Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa za 2016. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 12.01.2017., odlučeno je da se zadrži referentna kamatna stopa na nivou od 4,00% (naredna sednica zakazana je za 14.02.2017. godine). U nastavku dajemo pregled stopa u 2016. i 2017. godini:Period važenja

REFERENTNA

KAMATNA STOPA


(utvrđuje Izvršni odbor NBS)

- na godišnjem nivou -

KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

(kol. 2 + 10 procentnih poena)

- na godišnjem nivou -

ESKONTNA STOPA NBS

- na godišnjem nivou -

1


2


3


4

od 14.10.2015. do 10.02.2016.

4,50%

14,50%

4,50%

od 11.02.2016. do 06.07.2016.

4,25%

14,25%

4,25%

od 07.07.2016.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu "Informator".