PDV broj 1/2019 od 3.01.2019.

U časopisu PDV br. 1/2019:

Datum izdanja: 3/01/2019
Obim: 146 strana, Format: A5

  Poruči

NAPOMENA: uz ovaj broj časopisa "PDV", svim pretplatnicima šaljemo "Zakon o duvanu - prečišćen tekst".

SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DUVANU

 • Izmene i dopune u delu I - Osnovne odredbe
 • Izmene i dopune u delu II - Uprava za duvan
 • Izmene i dopune u delu III - Registri, evidencione liste i evidencije
 • Izmene i dopune u delu IV - Proizvodnja i obrada duvana
 • Izmene i dopune u delu IVa - Proizvodnja i promet prerađenog duvana
 • Izmene i dopune u delu V - Proizvodnja i promet duvanskim proizvodima
 • Izmene i dopune Dela VI - Posebne odredbe
 • Izmene dela VIII - Zabrana prodaje duvanskih proizvoda, sadržaj pojedinačnog pakovanja cigareta, vrste podataka na pakovanju i obeležavanja pakovanja duvanskih proizvoda u Republici
 • Izmene dela IX - Nadzor
 • Izmene dela X - Kaznene odredbe
 • Prelazne i završne odredbe Izmene zakona

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune pravilnika za bližu primenu Zakona o PDV-u
  • Izmene i dopune Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
  • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama - rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. januar 2019. godine
 • Podsetnik na obaveze po osnovu PDV-a koje treba izvršiti u januaru 2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Sastavljanje i podnošenje prijave (PP OA) o mesečnom obračunu akcize za period od 1.12. do 31.12.2018. godine - rok za podnošenje obračuna je 15.01.2019. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave (PP OAEL) o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2018. godine
 • Podsetnik obaveza po osnovu akciza koje treba izvršiti u januaru 2019. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Novi pravilnici za bližu primenu odredaba Zakona o duvanu
  • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
  • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PRILOZI

 

REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU "PDV" U 2018. GODINI PO TEMAMA