Zakon o duvanu (prečišćen tekst, decembar 2018.)

Naslov: Zakon o duvanu (prečišćen tekst, decembar 2018.)
Datum izdanja: 26.12.2018
Strana: 76
Format: A5
Cena: 0,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Poreski propisi i akcize
Tiraž je rasprodat

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije "Propisi" uključena je u cenu pretplate na stručni časopis "PDV". (Detaljnije o časopisu "PDV")

SADRŽAJ:

ZAKON O DUVANU
("Sl. glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i 2.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Značenje pojedinih izraza (član 2.)

II. UPRAVA ZA DUVAN (čl. 3. i 4.)

 • Obrazovanje (član 3.)
 • Nadležnost (član 4.)

III. REGISTRI, EVIDENCIONE LISTE I EVIDENCIJE (čl 5. do čl. 7.)

 • Registri (član 5.)
 • Evidencione liste (član 6.)
 • Evidencije (član 7.)

IV. PROIZVODNJA I OBRADA DUVANA (čl. 8. do čl. 25a)

 • Tipovi i seme duvana (član 8.)

1. Proizvođači duvana (čl. 9. do čl. 16a)

 • Uslovi (član 9.)
 • Kooperativni ugovor (član 9a)
 • Rok važenja dozvole (član 10.)
 • Upis u Registar proizvođača duvana (član 11.)
 • Obnavljanje dozvole za proizvodnju duvana (član 12.)
 • Oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana (član 13.)
 • Brisanje iz Registra proizvođača duvana (čl. 14. i 15.)
 • Evidencija (član 16.)
 • Obaveze proizvođača duvana (član 16a)

2. Obrađivači duvana (čl. 17. do čl. 25a)

 • Uslovi (član 17.)
 • Rok važenja dozvole (član 18.)
 • Upis u Registar obrađivača duvana (član 19.)
 • Obnavljanje dozvole za obradu duvana (član 20.)
 • Oduzimanje dozvole za obradu duvana (član 21.)
 • Brisanje iz Registra obrađivača duvana (član 22.)
 • Rukovođenje tehnološkim procesom (član 23.)
 • Procena kvaliteta duvana (član 24.)
 • Uslužna obrada, promet i evidencija (član 25.)
 • Obaveze obrađivača duvana (član 25a)

IVa. PROIZVODNJA I PROMET PRERAĐENOG DUVANA (čl. 25b do čl. 25z)

 • Uslovi (član 25v)
 • Rok važenja dozvole (član 25g)
 • Upis u Registar prerađivača duvana (član 25d)
 • Obnavljanje dozvole za preradu duvana (član 25đ)
 • Oduzimanje dozvole za preradu duvana (član 25e)
 • Brisanje iz Registra prerađivača duvana (član 25ž)
 • Obaveze prerađivača duvana (član 25z)

V. PROIZVODNJA I PROMET DUVANSKIM PROIZVODIMA (čl. 26. do čl. 64d)

1. Proizvođači (čl. 26. do čl. 37a)

 • Uslovi (član 26.)
 • Postupak javnog tendera (član 27.)
 • Javni poziv (član 28.)
 • Pravo učešća na javnom tenderu (čl. 29. i 30.)
 • Dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda (član 31.)
 • Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda (član 32.)
 • Obnavljanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda (član 33.)
 • Oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda (član 34.)
 • Brisanje iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda (član 35.)
 • Obaveze proizvođača duvanskih proizvoda (član 36.)
 • Registar o markama duvanskih proizvoda (čl. 37. i 37a)

2. Trgovci na veliko duvanskim proizvodima (čl. 38. do čl. 44a)

 • Uslovi (član 38.)
 • Rok važenja dozvole (član 39.)
 • Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (član 40.)
 • Obnavljanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima (član 41.)
 • Oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima (član 42.)
 • Brisanje iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (član 43.)
 • Obaveze trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (čl. 44. i 44a)

3. Trgovci na malo duvanskim proizvodima (čl. 45. do čl. 51.)

 • Uslovi (član 45.)
 • Rok važenja dozvole (član 46.)
 • Obnavljanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima (član 47.)
 • Oduzimanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima (član 48.)
 • Obaveze trgovaca na malo duvanskim proizvodima (član 49.)
 • Evidenciona lista trgovaca na malo duvanskim proizvodima (član 50.)
 • Posebna oznaka (član 51.)

4. Uvoznik (čl. 52. do čl. 58.)

 • Uslovi (član 52.)
 • Rok važenja dozvole (član 53.)
 • Upis u Registar uvoznika (član 54.)
 • Obnavljanje dozvole za uvoz (član 55.)
 • Oduzimanje dozvole za uvoz (član 56.)
 • Brisanje iz Registra uvoznika (član 57.)
 • Obaveze uvoznika (član 58.)

5. Izvoznik (čl. 59. do čl. 64d)

 • Uslovi (član 59.)
 • Rok važenja dozvole (član 60.)
 • Upis u Registar izvoznika (član 61.)
 • Obnavljanje dozvole za izvoz (član 62.)
 • Oduzimanje dozvole za izvoz (član 63.)
 • Brisanje iz Registra izvoznika (član 64.)
 • Obaveze izvoznika (član 64a)
 • Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku (član 64b)
 • Obnavljanje upisa u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku (član 64v)
 • Brisanje iz Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku (čl. 64g i 64d)

VI. POSEBNE ODREDBE (čl. 65. do čl. 68v)

 • Upis u druge registre (član 65.)
 • Brisanje iz svih registara, odnosno Evidencione liste (član 66.)
 • Zabrana proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 66a)
 • Zabrana kupovine, odnosno nabavke semena duvana, odnosno rasada duvana (član 66b)
 • Promet duvanskih proizvoda (član 67.)
 • Objavljivanje rešenja o upisu u registre i objavljivanje akta o određivanju maloprodajne cene duvanskih proizvoda (član 68.)
 • Delatnost proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda u slobodnim zonama (član 68a)
 • Smeštanje duvanskih proizvoda u specijalizovano carinsko skladište (član 68b)
 • Proizvodnja duvana za naučno-istraživačke ili obrazovne svrhe (član 68v)

VII. (brisano)

VIII. ZABRANA PRODAJE DUVANSKIH PROIZVODA, SADRŽAJ POJEDINAČNOG PAKOVANJA CIGARETA, VRSTE PODATAKA NA PAKOVANJU I OBELEŽAVANJE PAKOVANJA DUVANSKIH PROIZVODA U REPUBLICI (čl. 71. do čl. 77.)

 • Zabrana prodaje duvanskih proizvoda (član 71.)
 • Sadržaj pojedinačnog pakovanja cigareta (član 72.)
 • Podaci o sastavu duvanskih proizvoda i obeležavanje duvanskih proizvoda (čl. 73. do čl. 77.)

IX. NADZOR (čl. 78. do čl. 85.)

 • Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora (član 79.)
 • Ovlašćenja fitosanitarnog inspektora (član 80.)
 • Prava i dužnosti poljoprivrednog inspektora (član 80a)
 • Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora (član 80b)
 • Prava i dužnosti republičkog sanitarnog inspektora (član 81.)
 • Ovlašćenja republičkog sanitarnog inspektora (član 82.)
 • Prava i dužnosti republičkog tržišnog inspektora (član 83.)
 • Ovlašćenja republičkog tržišnog inspektora (član 84.)
 • Troškovi utvrđivanja ispunjenosti uslova (član 85.)

X. KAZNENE ODREDBE (čl. 86. do čl. 93.)

 • Prekršaji proizvođača duvana (član 86.)
 • Prekršaji obrađivača duvana (član 87.)
 • Prekršaji prerađivača duvana (član 87a)
 • Prekršaji proizvođača duvanskih proizvoda (član 88.)
 • Prekršaji trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (čl. 89. i 89a)
 • Prekršaji trgovaca na malo duvanskim proizvodima (član 90.)
 • Prekršaji uvoznika (član 91.)
 • Prekršaji izvoznika (član 92.)
 • Prekršaji privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku (član 92a)
 • Prekršaji neregistrovanog obavljanja delatnosti (član 93.)

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 94. do čl. 104.)

 • Preuzimanje zaposlenih, imenovanih lica, predmeta, arhive, opreme i sredstava za rad Agencije za duvan (član 94.)
 • Preduzeća i preduzetnici upisani u Registar (član 95.)
 • Usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona (član 96.)
 • Postupak javnog tendera (čl. 97. do čl. 101.)
 • Podzakonska akta (član 102.)
 • Prestanak važenja ranijeg zakona (član 103.)
 • Dan stupanja na snagu (član 104.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • "Sl. glasnik RS", br. 90/07
 • "Sl. glasnik RS", br. 93/12
 • "Sl. glasnik RS", br. 95/18
Share/Save