Informator broj 10-11/2013 od 15.04.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda od kapitala
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup nepokretnosti i pokretne imovine
 • Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih lica
 • Oporezivanje ostalih prihoda fizičkih lica
 • Ugovori o delu, trgovinskom i posredničkom zastupanju

SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA

 • Porez na dohodak građana
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica
   • Normirani troškovi
   • Stvarni troškovi
  • Stopa poreza
   • Stope poreza kada se naknada isplaćuje nerezidentima
   • Spisak država sa kojima Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
  • Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
   • Samostalni umetnici
   • Naslednici autorskih i srodnih prava i ugovori zaključeni sa zastupnicima maloletnih lica
   • Strani državljani
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obračun poreza i doprinosa
  • Ako je naknada ugovorena u neto iznosu
   • Koeficijenti za preračun neto iznosa na bruto iznos za naknade gde se priznaju normirani troškovi
   • Koeficijent za preračun neto na bruto kada se uz normirane priznaju i troškovi autorske agencije
   • Koeficijenti za preračun sa neto na bruto kada se priznaju stvarni troškovi
  • Ako je naknada ugovorena u bruto iznosu
  • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
  • Uplatni računi

OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA

 • Oporezivanje kamate
 • Oporezivanje dividende i udela u dobiti
 • Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe
 • Oporezivanje primanja člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice tog fonda
  • Popunjavanje Obrasca PP OPJ-3 pri plaćanju poreza na prihode od kapitala
 • Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog  oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na dividende i kamate koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja

OPOREZIVANJE PRIHODA OD DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNE IMOVINE OD STRANE FIZIČKOG LICA

 • Uvod
  • Model Ugovora o zakupu nepokretnosti
  • Model Ugovora o zakupu pokretnih stvari – motornog vozila
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup nepokretnosti
  • Pojam prihoda od nepokretnosti i obveznik poreza
  • Osnovica poreza i stopa poreza
  • Utvrđivanje i naplata poreza
  • Vremensko razgraničenje prihoda
  • Primer obračuna poreza na prihode od nepokretnosti i računovodstveno obuhvatanje obračuna
  • Prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-4 i Specifikacije
 • Davanje zakupljene nepokretnosti na korišćenje zaposlenim radnicima ili licima koja nisu u radnom odnosu kod zakupca
  • Korišćenje zakupljene nepokretnosti od strane zaposlenih radnika
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ
  • Korišćenje zakupljene nepokretnosti od strane lica koje nema status zaposlenog radnika
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-8
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-6
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup pokretne imovine
  • Pojam prihoda od davanja u zakup pokretne imovine i obveznik poreza
  • Osnovica poreza i stopa poreza
  • Utvrđivanje i naplata poreza
  • Primer obračuna poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
  • Prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-4

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA FIZIČKIH LICA

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Kada se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje, odnosno kada se na ostvareni kapitalni dobitak ne plaća porez?
  • Prenos prava, udela ili hartija od vrednosti između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji
  • Prenos prava, udela ili hartija od vrednosti između razvedenih bračnih drugova
 • Određivanje kapitalnog dobitka
  • Određivanje prodajne cene
  • Određivanje nabavne cene
  • Poreska osnovica i poreska stopa
 • Prebijanje kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Poresko oslobođenje
 • Podnošenje poreske prijave

OPOREZIVANJE OSTALIH PRIHODA FIZIČKOG LICA

 • Oporezivanje dobitaka od igara na sreću
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-5
 • Oporezivanje prihoda od osiguranja lica
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-5
 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka
  • Primeri popunjenog Obrasca PP OPJ-6

UGOVORI O DELU, TRGOVINSKOM ZASTUPANJU, POSREDOVANJU I SLIČNI UGOVORI

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu
  • Model Ugovora o delu
 • Ugovori o trgovinskom zastupanju po Zakonu o obligacionim odnosima
  • Model Ugovora o trgovinskom zastupanju
 • Ugovori o posredovanju po Zakonu o obligacionim odnosima
  • Model Ugovora o posredovanju
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o zastupanju ili posredovanju
  • Posredovanje i zastupanje u osiguranju
 • Poreski tretman prihoda po osnovu ugovora o delu, trgovinskom zastupanju, posredovanju i sličnih ugovora
 • Obaveze po osnovu doprinosa na prihode po osnovu napred navedenih ugovora
  • Doprinosi za PIO
  • Doprinos za zdravstvo
  • Prestanak uplate doprinosa
  • Pregled stopa i obrazaca za preračun neto na bruto osnovicu za obračun poreza i doprinosa, obrasci koji se podnose pri isplatama po ugovorima i uplatni računi
  • Primer obračuna poreza i doprinosa na ugovorene naknade, njihovo računovodstveno obuhvatanje i način popunjavanja Obrasca PP OPJ-6

OPOREZIVANJE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA, ODNOSNO ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA

 • Porez na druge prihode
 • Doprinos za PIO
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje

UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

 • Osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje direktno između poslodavca i angažovanog lica
   • Model Ugovora o obavljaju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje sa članom omladinske ili studentske zadruge
  • Ugovor koji se zaključuje između omladinske ili studentske zadruge i poslodavca
  • Ugovor koji se zaključuje između poslodavca i člana omladinske ili studenske zadruge

Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove

 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
  • Porez
  • Doprinosi
   • Srazmerni iznos najniže osnovice
   • Utvrđivanje srazmernog iznosa najniže osnovice u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
   • Preračun neto naknade u bruto naknadu
  • Poreski tretman ostalih primanja koja se ostvaruju u vezi sa obavljanjem privremenih i povremenih poslova
 • Primeri obračuna
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa nezaposlenim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa penzionisanim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se ne nalazi na školovanju, odnosno licem koje ima 26 do 30 godina života
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se nalazi na školovanju i nije starije od 26 godina
  • Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi

DOPUNSKI RAD

 • Propisi o dopunskom radu
  • Dopunski rad po Zakonu o radu
  • Dopunski rad po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti
  • Dopunski rad po Zakonu o visokom obrazovanju
  • Dopunski rad po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Ugovor o dopunskom radu
  • Model Ugovora o dopunskom radu
 • Porez i doprinosi na naknadu po osnovu dopunskog rada
  • Porez
  • Doprinosi za socijalno osiguranje
   • Doprinos za PIO
   • Doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Preračun neto naknade u bruto, primeri obračuna, obrasci koji se sastavljaju pri isplati i uplatni računi
  • Primer obračuna poreza i doprinosa i računovodstveno obuhvatanje obračuna
  • Obrasci koji se podnose pri isplati
  • Uplatni računi
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-6
  • Primer popunjenog Obrasca M-UN

OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRIKUPLJANJA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA, ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA

 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina
 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja
  • Obrasci za preračun neto naknade u bruto naknadu
 • Primer obračuna prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja
  • Primer obračuna
  • Računovodstveno obuhvatanje
  • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
  • Uplatni računi

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU  UZGAJANJA I PRODAJE PEČURAKA, UZGOJA I PRODAJE PČELINJEG  ROJA (PČELA), UZGOJA I PRODAJE PUŽEVA, ODNOSNO PO OSNOVU  PRODAJE DRUGIH DOBARA OSTVARENIH OBAVLJANJEM  PRIVREMENIH ILI POVREMENIH POSLOVA, AKO NISU  OPOREZOVANI KAO PRIHODI OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obrasci za preračun neto naknade u bruto naknadu
 • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
 • Uplatni računi
 • Primer obračuna
 • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-6

NOVČANE POMOĆI, STIPENDIJE, NAGRADE I DRUGA BESTERETNA  DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda i drugih vanrednih događaja
  • Isplata pomoći bez ispunjenja uslova za poresko izuzimanje
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
  • Isplata socijalne i humanitarne pomoći bez ispunjenja uslova za poresko izuzimanje
   • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
   • Uplatni račun
 • Stipendije i krediti učenika i studenata
  • Poreski tretman stipendija i kredita učenika srednjih škola i studenata
   • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita učenicima srednjih škola i studentima visokih škola i fakulteta iznad neoporezivog iznosa
  • Poreski tretman isplata koje ne ispunjavaju uslove za poresko izuzimanje po osnovu stipendija i kredita učenicima i studentima
  • Primer obračuna poreza po odbitku na druge prihode koje ostvari fizičko lice po osnovu stipendija
   • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-8
 • Ostale novčane pomoći, nagrade i druga besteretna davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGI RASHODI LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Porez i doprinosi na naknade troškova službenih putovanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
  • Poreski tretman
  • Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
   • Preračun nadoknađenih troškova u bruto iznos radi obračuna poreza i doprinosa
   • Primer obračuna
   • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
   • Uplatni računi
 • Slučajevi kada naknada troškova nema karakter oporezivih ostalih prihoda

UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU

 • Zakonske odredbe
 • Vrste ugovora
  • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (pripravnički staž)
   • Uslovi za prijem pripravnika
   • Trajanje pripravničkog staža
   • Model Ugovora o stručnom osposobljavanju
  • Ugovor o stručnom usavršavanju, sticanju posebnih znanja i obavljanju specijalizacije
   • Program (plan) stručnog usavršavanja, odnosno specijalizacije
   • Model Ugovora o stručnom usavršavanju
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja
  • Novčana naknada
  • Ostala prava i obaveze

OPOREZIVANJE PRIMANJA KOJA OSTVARI ZAPOSLENI PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANJA OSTVARENA PO OSNOVU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE

 • Uvodne napomene
 • Obračun primanja po osnovu korišćenja službenih vozila u privatne svrhe
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU I PRIPADAJUĆIH DOPRINOSA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

 • Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana o plaćanju poreza po odbitku od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje o plaćanju doprinosa od strane fizičkog lica
 • Obrazac poreske prijave i rokovi za podnošenje
 • Popunjavanje poreske prijave
  • Primeri obračuna poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa sa primerima popunjavanja Obrasca PP OPO
   • Obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na prihod po osnovu ugovora o delu
   • Obračun poreza po odbitku na prihode od kapitala
   • Obračun poreza po odbitku na prihode od igara na sreću
   • Popunjavanje poreske prijave za prihod po osnovu ugovora o delu
   • Popunjavanje poreske prijave za prihode od kapitala
   • Popunjavanje poreske prijave za prihode od igara na sreću

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE I DOPRINOSE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA PRIMANJA OBUHVAĆENA U OVOM DVOBROJU „INFORMATOR“-a