Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u avgustu 2001. godine od 2,7% (indeks 102,7) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za AVGUST 2001. godine iznosi 3,2135%
Dnevni konformni koeficijenti za avgust i septembar (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA AVGUST
(i septembar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 3,2135%
za 31 dan
za 30 dana
1
0.00102083
0.00105487
2
0.00204269
0.00211086
3
0.00306561
0.00316795
4
0.00408956
0.00422617
5
0.00511456
0.00528550
6
0.00614061
0.00634595
7
0.00716770
0.00740751
8
0.00819585
0.00847020
9
0.00922504
0.00953400
10
0.01025528
0.01059893
11
0.01128658
0.01166498
12
0.01231893
0.01273216
13
0.01335233
0.01380046
14
0.01438679
0.01486989
15
0.01542230
0.01594045
16
0.01645887
0.01701214
17
0.01749650
0.01808496
18
0.01853518
0.01915890
19
0.01957493
0.02023399
20
0.02061574
0.02131020
21
0.02165761
0.02238755
22
0.02270055
0.02346604
23
0.02374455
0.02454567
24
0.02478961
0.02562643
25
0.02583574
0.02670834
26
0.02688294
0.02779138
27
0.02793121
0.02887557
28
0.02898055
0.02996090
29
0.03003096
0.03104738
30
0.03108244
0.03213500
31
0.03213500