Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.05.2010. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-179/2010-12-4 od 04.05.2010. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09), čl. 23. i 24. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 101/07) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. maja 2010.

   
 

- za prvo dete - jednokratno

27.833,29

 
 

- za drugo dete - 108.838,68 u 24 rate

Rata - 4.534,95

 
 

- za treće dete - 195.900,66 u 24 rate

Rata - 8.162,53

 
 

- za četvrto dete - 261.198,13 u 24 rate

Rata - 10.883,26

 

2)

DEČIJI DODATAK za april 2010. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.945,32

2.528,91

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za april 2010.

3.484,28

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.05.2010.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

6.039,69

7.247,63

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

- Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

- Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

- za smeštaj jednog deteta

10.890,10

 
 

- za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.701,60

 
1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. - 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2010. godinu ("Sl. glasnik RS", broj 107/09), razdeo 21 - Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."