Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Naslov: Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na dobit pravnih lica
Datum izdanja: 28.03.2010
Strana: 103 str.
Format: A5
Cena: 627,00 RSD
Pogledajte novo izdanje knjige
Srodne knjige iz oblasti: Poreski propisi i akcize
Tiraž je rasprodatSADRŽAJ:
1. ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10)
2. ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10)
 
DETALJAN SADRŽAJ PO PROPISIMA:
ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10)
Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12a)

- Dohodak (član 2.)

- Prihodi koji podležu oporezivanju (član 3.)

- Oporezivanje pojedinih vrsta prihoda (član 4.)

- Godišnji porez na dohodak građana (član 5.)

- Poreski obveznik (član 6.)

- Rezident (član 7.)

- Nerezident (član 8.)

- Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje (čl. 9. i čl. 9a)

- Izdržavani članovi porodice (član 10.)

- Poreski kredit (član 11.)

- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja (član 12.)

- Usklađivanje dinarskih iznosa (član 12a)
Deo drugi
OPOREZIVANJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA (čl. 13. do čl. 86.)
Glava prva
POREZ NA ZARADE (čl. 13. do čl. 21d)

- Predmet oporezivanja (čl. 13. do čl. 14b)

- Poreski obveznik (član 15.)

- Poreska osnovica (član 15a)

- Poreska stopa (čl. 16. i čl. 17.)

- Poreska oslobođenja (čl. 18. do čl. 21a)

- Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom (čl. 21b do čl. 21d)
Glava druga
POREZ NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA (čl. 22. do čl. 30.)

- Predmet oporezivanja (član 22.)

- Katastarski prihod (član 23.)

- Stvarni prihod (član 24.)

- Poreski obveznik (čl. 25. i čl. 26.)

- Poreska osnovica (član 27.)

- Poreska stopa (član 28.)

- Poreska oslobođenja i olakšice (čl. 29. i čl. 30.)
Glava treća
POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI (čl. 31. do čl. 51.)

- Predmet oporezivanja (član 31.)

- Poreski obveznik (član 32.)

- Poreska osnovica (član 33.)

- Usklađivanje prihoda i rashoda (čl. 34. do čl. 37b)

- Poreska stopa (član 38.)

- Poreski podsticaji (član 39.)

- Paušalno oporezivanje (čl. 40. do čl. 42.)

- Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave (čl. 43. do čl. 49.)

- Poreski bilans (član 50.)

- Evidentiranje prihoda i rashoda kod banke (član 51.)
Glava četvrta
POREZ NA PRIHODE OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE (čl. 52. do čl. 60.)

- Predmet oporezivanja (čl. 52. do čl. 53.)

- Poreski obveznik (član 54.)

- Poreska osnovica (član 55.)

- Normirani troškovi (čl. 56. i čl. 56a)

- Stvarni troškovi (član 57.)

- Poreska stopa (član 58.)

- Vremensko razgraničenje prihoda (član 59.)

- Procena poreske osnovice (član 60.)
Glava peta
POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA (čl. 61. do čl. 65.)

- Predmet oporezivanja (čl. 61. i čl. 61a)

- Poreski obveznik (član 62.)

- Poreska osnovica (član 63.)

- Poreska stopa (član 64.)

- Poreska oslobođenja (član 65.)
Glava šesta
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI (čl. 66. do čl. 71.)

- Predmet oporezivanja (član 66.)

- Poreski obveznik (član 67.)

- Poreska osnovica (član 68.)

- Poreska stopa (član 69.)

- Paušalno oporezivanje (član 70.)

- Vremensko razgraničenje prihoda (član 71.)
Glava sedma
POREZ NA KAPITALNE DOBITKE (čl. 72. do čl. 80.)

- Pojam kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka (čl. 72. do čl. 72b)

- Određivanje kapitalnog dobitka (čl. 73. do čl. 75.)

- Poreska osnovica (član 76.)

- Poreska stopa (član 77.)

- Prebijanje kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka (član 78.)

- Poresko oslobođenje (čl. 79. i čl. 79a)

- Poreski kredit (član 80.)
Glava osma
POREZ NA OSTALE PRIHODE (čl. 81. do čl. 86.)

- Predmet oporezivanja (član 81.)

- Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (član 82.)

- Dobici od igara na sreću (član 83.)

- Prihodi od osiguranja lica (član 84.)

- Prihodi sportista i sportskih stručnjaka (član 84a)

- Drugi prihodi (član 85.)

- Poreska stopa (član 86.)

Deo treći
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (čl. 87. do čl. 89.)

- Dohodak za oporezivanje (član 87.)

- Poreska osnovica (član 88.)

- Poreske stope (član 89.)

Deo četvrti
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA (čl. 90. do čl. 165.)
Glava prva
OPŠTE ODREDBE (član 90.)
Glava druga
PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE (čl. 91. do čl. 98.)

- Opšti javni poziv (član 91.)

- Prijava za godišnji porez na dohodak građana (član 92.)

- Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans (čl. 93. i čl. 94.)

- Prijava za porez na kapitalne dobitke i ostale prihode na koje se porez ne plaća po odbitku (član 95.)

- Prijava obveznika - nerezidenta (čl. 96. i čl. 97.)

- Nadležnost poreskog organa (član 98.)
Glava treća
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA (čl. 99. do čl. 123.)

- Način utvrđivanja i plaćanja poreza (čl. 99. i čl. 100.)

- Porezi po odbitku (čl. 101. do čl. 108.)

- Registar isplatilaca prihoda interpretatorima (član 108a)

- Registar poslodavaca (član 108b)

- Porezi po rešenju (čl. 109. do čl. 117.)

- Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva (član 109.)

- Porez na prihode od samostalne delatnosti (čl. 110. do čl. 114.)

- Porez na kapitalne dobitke (član 115.)

- Porez na ostale prihode (član 116.)

- Godišnji porez na dohodak građana (član 117.)

- Dospelost poreza (član 118.)

- Rešenje o utvrđivanju poreza (član 119.)

- Žalba (čl. 120. i čl. 121.)

- Obnova postupka (član 122.)

- Kamata (član 123.)
Glava četvrta
PRINUDNA NAPLATA POREZA (čl. 124. do čl. 156.)

- Rešenje o određivanju prinudne naplate (član 125.)

- Troškovi prinudne naplate (član 126.)

- Predmeti i sredstva prinudne naplate (član 127.)

- Dostavljanje rešenja (član 128.)

- Prvenstvo u namirenju (član 129.)

- Određivanje sredstava i vremena prinudne naplate (član 130.)

- Naplata na nepokretnosti (član 131.)

- Izuzimanje od prinudne naplate (član 132.)

- Prinudna naplata na novčanim sredstvima na računu poreskog dužnika (čl. 133. i čl. 134.)

- Prinudna naplata na pokretnim stvarima poreskog dužnika (član 135.)

- Popis i procena stvari (čl. 136. do čl. 139.)

- Izlučna tužba (čl. 140. do čl. 142.)

- Plenidba i prodaja stvari (čl. 143. do čl. 146.)

- Prinudna naplata na potraživanjima poreskog dužnika (čl. 147. do čl. 150.)

- Pravni lekovi u postupku prinudne naplate (čl. 151. i čl. 152.)

- Nastavljanje postupka prinudne naplate (član 153.)

- Redosled namirenja u prinudnoj naplati (član 154.)

- Obezbeđenje naplate (član 155.)

- Otpisivanje poreza (član 156.)
Glava peta
JEMSTVO, POVRAĆAJ POREZA I ZASTARELOST (čl. 157. do čl. 165.)

- Jemstvo (čl. 157. do čl. 162.)

- Povraćaj poreza i pravo na kamatu (član 163.)

- Zastarelost (čl. 164. i čl. 165.)

Deo peti
KAZNENE ODREDBE (čl. 166. do čl. 172.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 173. do čl. 180.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koje nisu ušle u prečišćen tekst:

- "Sl. glasnik RS", br. 80/02

- "Sl. glasnik RS", br. 135/04

- "Sl. glasnik RS", br. 62/06 i 65/06

- "Sl. glasnik RS", br. 31/09

- "Sl. glasnik RS", br. 18/10

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10)
Deo prvi
PORESKI OBVEZNIK (čl. 1. do čl. 5.)

- Vrste poreskih obveznika (član 1.)

- Rezidenti i nerezidenti (čl. 2. do čl. 5.)

Deo drugi
PORESKA OSNOVICA (čl. 6. do čl. 33.)

- Oporeziva dobit (član 6.)

- Usklađivanje rashoda (čl. 7. do čl. 22v)

- Usklađivanje prihoda (čl. 23. do čl. 26k)

- Kapitalni dobici i gubici (čl. 27. do čl. 31.)

- Poreski tretman poslovnih gubitaka (čl. 32. i čl. 33.)

Deo treći
PORESKI TRETMAN LIKVIDACIJE I STEČAJA OBVEZNIKA (čl. 34. do čl. 37.)
Deo četvrti
PORESKI PERIOD (član 38.)
Deo peti
PORESKA STOPA (čl. 39. do čl. 40a)
Deo šesti
PORESKI PODSTICAJI (čl. 41. do čl. 50i)

- Poreska oslobođenja (čl. 44. do čl. 46.)

- Poreski krediti (čl. 47. do čl. 50.)

- Podsticaji kod ulaganja (čl. 50a do čl. 50i)

Deo sedmi
OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI OSTVARENE U DRUGOJ DRŽAVI (čl. 51. do čl. 54.)

- Dobit stalne poslovne jedinice rezidentnog obveznika (član 51.)

- Međukompanijske dividende (čl. 52. do čl. 54.)

Deo osmi
GRUPNO OPOREZIVANJE I TRANSFERNE CENE (čl. 55. do čl. 62.)

- Poresko konsolidovanje (čl. 55. do čl. 58.)

- Transferne cene (čl. 59. do čl. 62.)

Deo deveti
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (čl. 63. do čl. 111.)

- Podnošenje poreske prijave (čl. 63. do čl. 65.)

- Obračunavanje i plaćanje poreza (čl. 66. do čl. 70a)

- Porez po odbitku (član 71.)

- Žalba (član 72.)

- Obnova postupka (član 73.)

- Primena zakona koji uređuje poreski postupak (čl. 74. do čl. 76.)

- Prinudna naplata (član 77.)

- Rešenje o određivanju prinudne naplate (član 78.)

- Troškovi prinudne naplate (član 79.)

- Predmeti i sredstva izvršenja (član 80.)

- Dostavljanje rešenja (član 81.)

- Prvenstvo u namirenju (član 82.)

- Odluka o predmetu i sredstvima izvršenja (član 83.)

- Naplata na nepokretnosti (član 84.)

- Izuzimanje od prinudne naplate (član 85.)

- Prinudna naplata na sredstvima na računu poreskog dužnika (čl. 86. i čl. 87.)

- Prinudna naplata na pokretnim stvarima poreskog dužnika (član 88.)

- Popis i procena (čl. 89. do čl. 92.)

- Izlučna tužba (čl. 93. do čl. 95.)

- Plenidba popisanih stvari i prodaja (čl. 96. do čl. 99.)

- Prinudna naplata na novčanim potraživanjima poreskog dužnika (čl. 100. i čl. 101.)

- Prinudna naplata na nenovčanim potraživanjima poreskog dužnika (član 102.)

- Pravni lekovi u postupku prinudne naplate (čl. 103. i čl. 104.)

- Obezbeđenje naplate (član 105.)

- Redosled namirenja u prinudnoj naplati (član 106.)

- Kamata (član 107.)

- Povraćaj poreza i pravo na kamatu (član 108.)

- Zastarelost (član 109.)

- Službena tajna (član 110.)

- Jemstvo (član 111.)

Deo deseti
KAZNENE ODREDBE (čl. 112. do čl. 114.)
Deo jedanaesti
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 115. do čl. 119.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koje nisu ušle u prečišćen tekst:

- "Sl. glasnik RS", br. 43/03

- "Sl. glasnik RS", br. 84/04

- "Sl. glasnik RS", br. 18/10
Share/Save