Informator broj 10/2012 od 05.04.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Nove obaveze za preduzetnike i pravna lica koji pružaju računovodstvene usluge /obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma/
 • Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREDLOZI IZMENA ZAKONA KOJI SU UPUĆENI NARODNOJ SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE I USVAJANJE

 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Amandman na Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

NOVE OBAVEZE ZA PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA KOJI PRUŽAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE /obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma/

POSTUPAK PRERADE POD CARINSKOM KONTROLOM

 • Postupak u skladu sa Carinskim zakonom
 • Postupak u skladu sa Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • Ostala bitna pitanja u vezi sa preradom robe pod carinskom kontrolom

KOMPENZACIONI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM

 • Zakonska regulativa
 • Bliži uslovi za odobrenje i realizaciju kompenzacionog posla prema Odluci o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE I DOSTAVLJANJE USVOJENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2011. GODINU, AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2012. GODINU I IZMENA  MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2012. GODINE

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2011. godinu
 • Akontacija poreza na dobit za 2012. godinu
 • Izmena mesečne akontacije poreza na dobit u toku 2012. godine

UTVRĐIVANJE KONAČNIH OBAVEZA ZA 2011. GODINU I AKONTACIONIH OBAVEZA ZA 2012. GODINU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO  OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

 • Osiguranici samostalnih delatnosti
 • Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2011. godinu
 • Utvrđivanje akontacionih obaveza za 2012. godinu
 • Knjigovodstveno evidentiranje akontacija doprinosa u 2011. godini, konačnog obračuna za 2011. godinu i plaćanja akontacija u 2012. godini

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2012. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Izmena mesečne akontacije u toku 2012. godine
 • Dokumentacija koja se podnosi uz periodični poreski bilans
 • Sastavljanje periodičnog poreskog bilansa
 • Utvrđivanje i plaćanje akontacije po periodičnom poreskom bilansu

ISPRAVKA RAČUNOVODSTVENIH GREŠAKA IZ PRETHODNOG PERIODA

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DRŽAVNIH DAVANJA I OBELODANJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI PO MRS 20

 • Uvod
 • Priznavanje državnih davanja
 • Vrednovanje nenovčanih državnih davanja
 • Prezentacija davanja povezanih sa sredstvima
 • Prezentacija davanja povezanih sa prihodima
 • Povraćaj državnih davanja
 • Obelodanjivanje državnih davanja i drugih oblika državne pomoći

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Mišljenja Ministarstva za rad i socijalnu politiku – primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju