Informator broj 22/2020 od 25.09.2020.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

Datum izdanja: 25. septembar 2020.

Obim: 141 strana, Format: A5

  Poruči

 

Zbog novonastale situacije prouzrokovane epidemijom virusa COVID-19, pretplatnici mogu da preuzmu ovaj broj u PDF formatu.

Preuzmite broj 22/2020 od 25.09.2020. (PDF format)

SADRŽAJ:

I  AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II  PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III  REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2020. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

IV NOVA UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU

MINIMALNA CENA RADA PO RADNOM ČASU ZA ISPLATE U PERIODU JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE UTVRĐENA JE U IZNOSU OD 183,93 DINARA NETO

 • Kretanje kupovine moći stanovništva prikazano kroz međusobni odnos potrošačke korpe (prosečne i minimalne), minimalne neto zarade i prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom - u periodu 2012-2020. godina i iznosi minimalne neto zarade u EUR
 • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u dinarima po radnom času - u periodu 2012-2021. godina

VI  PRAVO NA OTPREMNINU PRI ODLASKU U PENZIJU

 • Prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na penziju i na otpremninu
 • Visina otpremnine pri odlasku u penziju
 • Primer obračuna otpremnine koja se isplaćuje pri odlasku u penziju i poreski tretman

VII  MOGUĆNOST PONOVNOG RADNOG ANGAŽOVANJA PENZIONISANIH LICA

 • Prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na penziju
 • Mogućnost da zaposleni koji je navršio radni vek ostane u radnom odnosu bez ostvarivanja prava na penziju
  • Prestanak radnog odnosa lica sa kojima je postignut sporazum o nastavku rada
 • Ponovno zapošljavanje po ostvarenju prava na penziju
 • Ponovno sticanje svojstva osiguranika korisnika penzije po osnovu različitih oblika rada
  • Zasnivanje radnog odnosa sa korisnicima penzije
  • Radno angažovanje korisnika invalidske penzije
  • Radno angažovanje korisnika porodične penzije
 • Plaćanje poreza i doprinosa na zarade penzionisanih lica koja su ponovo zasnovala radni odnos
 • Ponovno određivanje visine penzije na osnovu naknadnog osiguranja

VIII  JAVNI FUNKCIONERI - pojam, radno-pravni status i prava i obaveze

 • Pojam javnog funkcionera
 • Zakonska regulativa
 • Osnovna i druga pravila koja važe za sve javne funkcionere na nivou Republike i na nivou AP i JLS
 • Zabrana vršenja druge javne funkcije
 • Ograničenja u vezi sa primanjem poklona javnih funkcionera i članova njihovih porodica
 • Obaveza prijavljivanja imovine i prihoda javnih funkcionera
 • Javni funkcioneri na nivou Republike, trajanje mandata i prestanak funkcije
 • Javni funkcioneri na nivou AP, JLS i gradske opštine
 • Prestanak funkcije

IX  POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - PREMEŠTAJ I PREUZIMANJE

 • Popunjavanje radnih mesta
  • Uslovi za popunjavanje radnih mesta po Zakonu o zaposlenima u AP i JLS
  • Odnos sistematizacije, kadrovskog plana i zabrane zapošljavanja
  • Odgovornost za nezakonitu popunu radnih mesta
  • Odluka o popuni radnog mesta
  • Način i redosled popunjavanja radnog mesta
  • Trajni premeštaj
  • Premeštaj nameštenika
  • Trajni premeštaj službenika na položaju
  • Privremeni premeštaj službenika
  • Privremeni premeštaj nameštenika
  • Privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta

X  FAKTORING I FORFETING POSLOVI

 • Faktoring poslovi
 • Forfeting poslovi
 • Obaveze privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga