Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa za 2020. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 11.03.2020., odlučeno je da se smanji referentna kamatna stopa na 1,75% (naredna sednica zakazana je za 9.04.2020. godine). U nastavku dajemo pregled stopa koje se primenjuju u 2020. godini:

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
- na godišnjem nivou -
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
- na godišnjem nivou -
ESKONTNA STOPA NBS
- na godišnjem nivou -
1
2
3
4
od 7.11.2019. do 10.03.2020. 2,25% 12,25% 2,25%
od 11.03.2020. do 14.03.2020. 1,75% 11,75% 1,75%
od 15.03.2020.* 1,75% 1,75% 1,75%

NAPOMENA: U "Sl. glasniku RS", broj 38/2020 objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom je propisano da se za vreme vanrednog stanja, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode obračunava i plaća  po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

*Skrećemo pažnju na to da postoje nedoumice u pogledu početka primene niže stope: da li se kao početni datum uzima datum uvođenja vanrednog stanja (15.03.2020.), ili je to datum stupanja na snagu Uredbe (20.03.2020.). Ukoliko se zvaničnim tumačenjem ovaj datum promeni (15.03.2020.), na sajtu www.cekos.rs ćemo vas blagovremeno obavestiti.

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19).

 

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.