Informator broj 2/10 od 06.01.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Priznavanje i procenjivanje rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

SADRŽAJ:

I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU

 • Propisi
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

II SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

I. PRIHODI

 • Poslovni prihodi (AOP 201)

  • Prihodi od prodaje (AOP 201)

  • Prihodi od aktiviranja učinaka i robe (AOP 203)

  • Povećanje ili smanjenje vrednosti učinaka (AOP 204 ili AOP 205)

  • Ostali poslovni prihodi (AOP 206)

 • Finansijski prihodi (AOP 215)

 • Ostali prihodi (AOP 217)

 • Dobitak poslovanja koje se obustavlja

II. RASHODI

 • Poslovni rashodi (AOP 207)

  • Nabavna vrednost prodate robe (AOP 208)

  • Troškovi materijala (AOP 209)

  • Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (AOP 210)

  • Troškovi amortizacije i rezervisanja (AOP 211)

  • Ostali poslovni rashodi (AOP 212)

 • Finansijski rashodi (AOP 216)

 • Ostali rashodi (AOP 218)

 • Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina

 • Priznavanje i procenjivanje rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

I AKTIVA

 • Stalna imovina (AOP 001)

  • Neuplaćeni upisani kapital (AOP 002)

  • Goodwill (AOP 003)

  • Nematerijalna ulaganja (AOP 004)

  • Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (AOP 005)

  • Dugoročni finansijski plasmani (AOP 009)

 • Obrtna imovina (AOP 012)

  • Zalihe (AOP 013)

  • Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja (AOP 014)

  • Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (AOP 015)

  • Odložena poreska sredstva (AOP 021)

 • Gubitak iznad visine kapitala (AOP 019)

 • Vanbilansna aktiva (AOP 025)

II. PASIVA

1) Bilansna (poslovna) pasiva

 • Osnovni i ostali kapital (AOP 102)

 • Neuplaćeni upisani kapital (AOP 103)

 • Rezerve (AOP 104)

 • Revalorizacione rezerve (AOP 105)

 • Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju (AOP 106)

 • Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju (AOP 107)

 • Neraspoređeni dobitak (AOP 108)

 • Gubitak (AOP 109)

 • Otkupljene sopstvene akcije (AOP 110)

 • Dugoročna rezervisanja (AOP 112)

 • Dugoročne obaveze (AOP 113)

 • Kratkoročne obaveze (AOP 116)

 • Odložene poreske obaveze (AOP 123)

 • Vanbilansna pasiva (AOP 125)

Prilog: Srednji kursevi stranih valuta za 2009. godinu