Dnevni konformni koeficijenti – jul 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Sl. list SRJ”, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u julu 2001. godine od 2,4% (indeks 102,4) i fiksne stope od 0,5%

stopa zatezne kamate za JUL 2001. godine iznosi 2,9120%
Dnevni konformni koeficijenti za juli i avgust (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUL 
(i jun do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 2,9120%

za 31 dan

1

0.00092637

2

0.00185359

3

0.00278167

4

0.00371062

5

0.00464042

6

0.00557109

7

0.00650261

8

0.00743500

9

0.00836826

10

0.00930238

11

0.01023736

12

0.01117321

13

0.01210993

14

0.01304751

15

0.01398597

16

0.01492529

17

0.01586548

18

0.01680655

19

0.01774848

20

0.01869129

21

0.01963497

22

0.02057953

23

0.02152496

24

0.02247126

25

0.02341845

26

0.02436651

27

0.02531545

28

0.02626526

29

0.02721596

30

0.02816754

31

0.02912000