Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.07.2006. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-01/2006-12-6 od 3.07.2006. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), člana 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1.

RODITELJSKI DODATAK (za stare korisnike) od 1. jula 2006. 

   

za drugo dete 

82.850,00

 

za treće dete 

149.124,00 

 

za četvrto dete 

198.830,00 

 

2.

RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. jula 2006.

   

za prvo dete - jednokratno 

20.464,00

 

za drugo dete - 80.022,00 u 24 rate 

rata - 3.334,25

 

za treće dete - 144.033,00 u 24 rate 

rata - 6.001,37 

 

za četvrto dete - 192.042,00 u 24 rate 

rata - 8.001,75 

 

3.

DEČIJI DODATAK za jun 2006. (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.431,00 

1.861,00 

4.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za jun 2006.

2.273,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 01.07.2006.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

4.544,42

5.453,30 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   - 

za smeštaj jednog deteta 

6.732,00

 

   - 

za smeštaj dvoje i više dece 

4.143,00 

 
2) Pravo iz tačke 1. ovog rešenja usklađuje se mesečno sa troškovima života; prava iz tačke 2. i 3. usklađuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 4. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 
3) Isplata sredstava za prava navedena u tačkama 1. - 4. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije za 2006. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 106/05) - razdeo 16 - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca. 
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."