Informator broj 12/2017 od 25.04.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2017. godine
 • Disciplinska odgovornost službenika i nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Poreske obaveze i olakšice koje zavise od srodstva lica između kojih se vrši prenos prava
 • Rokovi za plaćanje poreskih obaveza koje dospevaju 30.04.2017. godine pomeraju se na 3.05.2017. godine zbog praznovanja prvomajskih praznika

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2017. GODINE

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)
 • Osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2017. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

ROKOVI ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU 30.04.2017. GODINE POMERAJU SE NA 3.05.2017. GODINE ZBOG PRAZNOVANJA PRVOMAJSKIH PRAZNIKA

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Disciplinska odgovornost službenika i nameštenika
  • Dužnosti iz radnog odnosa
  • Povreda dužnosti iz radnog odnosa
 • Disciplinski postupak
  • Ko pokreće disciplinski postupak?
  • Zastarelost pokretanja disciplinskog postupka
  • Zaključak o pokretanju disciplinskog postupka
  • Vođenje disciplinskog postupka
  • Disciplinska komisija
  • Tok disciplinskog postupka
 • Utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaposlenog
  • Ko utvrđuje disciplinsku odgovornost?
  • Rešenje o disciplinskoj odgovornosti
 • Vrste disciplinskih mera
  • Ko izriče disciplinsku meru?
  • Izbor i odmeravanje disciplinske mere
  • Rešenje o disciplinskoj meri
  • Zastarelost vođenja disciplinskog postupka
  • Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje
 • Prilog 1: Primer Zaključka o pokretanju disciplinskog postupka
 • Prilog 2: Primer Rešenja o obrazovanju Disciplinske komisije u slučaju lakše povrede dužnosti iz radnog odnosa
 • Prilog 3: Primer Rešenja o udaljenju sa rada donetog od strane Disciplinske komisije
 • Prilog 4: Primer Rešenja o opozivu udaljenja sa rada donetog od strane Disciplinske komisije
 • Prilog 5: Primer Predloga za pokretanje disciplinskog postupka

PORESKE OBAVEZE I OLAKŠICE KOJE ZAVISE OD SRODSTVA LICA IZMEĐU KOJIH SE VRŠI PRENOS PRAVA

 • Uvodne napomene
 • Pojam nasleđa
  • Fizičko lice kao naslednik
  • Pravno lice kao naslednik
 • Grupisanje naslednika u nasledne redove po zakonskom redu nasleđivanja
  • Pravo predstavljanja
  • Pravo priraštaja
  • Prvi nasledni red
  • Drugi nasledni red
  • Treći nasledni red
  • Četvrti nasledni red
  • Ostali nasledni redovi
 • Pojam poklona
 • Porez na nasleđe i poklon
  • Predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon
   • Prava na nepokretnosti kao predmet oporezivanja
   • Novac kao predmet oporezivanja
   • Prava intelektualne svojine kao predmet oporezivanja
   • Prenos bez naknade prava svojine na motornom vozilu, plovilu, odnosno vazduhoplovu na sopstveni pogon
   • Ostale pokretne stvari kao predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica
  • Nastanak poreske obaveze
  • Stope poreza
  • Poreska oslobođenja
   • Poresko oslobođenje naslednika prvog naslednog reda, supružnika i roditelja ostavioca, odnosno poklonoprimca prvog naslednog reda i supružnika poklonodavca
   • Poresko oslobođenje na nasleđe, odnosno na poklon primljenu imovinu koje ostvari poljoprivrednik drugog naslednog reda
   • Poresko oslobođenje koje može ostvariti naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan
   • Poresko oslobođenje poklonoprimca – na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se naslednik – poklonodavac odrekao nasleđa
   • Poresko oslobođenje na podelu imovine koja je zajednički stečena od strane supružnika za vreme trajanja braka, koja se vrši između bivših supružnika
  • Utvrđivanje i naplata poreza na nasleđe i poklon
 • Porez na prenos apsolutnih prava – oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika ili lice koje se nalazi u prvom naslednom redu
 • Porez na dobit pravnih lica
 • Porez na dohodak građana
  • Naslednik imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine kao obveznik poreza na prihode od tih prava
  • Porez na dohodak građana – na prihode od samostalne delatnosti
  • Porez na dohodak građana – izuzimanje od poreza na kapitalni dobitak fizičkih lica prava stečenih nasleđem, odnosno prenosom između određenih srodnika
  • Porez na dohodak građana – jemstvo za plaćanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
  • Porez na dohodak građana – izuzimanja od oporezivanja pojedinih prihoda vezanih za srodstvo
  • Godišnji porez na dohodak građana – lični odbici za izdržavane članove porodice
 • Naslednici ispunjavaju poresku obavezu ostavioca

PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI