Informator broj 08/01 od 17.03.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredbe o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima i o visini plata članova Vlade Republike Srbije
 • Uputstvo Narodne banke Jugoslavije o načinu privremenog obavljanja određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije
 • Uredba o posebnim uslovima i načinu uvoza, prerade, distribucije i prometa nafte, odnosno naftnih derivata
 • Uredba o cenama pasterizovanog mleka
 • Uredba o cenama dizel goriva D-2 za prolećnu setvu 2001. godine
 • Uredba o dopuni Uredbe o posebnoj naknadi za regresiranje cene dizel goriva za potrebe poljoprivrede
 • Uredba o načinu izvršavanja poreskih obaveza koje seodnose na dizel gorivo D-2 za prolećnu setvu 2001. godine
Uredbe o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima i o visini plata članova Vlade Republike Srbije
 
Uputstvo Narodne banke Jugoslavije o načinu privremenog obavljanja određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije
 
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31. martom 2001. godine
 
Predlozi novih zakona i Zakona o izmenama i dopunama zakona upućenih skupštini Srbije
 • Predlog Zakona o akcizama i Zakona o porezu na promet
 • Predlog Zakona o porezu na dohodak građana
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnim odnosima
 • Predlog Zakona koji regulišu sistem obaveznog socijalnog osiguranja
 • Predlog Zakona o porezu na fond zarada
 • Predlog Zakona o porezu na finansijske transakcije
 • Predlog Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Predlog Zakona o porezima na imovinu
 • Predlog Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje određenih stvari
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o braku i porodici, o društvenoj brizi o deci i o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
 • Predlog Zakona o izmenama zakona o stanovanju
 • Predlog Zakona o prestanku važenja zakona o sredstvima solidarnosti za zaposlene koji su privremeno ostali bez posla usled ratnih dejstava
 • Predlog Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
Zatezna kamata za februar 2001. godine (dopuna – ispravka obračuna zatezne kamate za februar 2001.)
 
Aktuelni statistički i drugi podaci
 • Pregled cena rada po delatnostima u granskim kolektivnim ugovorima u 2001. godini (kod kojih se ugovara cena rada)
 • Objavljeni su nominalni iznosi cenzusa za ostvarivanje prava na dodatak na decu u 2001. godini
Nove uredbe
 • Uredba o posebnim uslovima i načinu uvoza, prerade, distribucije i prometa nafte, odnosno naftnih derivata
 • Uredba o cenama pasterizovanog mleka
 • Uredba o cenama dizel goriva D-2 za prolećnu setvu 2001. godine
 • Uredba o dopuni Uredbe o posebnoj naknadi za regresiranje cene dizel goriva za potrebe poljoprivrede
 • Uredba o načinu izvršavanja poreskih obaveza koje seodnose na dizel gorivo D-2 za prolećnu setvu 2001. godine