Informator broj 2/2012 od 11.01.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu (propisi, obveznici, dostavljanje Agenciji za privredne registre)
 • Sadržina i procena pozicija Bilansa uspeha i Bilansa stanja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU

 • Propisi
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

I. PRIHODI

 • Poslovni prihodi (AOP 201)
  • Prihodi od prodaje (AOP 202)
  • Prihodi od aktiviranja učinaka i robe (AOP 203)
  • Povećanje ili smanjenje vrednosti učinaka (AOP 204 ili AOP 205)
  • Ostali poslovni prihodi (AOP 206)
 • Finansijski prihodi (AOP 215)
 • Ostali prihodi (AOP 217)
 • Dobitak poslovanja koje se obustavlja

II. RASHODI

 • Poslovni rashodi (AOP 207)
  • Nabavna vrednost prodate robe (AOP 208)
  • Troškovi materijala (AOP 209)
  • Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (AOP 210)
  • Troškovi amortizacije i rezervisanja (AOP 211)
  • Ostali poslovni rashodi (AOP 212)
 • Finansijski rashodi (AOP 216)
 • Ostali rashodi (AOP 218)
 • Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
 • Priznavanje i procenjivanje rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

I. AKTIVA

 • Stalna imovina (AOP 001)
  • Neuplaćeni upisani kapital (AOP 002)
  • Goodwill (AOP 003)
  • Nematerijalna ulaganja (AOP 004)
  • Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (AOP 005)
  • Dugoročni finansijski plasmani (AOP 009)
 • Obrtna imovina (AOP 012)
  • Zalihe (AOP 013)
  • Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja (AOP 014)
  • Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (AOP 015)
  • Odložena poreska sredstva (AOP 021)
 • Gubitak iznad visine kapitala (AOP 019)
 • Vanbilansna aktiva (AOP 025)

II. PASIVA

 • Osnovni i ostali kapital (AOP 102)
 • Neuplaćeni upisani kapital (AOP 103)
 • Rezerve (AOP 104)
 • Revalorizacione rezerve (AOP 105)
 • Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju (AOP 106)
 • Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju (AOP 107)
 • Neraspoređeni dobitak (AOP 108)
 • Gubitak (AOP 109)
 • Otkupljene sopstvene akcije (AOP 110)
 • Dugoročna rezervisanja (AOP 112)
 • Dugoročne obaveze (AOP 113)
 • Kratkoročne obaveze (AOP 116)
 • Odložene poreske obaveze (AOP 123)
 • Vanbilansna pasiva (AOP 125)