Zakon o porezu na dohodak građana (prečišćen tekst, oktobar 2012)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezu na dohodak građana (prečišćen tekst, oktobar 2012.)

 

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

 

SADRŽAJ:

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
(„Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12)

 

Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12a)

 

 • Dohodak (član 2.)
 • Prihodi koji podležu oporezivanju (član 3.)
 • Oporezivanje pojedinih vrsta prihoda (član 4.)
 • Godišnji porez na dohodak građana (član 5.)
 • Poreski obveznik (član 6.)
 • Rezident (član 7.)
 • Nerezident (član 8.)
 • Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje (član 9.)
 • Izdržavani članovi porodice (član 10.)
 • Poreski kredit (član 11.)
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja (član 12.)
 • Usklađivanje dinarskih iznosa (član 12a)

Deo drugi
OPOREZIVANJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA (čl. 13. do čl. 86.)

Glava prva: POREZ NA ZARADE (čl. 13. do čl. 21d)

 • Predmet oporezivanja (čl. 13. do čl. 14b)
 • Poreski obveznik (član 15.)
 • Poreska osnovica (član 15a)
 • Poreska stopa (čl. 16. i čl. 17.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 18. do čl. 21a)
 • Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom (čl. 21b do čl. 21d)

Glava druga: POREZ NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA (čl. 22. do čl. 30.)

 • Predmet oporezivanja (član 22.)
 • Katastarski prihod (član 23.)
 • Stvarni prihod (član 24.)
 • Poreski obveznik (čl. 25. i čl. 26.)
 • Poreska osnovica (član 27.)
 • Poreska stopa (član 28.)
 • Poreska oslobođenja i olakšice (čl. 29. i čl. 30.)

Glava treća: POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI (čl. 31. do čl. 51.)

 • Predmet oporezivanja (član 31.)
 • Poreski obveznik (član 32.)
 • Poreska osnovica (član 33.)
 • Usklađivanje prihoda i rashoda (čl. 35. do čl. 37b)
 • Poreska stopa (član 38.)
 • Poreski podsticaji (član 39.)
 • Paušalno oporezivanje (čl. 40. do čl. 42.)
 • Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave (čl. 43. do čl. 49.)
 • Poreski bilans (član 50.)
 • Evidentiranje prihoda i rashoda kod banke (član 51.)

Glava četvrta: POREZ NA PRIHODE OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE (čl. 52. do čl. 60.)

 • Predmet oporezivanja (čl. 52, 52a i 53.)
 • Poreski obveznik (član 54.)
 • Poreska osnovica (član 55.)
 • Normirani troškovi (čl. 56. i 56a)
 • Stvarni troškovi (član 57.)
 • Poreska stopa (član 58.)
 • Vremensko razgraničenje prihoda (član 59.)
 • Procena poreske osnovice (član 60.)

Glava peta: POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA (čl. 61. do čl. 65.)

 • Predmet oporezivanja (čl. 61. i čl. 61a)
 • Poreski obveznik (član 62.)
 • Poreska osnovica (član 63.)
 • Poreska stopa (član 64.)
 • Poreska oslobođenja (član 65.)

Glava šesta: POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI (čl. 66. do čl. 71.)

 • Predmet oporezivanja (član 66.)
 • Poreski obveznik (član 67.)
 • Poreska osnovica (član 68.)
 • Poreska stopa (član 69.)
 • Paušalno oporezivanje (član 70.)
 • Vremensko razgraničenje prihoda (član 71.)

Glava sedma: POREZ NA KAPITALNE DOBITKE (čl. 72. do čl. 80.)

 • Pojam kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka (čl. 72. do čl. 72b)
 • Određivanje kapitalnog dobitka (čl. 73. do čl. 75.)
 • Poreska osnovica (član 76.)
 • Poreska stopa (član 77.)
 • Prebijanje kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka (član 78.)
 • Poresko oslobođenje (čl. 79. i čl. 79a)
 • Poreski kredit (član 80.)

Glava osma: POREZ NA OSTALE PRIHODE (čl. 81. do čl. 86.)

 • Predmet oporezivanja (član 81.)
 • Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (član 82.)
 • Dobici od igara na sreću (član 83.)
 • Prihodi od osiguranja lica (član 84.)
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka (član 84a)
 • Drugi prihodi (član 85.)
 • Poreska stopa (član 86.)

Deo treći
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (čl. 87. do čl. 89.)

 • Dohodak za oporezivanje (član 87.)
 • Poreska osnovica (član 88.)
 • Poreske stope (član 89.)

Deo četvrti
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA (čl. 91. do čl. 165.)

Glava prva: OPŠTE ODREDBE

Glava druga: PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE (čl. 91. do čl. 98.)

 • Opšti javni poziv (član 91.)
 • Prijava za godišnji porez na dohodak građana (član 92.)
 • Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans (čl. 93. i čl. 94.)
 • Prijava za porez na kapitalne dobitke i ostale prihode na koje se porez ne plaća po odbitku (član 95.)
 • Prijava obveznika – nerezidenta (čl. 96. i čl. 97.)
 • Nadležnost poreskog organa (član 98.)

Glava treća: UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA (čl. 99. do čl. 123.)

 • Način utvrđivanja i plaćanja poreza (čl. 99. i čl. 100.)
 • Porezi po odbitku (čl. 101. do čl. 108.)
 • Registar isplatilaca prihoda interpretatorima (član 108a)
 • Registar poslodavaca (član 108b)
 • Porezi po rešenju (čl. 109. do čl. 117.)
  • Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva (član 109.)
  • Porez na prihode od samostalne delatnosti (čl. 110. do čl. 114.)
  • Porez na kapitalne dobitke (član 115.)
  • Porez na ostale prihode (član 116.)
  • Godišnji porez na dohodak građana (član 117.)
 • Dospelost poreza (član 118.)
 • Rešenje o utvrđivanju poreza (član 119.)

Glava četvrta: PRINUDNA NAPLATA POREZA (svi članovi su brisani)

Glava peta: JEMSTVO, POVRAĆAJ POREZA I ZASTARELOST (čl. 157. do čl. 162.)

 • Jemstvo (čl. 157. do čl. 162.)

Deo peti
KAZNENE ODREDBE (čl. 166. do čl. 168.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 173. do čl. 180.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu
na dohodak građana koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 

 • „Sl. glasnik RS“, br. 80/02
 • „Sl. glasnik RS“, br. 135/04
 • „Sl. glasnik RS“, br. 62/06 i 65/06
 • „Sl. glasnik RS“, br. 31/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 18/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 50/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 93/12