Informator broj 10/2017 od 24.03.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ostvarivanje prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – “beneficirani staž”
 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Slučajevi i uslovi plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu u Republici Srbiji

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2017. GODINE (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

SLUČAJEVI I USLOVI PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU U REPUBLICI SRBIJI

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI – krajnji rok 3.05.2017. godine

OSTVARIVANJE PRAVA NA STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM – “BENEFICIRANI STAŽ”

 • Uvodne napomene
 • Pojam staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i stepen uvećanja staža
 • Uslovi za računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Postupak i način utvrđivanja radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Revizija radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepena uvećanja staža osiguranja
 • Specifičan vid staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Finansiranje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Pravo po osnovu staža osiguranja sa uvećanim trajanjem po ranijim propisima
 • Utvrđivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u matičnoj evidenciji
 • Značaj staža osiguranja sa uvećanim trajanjem

PRAVO NA REFUNDACIJU PDV-a, ODNOSNO NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, KOD KUPOVINE PRVOG STANA

 • Pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana
 • Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana
 • Za koji pravni osnov prenosa prava na stanu se može ostvariti pravo na refundaciju  PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Koje uslove treba da ispuni kupac?
 • Šta se smatra stanom u smislu prava na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Za koja se lica može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a ili pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Pravo na poresko oslobođenje, odnosno na refundaciju PDV-a, kada supružnik kupca ima na svoje ime uknjiženu imovinu
 • Koliki je obim prava na refundaciju PDV-a kupcu stana, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Postupak ostvarivanja prava
 • Rok zastarelosti za pravo poreskog obveznika na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana
 • Republička administrativna taksa za spise koji se prilažu uz zahtev za refundaciju PDV-a

PRIMENA POJEDINIH PROPISA (u celini ili određenih članova) POČINJE 1. APRILA 2017. GODINE

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE (u vezi sa primenom Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave)