Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa za 2017. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 7.12.2017., odlučeno je da se zadrži referentna kamatna stopa na nivou od 3,5% (naredna sednica zakazana je za 11.01.2018. godine). U nastavku dajemo pregled stopa koje se primenjuju u 2017. godini:Period važenja

REFERENTNA

KAMATNA STOPA


(utvrđuje Izvršni odbor NBS)

- na godišnjem nivou -

KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

(kol. 2 + 10 procentnih poena)

- na godišnjem nivou -

ESKONTNA STOPA NBS

- na godišnjem nivou -

1


2


3


4

od 07.07.2016. do 06.09.2017.

4,00%

14,00%

4,00%

od 07.09.2017. do 8.10.2017.

3,75%

13,75%

3,75%

od 9.10.2017. 

3,50%

13,50%

3,50%

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu "Informator".