Informator broj 1/2012 od 05.01.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Doneta je Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe
 • Promena načina obračuna i isplate plata u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina, odnosno opština

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ŠESTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2011. GODINI 

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI 

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA 

IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE IZJEDNAČENE ŽENE PREDUZETNICI ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA

PRODUŽENI SU ROKOVI ZA USKLAÐIVANJE POSLOVANJA POSTOJEĆIH PRIVREDNIH SUBJEKATA SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 

PROMENA NAČINA OBRAČUNA I ISPLATE PLATA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA, AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO OPŠTINA 

 • Promena načina finansiranja zdravstvene zaštite kao razlog za promenu načina obračuna i isplate plata u zdravstvenim ustanovama 
 • Izmene i dopune u Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama kao preduslov za promenu načina finansiranja zdravstvene zaštite 
 • Donošenje Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, kao preduslova za promenu načina finansiranja zdravstvene zaštite 
 • Kriterijumi i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka u zdravstvenim ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite 
 • Obračun radnog učinka za direktora zdravstvene ustanove 
 • Izvori podataka za obračun dela plate po osnovu radnog učinka  
 • Stupanje na pravnu snagu 

DONETA JE UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA 

DONETA JE UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREÐENE ROBE

 • Predmet regulative
 • Ograničavanje marže (u prometu određene robe u visini od 10%)
 • Utvrđivanje roka plaćanja i način iskazivanja marže
 • Kaznene mete
 • Nadzor nad primenom Uredbe
 • Rok primene Uredbe

OBAVEZE NARUČILACA JAVNIH NABAVKI U POGLEDU PRIMENE ODREDABA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU I OBAVEZA REDOVNOG TROMESEČNOG IZVEŠTAVANJA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA DO 10. JANUARA 2012. GODINE 

PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU 

 • Obveznici podnošenja pojedinačne poreske prijave  
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu PPP
 • Kaznene odredbe 

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O ISPLAĆENOM BRUTO PRIHODU, TROŠKOVIMA, OPOREZIVOM PRIHODU, OLAKŠICAMA I PLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA PO ODBITKU 

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRÐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE  

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2012. GODINU  

 • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1  

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA