Dnevni konformni koeficijenti – mart i april 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u martu 2001. godine od 0,9% (indeks 100,9) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za MART 2001. godine iznosi 1,4045%
Dnevni konformni koeficijenti za mart i april (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
MART
MART
APRIL
Za 1. i 2. mart
za zateznu kamatu
od 2,1108% (cene
na malo 0,9% i
fiksna stopa 1,2%)
Za dane od
3.03.2001.
za zateznu kamatu
od 1,4045% (cene
na malo 0,9% i
fiksna stopa 0,5%)
Za zateznu kamatu
od 1,4045% koja
važi do dana
objavljivanja
podataka o rastu
cena na malo
u SRJ za april
1
0.00067404
0.00045001
0.00046502
2
0.00134854
0.00090023
0.00093025
3
0.00135065
0.00139570
4
0.00180127
0.00186137
5
0.00225209
0.00232725
6
0.00270312
0.00279335
7
0.00315435
0.00325967
8
0.00360578
0.00372620
9
0.00405742
0.00419295
10
0.00450926
0.00465992
11
0.00496130
0.00512710
12
0.00541355
0.00559450
13
0.00586600
0.00606212
14
0.00631865
0.00652996
15
0.00677151
0.00699801
16
0.00722457
0.00746629
17
0.00767783
0.00793478
18
0.00813130
0.00840348
19
0.00858498
0.00887241
20
0.00903885
0.00934155
21
0.00949293
0.00981091
22
0.00994722
0.01028049
23
0.01040171
0.01075029
24
0.01085640
0.01122031
25
0.01131130
0.01169054
26
0.01176641
0.01216100
27
0.01222172
0.01263167
28
0.01267723
0.01310256
29
0.01313295
0.01357367
30
0.01358887
0.01404500
31
0.01404500