Obrasci PII, ZPPPDV, EZPPPDV, SNPDV i LNPDV – Poreska oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23) kojim su propisani sledeći obrasci:

Obrazac PII Potvrda o izvršenom izvozu
[01.01.2013.]
Potvrdu o izvršenom izvozu dobara overava nadležni carinski organ
Obrazac ZPPPDV Zahtev putnika za povraćaj PDV
[16.11.2019.]
Zahtev se izdaje u papirnom ili u elektronskom obliku
Obrazac EZPPPDV Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
[01.01.2024.]
Evidenciju zahteva putnika za povraćaj PDV, prodavac – obveznik fiskalizacije vodi u elektronskom obliku, a prodavac koji nije obveznik fiskalizacije – u papirnom ili elektronskom obliku.
Obrazac SNPDV Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
[01.01.2013.]
Izdaje se u tri primerka
Obrazac LNPDV Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
[01.01.2013.]
Izdaje se u tri primerka

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.