Informator broj 10-11/2015 od 06.04.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
 • Dopunski rad
 • Oporezivanje primanja članova organa uprave pravnog lica
 • Ugovori o stručnom osposobljavanju i usavršavanju pripravnika i lica van radnog odnosa

SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA

 • Porez na dohodak građana
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica
  • Stopa poreza
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
  • Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obračun poreza i doprinosa
  • Ako je naknada ugovorena u neto iznosu
  • Ako je naknada ugovorena u bruto iznosu
  • Poreska prijava i uplatni računi za porez po odbitku

OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA

 • Oporezivanje kamate
 • Oporezivanje dividende i učešća u dobiti
 • Oporezivanje prinosa od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda
 • Oporezivanje prihoda od izdavanja sopstvenih nepokretnosti
  • Davanje zakupljene nepokretnosti na korišćenje zaposlenim radnicima ili licima koja nisu u radnom odnosu kod zakupca

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA FIZIČKIH LICA

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Kada se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje, odnosno kada se na ostvareni kapitalni dobitak ne plaća porez?
 • Određivanje kapitalnog dobitka
  • Određivanje prodajne cene
  • Određivanje nabavne cene
  • Poreska osnovica i poreska stopa
 • Prebijanje kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Poresko oslobođenje
 • Način utvrđivanja i dospelost poreza na kapitalne dobitke

OPOREZIVANJE OSTALIH PRIHODA FIZIČKOG LICA

 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup pokretne imovine
 • Oporezivanje dobitaka od igara na sreću
 • Oporezivanje prihoda od osiguranja lica
 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O DELU

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu
  • Model Ugovora o delu
 • Poreski tretman prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Obaveze po osnovu doprinosa na prihode po osnovu ugovora o delu

UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

 • Osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima (čl. 197. i 198.)
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje direktno između poslodavca i angažovanog lica
   • Model Ugovora o obavljaju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje sa članom omladinske ili studentske zadruge
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Primeri obračuna
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa nezaposlenim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa penzionisanim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se ne nalazi na školovanju, odnosno licem koje ima navršenih 26 godina života
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem koje ima 26 godina života, za koje je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni prihod koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se nalazi na školovanju i nije starije od 26 godina
  • Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi

DOPUNSKI RAD

 • Propisi o dopunskom radu
 • Ugovor o dopunskom radu
  • Model Ugovora o dopunskom radu
 • Porez i doprinosi na naknadu po osnovu dopunskog rada
 • Preračun neto naknade u bruto, primeri obračuna, obrasci koji se sastavljaju pri isplati i uplatni račun

OPOREZIVANJE PRIMANJA ČLANOVA ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA

OBRAČUN POREZA NA PRIMANJA KOJA OSTVARUJU STEČAJNI  UPRAVNICI, SUDSKI VEŠTACI, SUDIJE POROTNICI I SUDSKI TUMAČI

Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje  sekundarnih sirovina, uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne delatnosti

NAGRADE, NOVČANE POMOĆI I DRUGA DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda i drugih vanrednih događaja
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
 • Stipendije i krediti učenika i studenata
  • Poreski tretman stipendija i kredita učenika srednjih škola i studenata
  • Poreski tretman isplata koje ne ispunjavaju uslove za poresko izuzimanje po osnovu stipendija i kredita učenicima i studentima
  • Primer obračuna poreza po odbitku na druge prihode koje ostvari fizičko lice po osnovu stipendija
 • Ostale novčane pomoći, nagrade i druga besteretna davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGI RASHODI LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Porez i doprinosi na naknade troškova službenih putovanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Slučajevi kada naknada troškova i drugi rashodi nemaju karakter oporezivih ostalih prihoda

UZIMANJE IZ IMOVINE I KORIŠĆENJE USLUGA PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE VLASNIKA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA NJIHOVE PRIVATNE POTREBE

OPOREZIVANJE PRIMANJA KOJA OSTVARI ZAPOSLENI PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE OSTVARI FIZIČKO LICE IZDAVANJEM NEPOKRETNOSTI U PODZAKUP

OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO PLODOVA I LEKOVITOG BILJA

UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU PRIPRAVNIKA I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Zakonske odredbe
 • Vrste ugovora
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja

VOLONTIRANJE I FISKALNE OBAVEZE KOD NAKNAĐIVANJA TROŠKOVA VOLONTIRANJA

 • Zakonske odredbe kojima se reguliše volontiranje
 • Fiskalne obaveze pri naknađivanju troškova volontiranja
 • Primer naknađivanja troškova volontiranja i obračun fiskalnih obaveza

OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANJA OSTVARENA PO OSNOVU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA I PRIPADAJUĆIH DOPRINOSA  OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

 • Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana o plaćanju poreza od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje o plaćanju doprinosa od strane fizičkog lica
 • Obrazac poreske prijave i rokovi za podnošenje
 • Rok za plaćanje poreza i pripadajućih doprinosa
 • Popunjavanje poreske prijave
  • Primeri obračuna poreza i pripadajućih doprinosa sa primerima popunjavanja Obrasca PP OPO
 • TABELA 1: Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju  dvostrukog oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na autorske naknade, dividende i kamate
 • TABELA 2: Spisak država sa kojima je Srbija zaključila sporazume o socijalnom osiguranju