Članarina Privrednoj komori Srbije u 2024. godini

U “Sl. glasniku RS”, br. 110/23 objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2024. godini, koja je u primeni od 1.01.2024. godine.

Tekst Odluke prenosimo u nastavku:

“Na osnovu člana 33. Zakona o privrednim komorama (“Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. tačka 2. podtačka 4) Statuta Privredne komore Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 39/16),

Skupština Privredne komore Srbije, na sedmoj sednici održanoj 5. decembra 2023. godine, donosi

ODLUKU
O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2024. GODINI

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) jedinstvenom komorskom sistemu i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2024. godini.

Član 2.

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za vršenje javnih ovlašćenja i iz drugih izvora.

Član 3.

Članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

(1) Članovi Komore – pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2022. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način:

 1. mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 2. mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 3. srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 4. velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

(2) Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

(3) Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20.000.000,00 RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda, a članovi koji imaju poslovni prihod manji od 1.000.000,00 RSD ne plaćaju članarinu za 2024. godinu.

Član 5.

Poslovni prihod, u smislu člana 4. ove odluke, za banke, davaoce finansijskog lizinga, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, predstavlja:

 1. za banke – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada i provizija (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1025);
 2. za davaoce finansijskog lizinga – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda po osnovu operativnog lizinga i zakupa (AOP 1005), ostalih prihoda po osnovu finansijskog lizinga (AOP 1007) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1019);
 3. za društva za osiguranje – zbir obračunatih premija životnih i neživotnih osiguranja, saosiguranja (AOP 1003, AOP 1004) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);
 4. za društva za reosiguranje – zbir obračunate premije reosiguranja i retrocesija (AOP 1010) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);
 5. za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima – zbir prihoda naknada pri uplati penzijskih doprinosa (AOP 1001), prihodi od naknada za upravljanje fondovima (AOP 1002), drugi prihodi od upravljanja fondovima (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1030);
 6. društva za upravljanje investicionim fondovima – zbir prihoda po osnovu upravljanja fondovima (AOP 1002), prihoda po osnovu obavljanja delatnosti investicionih društava (AOP 1003), ostalih prihoda po osnovu obavljanja delatnosti (AOP 1004) i ostalih prihoda (AOP 1019);
 7. Brokersko-dilerska društva – zbir prihoda od obavljanja delatnosti (AOP 1001) i ostalih prihoda (AOP 1022).

Član 6.

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.

Član 7.

(1) Preduzetnici i zadruge, kao i članovi koji su dobrovoljno pristupili u članstvo Komore, plaćaju članarinu na način i u visini utvrđenoj članom 4. ove odluke.

(2) U slučaju da članovi iz stava 1. ovog člana ne prikazuju ostvaren poslovni prihod u finansijskim izveštajima, plaćaju članarinu u visini od 3.000,00 RSD mesečno.

Član 8.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod NLB Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj 651-PIB uplatioca-2024.

Član 9.

Članovi Komore mogu da plate dodatnu članarinu, u skladu sa posebnom odlukom koju donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, a u vezi člana 2. ove odluke.

Član 10.

Članovi Komore – novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Član 11.

(1) Članovi Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od meseca u kome je otvoren stečajni postupak do meseca u kome je zaključen, odnosno obustavljen stečajni postupak.

(2) Članovi Komore nad kojima je pokrenut postupak likvidacije, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od meseca u kome je pokrenut postupak likvidacije.

Član 12.

Članovi Komore mogu ostvariti popust na članarinu obračunatu u skladu sa ovom odlukom, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine, u visini utvrđenoj posebnom odlukom Komisije za finansijska pitanja Skupštine Komore, u slučaju:

 1. elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće koje su onemogućile ili otežale poslovanje člana Komore;
 2. da član Komore ima registrovano sedište na teritoriji lokalne samouprave IV grupe stepena razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, na osnovu poslednje objavljene jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave;
 3. preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
 4. sticanja statusa socijalnog preduzetništva;
 5. da su razvrstani, u skladu sa članom 4. ove odluke, u veću kategoriju u odnosu na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu;
 6. povezanih lica – članova Komore.

Član 13.

Odluku o odobravanju popusta na obračunatu članarinu, u skladu sa članom 12. ove odluke, donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, na osnovu pisanog zahteva člana za odobravanje popusta i dostavljenih dokaza.

Član 14.

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti rada Komore; kontroliše sprovođenje Statuta i opštih akata Komore; kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje Komore i stručnih službi i ostvaruje uvid u izvršavanje obaveza članova Komore.

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.”