Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate ("Sl. list SRJ", br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u oktobru 2001. god. od 2,4% (indeks 102,4) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za OKTOBAR 2001. godine iznosi 2,9120%
Dnevni konformni koeficijenti za oktobar i novembar (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:
 
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA OKTOBAR

(i novembar do objavljivanja novih podataka)
za zateznu kamatu o 2,9120%
za 31 dan
za 30 dana
1
0.00092637
0.00095726
2
0.00185359
0.00191544
3
0.00278167
0.00287453
4
0.00371062
0.00383454
5
0.00464042
0.00479547
6
0.00557109
0.00575732
7
0.00650261
0.00672010
8
0.00743500
0.00768379
9
0.00836826
0.00864840
10
0.00930238
0.00961394
11
0.01023736
0.01058041
12
0.01117321
0.01154779
13
0.01210993
0.01251611
14
0.01304751
0.01348535
15
0.01398597
0.01445552
16
0.01492529
0.01542662
17
0.01586548
0.01639864
18
0.01680655
0.01737160
19
0.01774848
0.01834549
20
0.01869129
0.01932031
21
0.01963497
0.02029607
22
0.02057953
0.02127276
23
0.02152496
0.02225038
24
0.02247126
0.02322894
25
0.02341845
0.02420844
26
0.02436651
0.02518887
27
0.02531545
0.02617024
28
0.02626526
0.02715255
29
0.02721596
0.02813581
30
0.02816754
0.02912000
31
0.02912000