Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate ("Sl. list SRJ", br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u decembru 2001. god. od 1,8% (indeks 101,8) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za DECEMBAR 2001. godine iznosi 2,3090%
Dnevni konformni koeficijenti za decembar 2001. godine su:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA DECEMBAR
(i januar/02 do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 2,3090%
1
0,00073664
2
0,00147382
3
0,00221155
4
0,00294982
5
0,00368863
6
0,00442799
7
0,00516790
8
0,00590834
9
0,00664934
10
0,00739088
11
0,00813296
12
0,00887559
13
0,00961877
14
0,01036250
15
0,01110677
16
0,01185159
17
0,01259697
18
0,01334289
19
0,01408936
20
0,01483638
21
0,01558395
22
0,01633207
23
0,01708074
24
0,01782996
25
0,01857974
26
0,01933006
27
0,02008094
28
0,02083238
29
0,02158436
30
0,02233690
31
0,02309000