II – Vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (čl. 174. do čl. 176.)

Glava III – Organizovanje i sprovođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (čl. 177. do čl. 193.)

 • Uslovi za organizovanje i sprovođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (čl. 177. i 178.)
 • Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (čl. 179. i 180.)
 • Polisa, list pokrića i isprava o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (čl. 181. i 182.)
 • Obaveze osiguravača (čl. 183. do čl. 187.)
 • Obaveze ugovarača (čl. 188. i 189.)
 • Davalac zdravstvenih usluga (čl. 190. i 191.)
 • Finansiranje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (čl. 192. i 193.)

DEO ČETVRTI
UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, KONTROLA SPROVOĐENJA ZAKLJUČENIH UGOVORA I NAKNADA ŠTETE U OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (čl. 194. do čl. 227.)

Glava I – Uvodne odredbe (čl. 194. do čl. 196.)

Glava II – Ugovaranje zdravstvenih usluga (čl. 197. do čl. 205.)

Glava III – Kontrola sprovođenja zaključenih ugovora (čl. 206. do čl. 212.)

Glava IV – Arbitraža (čl. 213. do čl. 217.)

Glava V- Naknada štete u sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 218. do čl. 227.)

DEO PETI
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 228. do čl. 257.)

Glava I – Zajedničke odredbe (čl. 228. do čl. 231.)

Glava II – Poslovi Republičkog fonda (čl. 232. i 233.)

Glava III – Filijala i Pokrajinski fond (čl. 234. do čl. 238.)

 • 1. Filijala (čl. 234. do čl. 237.)
 • 2. Pokrajinski fond (član 238.)

Glava IV – Upravljanje Republičkim fondom i organi Republičkog fonda (čl. 239. do čl. 252.)

 • Upravljanje Republičkim fondom (član 239.)
 • Organi Republičkog fonda (čl. 240. do čl. 248.)
  • Upravni odbor (čl. 241. do čl. 243.)
  • Nadzorni odbor (čl. 244. do čl. 246.)
  • Direktor Republičkog fonda (član 247.)
  • Direktor Pokrajinskog fonda (član 248.)
 • Stručna služba Republičkog fonda (čl. 249. do čl. 252.)

Glava V – Sredstva Republičkog fonda (čl. 253. do čl. 255.)

Glava VI – Nadzor nad radom Republičkog fonda (čl. 256. i 257.)

DEO ŠESTI
KAZNENE ODREDBE (čl. 258. do čl. 265.)

DEO SEDMI
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 266. do čl. 277.)