Godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu

Fizička lica koja u kalendarskoj godini ostvare dohodak veći od Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US; u daljem tekstu: Zakon) propisanog neoporezivog iznosa – plaćaju godišnji porez na dohodak građana.

Godišnji porez na dohodak građana uređen je odredbama članova 87. do 89. Zakona.

Radi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana obveznik ovog poreza nadležnom poreskom organu podnosi poresku prijavu na obrascu PPDG-5, koji je propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Sl. glasnik RS", br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 i 8/11).

Prijava se podnosi po isteku godine, a najkasnije do 15. marta naredne godine. Tako je krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2012. godinu – 15. mart 2013. godine.

Prema odredbi člana 87. Zakona, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti, uključujući i stranca rezidenta, koji su u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez ostvarili dohodak veći od Zakonom propisanog neoporezivog iznosa.

Tako, godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu plaćaju FIZIČKA LICA – REZIDENTI, UKLJUČUJUĆI I STRANCA REZIDENTA, koji su u kalendarskoj 2012. god. ostvarili dohodak veći od 2.067.480 dinara.

Neoporeziv iznos od 2.067.480 dinara utvrđen je po stavu 1. člana 87. Zakona i to tako što je prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici isplaćena u 2012. godini, u iznosu od 689.160 dinara pomnožena sa tri.

Detaljno o obvezniku poreza, prihodima koji podležu oporezivanju, umanjenju prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje, dohotku za oporezivanje i poreskoj stopi, poreskoj osnovici i obračunu poreza, podnošenju poreske prijave, načinu popunjavanja poreske prijave PPDG-5, svi naši pretplatnici mogu pročitati u "Informator"-u br. 5/2013 od 5. februara 2013. godine.