Informator broj 12/2019 od 24.05.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Prekovremeni rad i rad noću shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima (dežurstvo, pripravnost, rad po pozivu)
 • Uslovi za ostvarivanje prava na penziju i ponovno radno angažovanje penzionisanih lica
 • Nova Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETOJ SEDNICI  PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA, PREGLED MEMORANDUMA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

V. NOVA UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

VI. PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE OD JUNA 2019. GODINE

VII. NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA

 • Uvodne napomene
  • Mišljenje MF broj 011-00-12/2019-04 od 1.02.2019. godine (sa našim komentarom objavljenim u “Informator”-u broj 7/2019)
  • Dopis Poreske uprave Privrednoj komori Srbije, od 25.04.2019. godine
  • Pismo “Cekos in”-a upućeno ministru finansija
 • Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Poreski tretman naknade troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice kod naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Posebni kolektivni ugovori čijim odredbama je uređeno pravo na naknadu troškova zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada

VIII. PREKOVREMENI RAD I RAD NOĆU SHODNO ZAKONU O RADU I POSEBNIM ZAKONIMA (DEŽURSTVO, PRIPRAVNOST, RAD PO POZIVU)

 • Prekovremeni rad, shodno Zakonu o radu
 • Prekovremeni rad, shodno posebnim zakonima i propisima
 • Noćni rad
  • Noćni rad, shodno Zakonu o radu
  • Noćni rad, shodno posebnim zakonima i propisima
 • Prekovremeni rad i rad noću u trgovini

IX. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU I PONOVNO RADNO ANGAŽOVANJE PENZIONISANIH LICA

 • Prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na penziju
 • Mogućnost da zaposleni koji je navršio radni vek ostane u radnom odnosu
 • Ponovno sticanje svojstva osiguranika korisnika penzije po osnovu različitih oblika rada
 • Plaćanje poreza i doprinosa na zarade penzionisanih lica koja su ponovo zasnovala radni odnos, posle stupanja na snagu Zakona o zdravstvenom osiguranju (11.04.2019. godine)
 • Ponovno određivanje visine penzije na osnovu naknadnog osiguranja
 • Rezime

X. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O RAČUNOVODSTVU