Informacija o plaćanju doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionisana lica koja su ponovo zasnovala radni odnos

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) uputio je dana 10.04.2019. godine dopis (broj 180-631/19) svim filijalama zdravstvenog osiguranja, u kome daje tumačenje po pitanju primene Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 25/19; u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 11.04.2019. godine, u kome je, pored ostalih, navedena i novina u članu 15. Zakona (kojim je propisan redosled prioriteta osnova za obavezno zdravstveno osiguranje), da se više ne propisuje mogućnost penzionera koji ima i drugi osnov osiguranja (zaposlenje) da bira osnov po kome će biti zdravstveno osiguran, već mora da bude obavezno osiguran kao zaposlen.

Prema članu 15. Zakona prioritetni osnov za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionisanih lica koja su ponovo zasnovala radni odnos je osiguranje po osnovu zaposlenja.

Svi penzioneri koji su zasnovali radni odnos pre 11.04.2019. godine, odnosno posle tog datuma, moraju biti zdravstveno osigurani kao zaposleni po članu 11. stav 1. tač. 1)-12) Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Prema tome, od 11.04.2019. godine poslodavci su dužni da vrše obračun i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na zaradu (po stopi od 5,15% na teret zaposlenog i 5,15% na teret poslodavca) za sve penzionere koji su kod njih zaposleni, bez obzira da li se radi o radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme i da li su penzioneri ranije dali izjavu da žele da budu zdravstveno osigurani kao penzioneri.

Poslodavci su dužni da uz prethodnu konsultaciju sa zaposlenim penzionerom i uz priložene dokaze, izvrše prijavu članova njegove porodice koji su do 11.04.2019. godine bili zdravstveno osigurani kao članovi porodice penzionera koje je prijavio RFPIO na zdravstveno osiguranje. Imajući u vidu da se od 11.04.2019. godine nosiocu osiguranja menja prioritetni osnov osiguranja, neophodno je da poslodavac izvrši prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje članova porodice svojih zaposlenih penzionera.

Sa promenom osnova osiguranja za nosioca osiguranja, i članovima porodice će biti promenjen period overe zdravstvene isprave u skladu sa overom zdravstvene isprave nosioca osiguranja.

Ovakvo zakonsko rešenje je povoljnije za ova lica, jer će moći da ostvaruju naknadu zarade za vreme bolovanja ne samo za vreme za koje se ona isplaćuje na teret poslodavca, već i vreme za koje se isplaćuje na teret RFZO.

Prema našem mišljenju, poslodavci koji su ugovorili bruto zaradu sa ovim licima ne moraju da menjaju ugovore o radu, ali će neto iznos zarade biti manji za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje.

U slučaju da poslodavac ne želi da umanji zaposlenom penzioneru neto zaradu za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, moraće da aneksom izvrši izmenu ugovora o radu tako što će uvećati bruto zaradu ovog lica za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji se plaća na teret zaposlenog.

Napominjemo da se prilikom isplate zarade za ova lica u poreskoj prijavi PPP-PD koristi Šifra vrste prihoda kao i do sada. Tako, na primer:

– za penzionera po osnovu zaposlenosti ŠVP je 1 09 101 000;

– za penzionera po osnovu samostalne delatnosti ŠVP je 1 10 101 000.

Penzionisana lica koja su angažovana po ugovorima (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, autorski ugovor i sl.) i dalje će biti osigurani po osnovu penzije.

O ovoj temi detaljno pišemo broju 12/2019 časopisa „Informator“.

 

Redakcija „Cekos in“