Članarina Privrednoj komori Srbije u 2020. godini

U „Sl. glasniku RS“, br. 87/19 objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini, koja je u primeni od 1.01.2020. godine.

Tekst Odluke prenosimo u nastavku:

„Na osnovu člana 33. Zakona o privrednim komorama („Službeni glasnik RS“, broj 112/15) i člana 42. stav 1. tačka 2. podtačka 4) Statuta Privredne komore Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 39/16),

Skupština Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 9. decembra 2019. godine, donosi

ODLUKU
O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2020. GODINI

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2020. godini.

Član 2.

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za vršenje javnih ovlašćenja i iz drugih izvora.

Član 3.

Članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

(1) Članovi Komore – pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2018. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način:

 1. mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 2. mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 3. srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 4. velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

(2) Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

(3) Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Član 5.

Poslovni prihod, u smislu člana 4. ove odluke, za banke, davaoce finansijskog lizinga, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i društva za upravljanje investicionim fondovima, predstavlja:

 1. za banke – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada i provizija (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1021)
 2. za davaoce finansijskog lizinga – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1019)
 3. za društva za osiguranje – zbir obračunatih premija životnih i neživotnih osiguranja, saosiguranja (AOP 1003, AOP 1004) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015)
 4. za društva za reosiguranje – zbir obračunate premije reosiguranja i retrocesija (AOP 1010) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015)
 5. za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima – zbir prihoda naknada pri uplati penzijskih doprinosa (AOP 1001), prihodi od naknada za upravljanje fondovima (AOP 1002), drugi prihodi od upravljanja fondovima (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1020)
 6. društva za upravljanje investicionim fondovima – zbir prihoda po osnovu upravljanja fondovima (AOP 1002), prihoda po osnovu obavljanja delatnosti investicionih društava (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1014)

Član 6.

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.

Član 7.

(1) Preduzetnici i zadruge, kao i članovi koji su pristupili u članstvo Komore, a članovi su organa i granskih udruženja Komore, plaćaju članarinu na način i u visini utvrđenoj članom 4. ove odluke.

(2) U slučaju da članovi iz stava 1. ovog člana ne prikazuju ostvaren poslovni prihod u finansijskim izveštajima, plaćaju članarinu u visini od 3.000,00 RSD mesečno.

(3) Ogranci stranih pravnih lica plaćaju članarinu na način i u visini utvrđenoj članom 4. ove odluke.

Član 8.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj 651 – PIB uplatioca.

Član 9.

Članovi Komore mogu da plate dodatnu članarinu, u skladu sa posebnom odlukom koju donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, a u vezi sa članom 2. ove odluke.

Član 10.

Članovi Komore – novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Član 11.

(1) Članovi Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od dana otvaranja stečajnog postupka do dana zaključenja, odnosno obustave stečajnog postupka.

(2) Članovi Komore nad kojima je pokrenut postupak likvidacije, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od dana pokretanja postupka likvidacije.

Član 12.

Članovi Komore mogu ostvariti popust na članarinu obračunatu u skladu sa ovom odlukom, u visini utvrđenoj posebnom odlukom Komisije za finansijska pitanja, i to:

 1. u slučaju proglašene vanredne situacije na teritoriji na kojoj član ima sedište, počev od meseca u kome je proglašena vanredna situacija, do kraja kalendarske godine;
 2. u slučaju da član Komore ima registrovano sedište na teritoriji lokalne samouprave IV grupe stepena razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, na osnovu poslednje objavljene jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
 3. preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalna preduzeća i organizacije, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
 4. u slučaju povezanih lica – članova Komore, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine.

Član 13.

Odluku o odobravanju popusta na obračunatu članarinu, u skladu sa članom 12. ove odluke, donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, na osnovu pisanog zahteva člana za odobravanje popusta i dostavljenih dokaza.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.“